Atatürkçü Gençlik Kulübü

 

 

ATATÜRKÇÜ GENÇLİK KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Atatürk’ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O’nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919’un üzerinden tam 70 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılarını doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler.

Oysa Atatürk;

Sadece “bağımsızlığı tümüyle tehlikeye düşmüş Türk Ulusunu ve yurdunu emperyalist güçlerin işgalinden kurtaran bir büyük asker “değildir.

O, bunun çok daha ötesinde, örneğin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, her alanda bağımsızlığımızı yok edici ya da kısıtlayıcı olumsuz bağları koparan;

Ulusal egemenliği gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ;

Kişisel inançlara dokunmayarak, toplumumuzu Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan “nakil”e dayalı kurum ve kurallardan kurtarıp, sürekli biçimde çağdaş ve uygar bir ulus olmanın ve böyle kalmanın yollarını gösteren , “akıl”a dayalı lâik düşünce, lâik hukuk ve lâik öğretim sistemlerini toplum yaşamında egemen kılan;

Tüm özgürlüklerin ve insan haklarının sosyal Hukuk Devletinin ve çoğulcu demokrasinin yolunu açan;

Yüzyıllarca ikinci sınıf insan durumuna düşürülmüş Türk kadınını gerçek yerine yükseltip, eşit haklara ve eşit onura sahip insan ve yurttaş yaparak ,yapay eşitsizlikleri kaldıran;

İçten ve dıştan kaynaklanan her tür sömürüye karşı çıkarak, halkın yalnız siyasal değil, ekonomik ve sosyal alanda da gerçek efendi durumuna gelmesini ve tüm yurttaşların gönencini devletin varlık nedeni ve amacı sayan;

Ulusal ekonominin girişimcilerin keyfine, yalnız kâr ve rekabet mekanizmasına göre başıboş biçimde işlemesine değil, toplumun ve tüm yurttaşların gereksinimlerini karşılayacak biçimde devlet tarafından yönlendirilmesini ilke olarak benimsemiş ve benimsetmiş olan;

Yurdumuzun yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden, Türkiye halkının yararlanmasını benimseyen ve kabul ettiren;

Misak-ı Millî sınırları içinde “Türk’üm” diyen herkesin Türk olduğu ölçütünü getirerek, ırkçılığı reddedip; yapıcı, olumlu ve çağdaş Türk Ulusalcılığını yaratarak, onu devletimizin temel ilkelerinden biri yapan;

Her yurttaşın eğitimden, bilimden ve sanattan payını almasını, “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar”ın yetiştirilmesini devletin başta gelen görevi yapan;

Kültür emperyalizminden kurtulabilmemiz ve eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için yeni Türk harflerini kabul etmenin yanında Türk dilinin arındırılması ve zenginleştirilmesini büyük bir toplumsal görev sayan;

Türk Ulusunun tarihini, çağdaş insan kökenine bağlayan;

“Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi ile devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvveti, ırkçılığı, saldırı savaşını mahkûm eden;

Dış politikada “Dünya uluslar ailesinin eşit haklara sahip onurlu bir üyesi olma” ölçütünü ve “karşılıklılık kuralını” vazgeçilmez ilke yapan;

Bütün ulusların insanlık ailesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, insanlığın bütünleşmesi düşüncesinin tohumlarını atan Çağdaş Devlet Kurucusudur.

Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar, O’nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunma ve onlara bekçilik yapma zorunluluğunu duymuşlardır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

aatsabanci@gmail.com

KULÜP WEB SAYFASI

http://clubs.sabanciuniv.edu/tr/aat-anasayfa

FACEBOOK

Atatürkçü Aydınlanma Kulübü

TWITTER

Twitter.com/AATSabanciUni

INSTAGRAM

Aatsabanci

KULÜP BAŞKANI

Baturalp Topçu

Kemal Şeker

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Baturalp Topçu - Başkan

Kemal Şeker - Başkan

Göktuğ Ertoğlu - Başkan Yardımcısı

Ege Kalecik - Sekreter

İpek Özdemir - Sekreter

Selim Berk - Sosyal Medya Sorumlusu

Atakan Ay - Sosyal Medya Sorumlusu

Selen Çakırcalı - Sosyal Medya Sorumlusu

KULÜP TÜZÜĞÜ

ATATÜRKÇÜ GENÇLİK KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

İSİM, ADRES, NİTELİK

 Madde 1

Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Atatürkçü Aydınlanma Kulübü’ dur. Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Sabancı Üniversitesi 34956 Tuzla/ İstanbul adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

