Sports Organization Club

English

SPOR ORGANİZASYON KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI


FACEBOOK

https://www.facebook.com/spororganizasyon/?fref=ts

TWITTER


SUSO KULÜP BAŞKANI

Çağla Dilaver
caglaoneren@sabanciuniv.edu
Alp Giray
alpgiray@sabanciuniv.edu

SUSO KULÜP BAŞKAN YARDIMCISI

Emre Öç
emreoc@sabanciuniv.edu

SUSO KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Pırıl Öneren
poneren@sabanciuniv.edu
Çağla Kavasoğu
ckavasoglu@sabanciuniv.edu

SUNOW KULÜP BAŞKANI

Merve Turan
merveturan@sabanciuniv.edu
Dilara Yürer
dyurer@sabanciuniv.edu

SUNOW KULÜP BAŞKAN YARDIMCISI

Yiğit Gürle
yigitgurle@sabanciuniv.edu

SUNOW KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

KULÜP TÜZÜĞÜ

SPOR ORGANİZASYON KULÜBÜ

I. KULÜP KİMLİĞİ

Madde 1- Kulübün adı:

Kulübün adı, Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü’dür

(Sabancı University Organization Club). Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474

Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

a)    Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü’ne bağlı iki adet alt

grup bulunmaktadır. Birincisi Sabancı Üniversitesi Kayak ve Snowboard Topluluğu,

ikincisi Sabancı Üniversitesi Okçuluk Topluluğu’dur.

 

II. KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a)    Sabancı Üniversitesi öğrencilerinde sportif etkinliklerine katılma bilinci

oluşturmayı hedefleyen etkinlikler düzenleyip, bu konularda bilgilendirilmelerini sağlamak.

b)    Spora ve sportif organizasyonlarda öğrencilerin görev, sorumluluk alma

ve takım halinde çalışma bilincini geliştirmek.

c)    Yapılacak etkinlikler sayesinde Sabancı Üniversitesi’ni bir çok spor dalında

ulusal ve uluslararası platformda temsil etmek.

 

III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü amaç ve ilkeleri

doğrultusunda;

a)    Günlük kampüs yaşamında spor faaliyetlerinin amatör turnuvalar düzenlenerek

yer alması sağlanır,

b)    Ulusal ve uluslararası müsabakalara düzenlenir,

c)    Sabancı Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle ve diğer üniversitelerin spor takımlarıyla

iletişim kurularak, ortak etkinlikler gerçekleştirilir,

d)    Okul içinde sporu bir araç niteliğinde kullanıp hem sosyalleşmeye hem de sportif

yaşama katkı sağlanır,

e)    Atölye çalışmaları sayesinde öğrencilere çeşitli spor dalları öğretilir.

 

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4- Üyelik Koşullari:

Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü’ne üye olmak için;

a)   Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,

b)   Kulüp üyelik formunu doldurmak

c)   Kulüp üyelik aidatını ödemek,

d)   Organizasyon düzenlemeye yatkın olmak,

Gereklidir.

 

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

Asil üye: Madde 6’da belirtilen düzeyde etkinlikte bulunmuş üyeler asıl üyedirler.

Seçme ve seçilme hakları vardır. Kulüp kurucuları doğal olarak asil üyedirler.

Fahri üye: Sabancı Üniversitesi mezunları ve çalışanları fahri üye olabilirler. Etkinlik

önerisinde bulunabilir ve çalışabilirler ancak bir etkinliğin sorumluluğunu tek başlarına

üstlenemezler. Oy hakları yoktur.

Onursal üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp etkinliklerine

katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri, kulüp

danişmani ve ÖES’nun onayi ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma haklari yoktur.

Madde 6- Asil üyeliğe geçiş ve asil üyeliğin devamı:

Bir sene boyunca her organizasyonda etkin rol oynamış üye adayları yönetim kurulu

oylaması sonucunda asil üye olmaya hak kazanacaktır.

Asil üyeliğin devamı için, toplantılara katılım ve aktiflik önemlidir. Asil üyeler dönem boyunca

yapılacak toplantıların en az %70’ine katılmak zorundadırlar. Bu şartlara mazeretsiz olarak

uymayanların üyeliği genel toplantıda yapılacak bir oylamayla düşürülür.

Madde 7- Üyeliğin dondurulması ve sona ermesi koşulları:

Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/ çalışanların kulüp

üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur. Kulüp amaçlarına aykırı ya da kulübe zarar veren

davranışları tespit edilen üyelerin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Bu kişiler

Yönetim Kurulu'ndan aksi yönde bir karar çıkmadıkça gelecek dönemlerde kulübe tekrar

üye olamazlar.

 

V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 8- Kulüp işleyiş:

Kulüp işleyiş sistemi asil üyelerin hepsinin aktif olarak görev almasını amaçlamıştır. Kulüp,

Yönetim Kurulu tarafindan yönlendirilir.

Yönetim Kurulu: Her dönem sonunda yapılan seçimlerle bir sonraki senenin yönetim kurulu

belirlenir. Yönetim Kurulu'na seçilebilmek için en az bir yıllık aktif üye olmak ve Alt Yönetim 

Kurulu'nda çalışmış olmak gerekmektedir, bu şartlar kurucu üyelerde aranmaz. Başkan,

başkan yardımcısı, sekreter, saymandan oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri yetki açısından

aynı seviyededir. Yönetim Kurulu üye sayısı 7 kişiden oluşur.

