Photography Club (SUFOK)

 

 

FOTOĞRAF KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Fotoğraf Kulübü, görme ve yaratmanın işbirliğini her detayında hissettiren fotoğrafçılıkla ilgilenen üyelerden oluşur.  Ortak yaratılan projeler, sergiler, yarışmalar,  seminer ve söyleşi etkinleri tüm üyelerin beraber ortaya koyduğu çalışmaların başında gelmektedir. SÜFOK, her dönem  verdiği  temel ve ileri fotoğraf eğitimleriyle öğrencisinden çalışanına tüm üyelerine kendilerini geliştirme imkanı sunmayı hedefler. Bağlantıda olduğu diğer üniversitelerin fotoğraf kulüpleri ve bağımsız fotoğraf dernekleriyle sene içinde ortak çalışmalar yürütmektedir.
2000 yılında kurulan SÜFOK,  2004 ve 2005 yıllarında olmak üzere iki ayrı fotoğraf günlerine imza atmıştır. Her sene ortak projelere imza atan SÜFOK üyeleri, projelerin bitiminde birer sergi çıkarmayı da hedeflemektedir. 2006 yılında düzenlenen TCDD sergisi  Sirkeci Tren Garı’nda,  Malezyalı fotoğraf sanatçısı Alex Wong'un küratörlüğünde açılan 'Yokuş Yukarı'  sergisi  ise 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fotoğraf Günlerin'de sergilenmiştir. 2008 yılında ise İzmit'te bulunan ve 2006 yılında kapatılan kağıt fabrikasının yıkım sonrası görüntülerinden oluşan 'SEKA’ sergisi, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Günleri kapsamında Mephisto Kitabevinde sergilenmiştir. Ortak projelerin yanısıra kişisel çalışmaların da fotoğraf severlerle buluşmasına  çok önem veren SÜFOK, üyelerin kişisel projelerini de sergilemektedir.

MAIL

 sufoksabanci@gmail.com

CLUB WEB PAGE

http://kulup.sabanciuniv.edu/~fotograf/

FACEBOOK

http://www.facebook.com/sufok

TWITTER

 @sufoksabanci

INSTAGRAM

 https://instagram.com/sufoksabanci/

PRESIDENT

Tuana Uğur

tuanaugur@sabanciuniv.edu

BOARD OF CLUB

KULÜP TÜZÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi Fotoğraf Kulübü Tüzüğü

Kulübün Kimliği

Madde 1:

Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Fotoğraf Kulübü’dür.

Kurumsal kısaltma olarak logoda da bulunan SÜFOK ismi seçilmiştir.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, Sabancı Üniversitesi

34956 Orhanlı Tuzla/İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

Kulübün Amacı

Madde 2:

Kulübün amacı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Sabancı Üniversitesi

yönetmelik ve yönergelerine uygun şekilde üyelerine fotoğraf hakkında

çalışma, kendini geliştirme ve bilgi alışverişi yapma imkanı sağlamaktır.

Kulüp Etkinlikleri

Madde 3:

Kulüp amaç ve ilkeleri doğrultusunda:

1-    Fotoğraf hakkında seminer, konferans, sohbet, gezi, sergi, yarışma vb.

gibi organizasyonlar düzenler.

2-    Üyelerini fotoğraf hakkındaki faaliyetlerden haberdar eder ve imkanları

çerçevesinde üyelerinin bu faaliyetlere katılmasında kolaylıklar sağlamaya

çalışır.

3-    Üniversite içi/dışı kulüp ve kuruluşlarla ortak etkinlik düzenler ya da

düzenlenen etkinliklere katılır.

4-    İmkanları çerçevesinde uygun fiyata malzeme temin eder.

5-    Okul içinde kulüp üyelerinin kulüp amaçları doğrultusunda kullanabileceği

mekan tahsis eder ve burada kullanılmak üzere imkanları ölçüsünde malzeme

sağlar.

Üyelik Şartları

Madde 4:

Sabancı Üniversitesi Fotoğraf Kulübüne üye olabilmek için:

1-    Kulübün mail adresi olan fotograf@sabanciuniv.edu ‘ya mail atıp başvurmak

gerekmektedir.

2-    Kulüp senelik ücretini ödemek gerekmektedir.

Üyelik Çeşitleri ve Üyelik Hakları

Madde 5:

3 çeşit üyelik vardır. Bunlar:

Aktif Üye: Yalnız Sabancı Üniversitesi öğrencileri aktif üye olabilirler.

Aktif üyenin seçme ve seçilme hakkı vardır. Kulüp çapında, kulüp adını

kullanarak faaliyet düzenleyebilir ve düzenlenen tüm faaliyetlere

katılabilirler.

Fahri  Üye: Sabancı Üniversitesi çalışanları, mezunları ve emeklileri fahri

üye olabilirler. Fahri üyenin seçilme hakkı yoktur ama seçme hakkı vardır.

Kulüp faaliyetlerine katılabilirler ancak kulüp adını kullanarak faaliyet

düzenleyemezler.

Onursal Üye: Sabancı Üniversitesi dışından kulübe üye olmak isteyenler

onursal üye olabilirler. Onursal üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

Kulüp faaliyetlerine katılabilir ancak faaliyet düzenleyemezler.