KULÜBÜN AMACI

Madde 2

Kulübün amacı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Sabancı Üniversitesi yönetmelik ve yönergelerine uygun şekilde, demokrasi ve düşünceye saygı çerçevesinde Atatürkçülük’ü tanıtmak, Cumhuriyet ve Kurtuluş dönemlerine ışık tutarak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün günümüz Türkiye’sinde daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

 

KULÜBÜN ETKİNLİKLERİ

 Madde 3

a)      Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bıraktığı kültürel ve düşünsel mirasın gerçek anlamda tanınması amacına yönelik gerek yazılı gerek görsel programlar hazırlamak.

b)     Cumhuriyet ve Milli Mücadele tarihimizle, Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili paneller, seminerler, sohbetler, konferanslar düzenlemek.

c)      Atatürkçü kişilikleri ile tanınan aydın sanatçıları, bilim adamlarını, düşünür ve yazarları okulumuza davet ederek onların bilgilerini, sanatlarını diğer öğrencilerle paylaşmak.

d)     Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Türkiye’si ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyalden oluşan bir kitaplık kurmak.

e)      Milli Mücadele tarihimizde önemli yer edinmiş ve döneme ait tarihsel izler taşıyan bölgelere geziler düzenlemek.

f)       Geliri tamamen eğitim ve kültür alanında bağışa adanacak faaliyetlere imza atmak.

g)      Toplumun her kesiminin Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılapları konularında, aynı görüş, inanç ve düşüncede birleşmesini sağlayacak açık, kesin ve temel kavramları ortaya koymak üzere bilimsel araştırmalar yapmak ve buradan çıkarılan sonuçların bireyler tarafından benimsenmesinde rol oynamak.

h)     Diğer üniversitelerde bulunan ve kulübümüzle aynı çizgideki kulüplerle ve okulumuzda bulunan her türlü kulüple ortak çalışmalara katılmak.

i)        Sabancı Üniversitesi’ndeki kimi eksikliklerin (Atatürk anıtı ve Gençliğe Hitabesi gibi...) sağlanmasına çalışmak.

j)       Sabancı Üniversitesi’nde faaliyet veren diğer fikir kulüpleri ve diğer öğrencilerle düşünce alışverişi yapabileceğimiz buluşmalar düzenlemek.

k)     Mustafa Kemal Atatürk’ün yalnızca düşünce hayatına yönelik değil, sosyal hayatına da ışık tutmak, bilinmeyen yönlerinden haberdar olunmasını sağlamak.

l)        Bağımsız ve Atatürkçü Türkiye’yi gururla temsil eden sanatçıların konserlerine, sergilerine yer vermek.

 

ÜYELİK KOŞULLARI

 Madde 4

Sabancı Üniversitesi Atatürkçü Aydınlanma Kulübü’nde iki çeşit üyelik söz konusudur:

a)      Etkin Üye: Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları etkin üye olabilir. Her türlü görev için hazır olmaları beklenmektedir. Atatürkçü Aydınlanma Kulübü’nün, üyelerinde aradığı en önemli özellikler araştırmacı, aydın, okuyan, bağımsız Türkiye’nin değerlerini bilen kişiliklere sahip olmalarıdır.

 

b)     Onursal Üye: Üniversitede bulunduğu sürede etkin üyelik yapmış Sabancı Üniversitesi eski öğrencileri ve çalışanları ile kulübün bünyesine dahil olmak isteyen, yardım edebileceğine inanan, üniversite dışından tüm aydınlar Atatürkçü Aydınlanma Kulübü'ne “Onursal Üye” olabilirler. Onursal Üyeler de başkan seçilme hakkı dışında etkin üyelerle aynı haklara sahiptirler.

 Üyelerin, üye formunu doldurmaları ve her dönem başı belirlenecek olan üyelik aidatlarını yatırmaları gerekmektedir.