Eş-Başkan: Her alt gruba özgü 1er eş-başkan ve 1 adet genel başkan bulunur. Toplantıları

yönetirler. Kulübün Üniversite yönetimi ile olan ilişkilerini yürütürler. Etkinliklerin işlerliğini

başkan yardımcısı ile birlikte kontrol ederler.

Başkan yardımcısı: Her başkanın yardımcısı olarak 1 adet başkan yardımcısı bulunur.

Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanın yerine bakar. Etkinliklerin işlerliğini başkan ile

birlikte kontrol eder.

Sekreter: Toplantı notlarını tutar. Kulüp evraklarını düzenler. Kulüp yazışmalarını kaleme alır.

Sayman: Kulübün finansal işleri, ve malzeme alım satımı ile ilgilenir. Üniversitenin kulüp  

kullanımına sundugu tüm demirbaş eşyalardan sorumludur ve kulübün mali kayıtlarını tutar.

Alt Yönetim Kurulu: Her dönem başında bir önceki sene seçilen Yönetim Kurulu tarafından

seçilir ve Yönetim Kurulu'nun görevlerinde yardımcı olarak tecrübe edinmeleri sağlanır. Alt Yönetim

Kurulu üye sayısı 15 kişiyi geçmez.

Danışma – Denetleme Kurulu (Supervisor): Yönetim Kurulu'nda en az 1 yıl görev almış üyeler

arasından seçilir. Yeterli sayıda aday olmaması durumunda kulupte en az 2 yıl çalışmış üyeler

arasından seçilir.

 

Madde 9- Alt Grupların Yetkileri:

Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü iki adet alt gruptan oluşmaktadır; Sabancı

Üniversitesi Kayak ve Snowboard Topluluğu; Sabancı Üniversitesi Okçuluk Topluluğu. Aşağıdaki

maddeler Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü alt gruplarının yetkilerini belirlemektedir.

a)    Alt gruplar Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübüne bağlıdır.

b)    Alt grupların yapacağı etkinlik genel başkanın bilgisi dairinde olmalıdır.

c)    Alt grupların bütçesi, sadece kendi yapacakları etkinlikler için kullanılabilir. Sabancı Üniversitesi

Spor Organizasyon Kulübü ve diğer alt grupların bütçeleri ayrıdır ve kendilerine aittir.

d)    Alt gruplar yapacakları her etkinlikte Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyonları adını ve

logosunu taşımak zorundadırlar.

e)    Alt grupların kendilerine ait kurumsal kimlikleri olabilir.

f)     Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü her zaman alt gruplarına ihtiyaç dairinde

yardım etmelidir. Alt gruplar da Spor Organizasyon Kulübü’nü her zaman desteklemek zorundadır.

 

Madde 10- Genel Toplantılar:

a)    Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir.

b)    Alt gruplar ve Spor Organizasyon Kulübü’nün çalışma alanları farklıdır. Her alt grup kendi

belirlediği toplantı saatinde toplantı yapabilir, toplantılar ortak olmak zorunda değildir.

c)    Toplantılarda üyelerin veya üye adaylarının etkinlik zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol

edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlik önerileri tartışılır.

d)    Kararlar, fikir birliğine varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur.

e)    Ayda bir olacak şekilde eş-başkanlar toplantı yapıp, yaptıkları ve yapacakları konusunda

birbirlerine danışmalılardır.

 

Madde 11- Seçim Esasları:

a)    Genel Kurulda aksine karar verilmedikçe Yönetim Kurulu seçimleri her Akademik yılın sonunda,

Nisan ayında bir sonraki dönem için yapılır. Yönetim Kurulu adayları kulüpte en az 1 yıl Alt Yönetim

Kurulu'nda çalışmış aktif üyeler arasından seçilir. Adaylar bütün aktif üyeler tarafından oy çokluğuyla

seçilir. Alt Yönetim Kurulu seçimleri her dönem Kasım ayında bir önceki sene seçilen Yönetim Kurulu

tarafından seçilir.

b)    Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

c)    Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Genel başkan,sayman ve sekreter önceki

dönem başkanı tarafından seçilir. Her alt grup için ayrı kapalı oylama yapılarak eş-başkanlar seçilir. 

Eğer toplam asil üye sayısının yarıdan fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki toplantıya

ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama

yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, en çok oy alan üç üye ikinci aşamada oylanır.

Yine toplam üye sayısının mutlak çoğunluğu sağlanamazsa, en çok oy alan iki üye bir sonraki aşamaya

kalır. Bu durumda, toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun oyunu alan aday göreve seçilir.

d)    Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi veya güvenoyu alamaması

durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

VI.  DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 12- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)    Tüzük her sene başinda yeni üyelerin de katilacagi Genel Kurul toplantisinda tekrar gözden

geçirilir. Öngörülen degişiklikler kulüp danişmani ve ÖEK’nun onayi alınarak yürürlüğe konur.

b)    Tüm asil üyeler mevki, görev ve üyelik süresi gibi belirleyici koşullardan bağımsız olarak kulüp

içinde eşit statüye sahiptirler.

c)    Kulüp içinde tüm kararlar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin verildiği durumlar hariç,

sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel kurulda konsensüse ulaşma sonucu verilir. Genel kurul,

tüm asil üyeleri kapsar.