Onursal üyelik her sene yenilenmek zorundadır.

Üyeliğin Dondurulması veya Son Verilmesi

Madde 6:

Aşağıdaki durumlarda kulüp üyelikleri dondurulabilir veya üyeliklere

son verilebilir:

1-    Kulübün amacı-ilkeleri dahilinde hareket etmeyenlerin ve kulüp

adını kullanarak maddi çıkar sağlamaya çalışanların üyeliklerine son

verilir. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar tekrar üye olamazlar.

2-    Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan

öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

3-    Aktif olunması gereken toplantılara keyfi olarak katılınmaması durumunda

sahip olunan aktif görev gerektiği takdirde dondurulur.

4-    Kulüp demirbaş malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren veya çalan

üyenin kulüple ilişkisi kesilir ve herhangi bir şekilde kulübe tekrar üye

olamaz.

Üyeliğin dondurulma veya son verilmesi gerektiği hallerde kulüp olağanüstü

toplanır. Üyelere durum bildirilir ve toplantı sonunda kulüp sekreteri Öğrenci

Etkinlikleri Kurulu ve Öğrenci Etkinlikleri Temsilcisi’ne söz konusu üyenin

üyeliğinin dondurulduğu/düştüğünü bildiren bir yazı yollar.

Kulübün İşleyişi

Madde 8:

Kulüp işleyiş kuralları aşağıdaki gibidir.

Tüm aktif üyeler kulüp meclisinin üyesidir. Kulüp meclisi her hafta düzenli

olarak toplanır.

Akademik yılın başında aktif üyelerden aşağıdaki görevleri yapacak üyeler

seçilir. Seçilen üyeler bir sonraki akademik yıl başlayana kadar görevlerini

yürütürler.

Sekreter:Kulüp toplantılarının notlarını ve katılım kayıtlarını tutar. Kulüp

üyelerinin doldurmuş oldukları formların kayda geçmesinden, arşivlenmesinden

sorumludur. Yeni üyelerin katılımı ve/ya, üyelerin kulüpten çıkarılma/çıkma

işlerinin prosedürlerini bilir ve uygulanması sırasındaki kağıt işlerinden

sorumludur.

Üniversite yönetimi ve kulüp arasındaki haberleşmeden sorumludur.

Bu konuda üyelere yardımcı olur.

Sayman : Kulübün gelir ve giderlerinden sorumludur. Kulüp içi girdi ve çıktının

kaydını Muhasebe Defteri’ne işler ve her ay başında kulübün mali durumunu

üyelere rapor eder. Akademik yılın başında üyelerden senelik ücret toplama

görevi de saymanındır.

Malzeme Sorumlusu: Kulübün malzeme ihtiyacının karşılanması ve demirbaşların

bakımından sorumludur. (Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi’nin 2.2.g

maddesinde belirtilen kişidir.)

Yeni malzeme alımı için gereken parayı Sayman’dan alır.

Yukarıdaki üç görevi yerine getiren üyeler Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri

Prosedürü’nü izlemek ve prosedürde değişiklik yapılmışşa kendi alanlarına

gelen yeni görevleri yapmak zorundadırlar. Üniversite yönetimiyle kulüp

arasında yönergeden meydana gelebilecek bir sorundan görevini yapmayan

üye sorumludur.

 

Bütçe hazırlanması: Her sene ekim ayının sonuna kadar sayman kulüp bütçesi

hazırlayıp Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Prosedürü’nde belirtilen kişilere

gönderilir. Bütçe gönderilmeden önce kulüp olağan toplantısında tartışılıp

oylama yapılması, onaylanması için üyelerin dörtte üçünün  kabul oyu vermesi

gerekir.

Sekreter, Sayman ve Malzeme Sorumlusu Seçimleri: Akademik yılın bitiminden

bir ay önce yapılan toplantıda seçilirler. İki turlu kapalı oylu seçim yapılır,

sayımı bütün üyeler gözlemleyebilir. İlk turda en çok oyu alan adaylardan ikisi

ikinci tura kalır. İkinci turda en çok oyu alan aday göreve seçilir. İlk turda sadece

iki aday varsa en çok oyu alan aday göreve seçilir.

Denetim:

Kulübün kendi içindedir. Tüm üyelerin denetim hakkı saklıdır.

Üstlenilen görevin iptal edilme koşulları:

Üyeler tarafından yapılan denetlemeler sonucunda görevini gerektiği şekilde

gerçekleştiremediği düşünülen görevli hakkında, görevinden düşürülmesi için

kulüp meclisine yazılı bir gerekçe sunulur ve oylama teklif edilir.

Oylama teklifinden sonra bir hafta içinde yapılmalıdır. Tüm yönetim kurulu

üyeleri katılmak zorundadır. Oylama kapalı oyla yapılır. Sayım işlemini tüm üyeler

gözlemleyebilir.

Oylama sonunda salt çoğunluğun aldığı karar geçerlidir. İşleme konur.

Görevden alınan üye bir daha başka bir göreve aday olamaz. Üye görevden

alındıktan sonra bir hafta içinde sözkonusu görevi üstlenecek başka bir aktif üye

seçmek için seçim kurallarında belirtildiği gibi seçim yapılır.

 

 

 

 

English