 

ÜYELİĞİN KALDIRILMASI VE DONDURULMASI

Madde 5

Aşağıdaki durumlarda kulüp üyelikleri dondurulabilir veya üyeliklere son verilebilir:

a) Kulübün ve Atatürkçülüğün amacı ve ilkeleri dahilinde hareket etmeyenlerin ve kulüp adını kullanarak maddi çıkar sağlamaya çalışanların, değişik fikirlere saygı göstermeyip kulübün adını ve dolayısıyla Atatürkçülük’ün adını zedeleyenlerin üyeliklerine son verilir. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar tekrar üye olamazlar.

b) Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrenci ve çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

c) Kulübün haftalık olağan toplantılarında görev aldığı faaliyetleri aksatacak derecede devamsızlık gösteren, üstlenmiş olduğu görevin gereklerini yerine getirmeyen etkin veya onursal üyenin Atatürkçü Aydınlanma Kulübünde’nden ilişiği kesilecektir.

Üyeliğin dondurulma veya son verilmesi gerektiği hallerde kulüp olağanüstü toplanır. Üyelere durum bildirilir ve toplantı sonunda kulüp başkanı bahsi geçen üyenin ihracını veya üyeliğin dondurulmasını oylamaya sunar. Salt çoğunluğun alacağı karar geçerli olur.

 

GÖREV DAĞILIMI

Madde 6

Sabancı Üniversitesi Atatürkçü Aydınlanma Kulübü’nde görev dağılımı özgün bir karaktere sahiptir:

a)      Kulüp Başkanı, her dönemin ikinci haftası üyelerin verdiği oylarla belirlenir. Başkan’ın seçileceği güne kadar, bir önceki dönem bu görevi üstlenmiş kişi geçici olarak vazifesine devam eder.

 

b) Kulübün her etkin üyesi bir görev alacağından dolayı görev dağılımı dönem başlarında başkan tarafından şekillendirilir. Saymanlık, sekreterlik, okul içi iletişim, dış ilişkiler ve organizasyon, kaynak ve kitap sağlanması gibi görevler için, yapılacak işin yoğunluğuna bağlı olarak, farklı sayıda üye atanabilir. Dönemlik programlara bağlı olarak görevler hazırlanacağından dolayı bu iç tüzükte tanımları yer almamaktadır.

 

KULÜBÜN İŞLEYİŞİ

Madde 7

Sabancı Üniversitesi Atatürkçü Aydınlanma Kulübü’nün işleyişi özetle aşağıdaki gibidir:

a)      Tüm etkin ve onursal üyeler genel kurulun üyesidirler. Her üye bir görev üstleneceğinden dolayı yönetim kurulu diye bir kavram kulübün işleyişinde yer almaktadır.

 b)     Genel kurul, başkanın belirleyeceği günde, iki haftada bir toplanır. Tüm üyelerin bu genel kurulda yer alması beklenmektedir. Genel kurulun başkanlığını da kulüp başkanı üstlenir. Toplantılarda öncelikle her görev grubunun iki haftalık dönemde yaptığı çalışmalar diğer üyelerle paylaşılır, fikir alışverişi yapılır.

 c)      Genel kurulda yapılacak oylamalarda salt çoğunluğa göre karar verilecektir. (Sadece tüzük değişikliği istisnai bir durum teşkil etmektedir.)

 d)     Genel Kurulun en az 1/3 ‘ünün ortaya atacağı tüzük değişikliği tasarısı Genel Kurulda tartışmaya sunulur. 2/3’lük çoğunluk sağlanırsa tüzük değişikliği kabul edilir.

 e)      Kulüp başkanı tarafından olağan üstü toplantı kararı verilebilir.

 f)       Kulüpte gerçekleştirilecek faaliyetler dönemlik olarak hazırlanacak, dönemin üçüncü haftasında genel kurulda oylamaya sunulacaktır.

 

KULÜBÜN DENETLENMESİ

Madde 8

a)      Kulübün dönemlik gelir ve gideriyle ile ilgili hesaplar dönem sonunda genel kurulda ibra edilir.

b)      Denetim, kulübün kendi içindedir. Tüm üyelerin denetim hakkı saklıdır.

Turkish