Robot Kulübü

 

ROBOT KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Sabancı Üniversitesi Robot Kulübü (SURK) kurulduğu 2001 senesinden bu yana özellikle Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Endüstri Mühendisliği öğrencileri olmak üzere bütün Sabancı üniversitesi öğrencilerine hizmet vermektedir. Başlıca misyonumuz, mühendislik bilimini bilhassa teknolojik gelişmeleri ve robot bilimini üniversite öğrencilerine tanıtmak, sevdirmek ve bu görüşten yola çıkarak, bilim ve teknolojinin gerisinde kalmayan aksine günümüzün teknolojik imkanlarını daha da ileri taşıyacak yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla üniversite çapında hobi amaçlı projelere destek verilmekte ayrıca öğrenciler ders dışı eğitim, seminer ve teknik gezilerle bilgilendirilmektedir.
Bu tip aktivitelerin yanısıra, bahsedilen programlar çerçevesinde öğrenciler arası sosyal etkileşim ortamının kulüp çerçevesinde gelişmesi sağlanmaktır. Grup çalışmaları, seminerler ve teknik geziler sayesinde öğrenciler ders dışında da birbirlerini tanıma ve sosyal alanlarda etkili olma fırsatı bulabilmektedir. Özellikle, kulübümüzde etkin görev almak isteyen arkadaşlar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam hazırlanmış olmakta ve bu sayede birçok sahalarda gelişme ortamı hazırlanmaktadır. Kulübümüzün üyeleri, ülke çapındaki çeşitli projelere katılmaktadırlar; bu sayede kendileri adına bir takım çalışmasına katılmış ve proje anlamında tecrübe edinmiş olmakla beraber kulübümüzün ve üniversitemizin adını da birçok platformda temsil etmektedirler.Dönemler arası yardımlaşmanın ve dayanışmanın da önemli derecede etkin olduğu kulübümüzde bir nevi danışmanlık fırsatı da sağlanmaktadır. Üniversitemize yeni katılmış olan öğrencilerimize,  bu yeni ortama alışma sürecinde yardımcı olunmakta ve interdisipliner bir yaklaşımla daha iyi bir kariyere sahip olmaları adına destek verilmektedir.Kısaca kulübümüz, robotlar ve gelişen teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm öğrencilere kulübümüz çatısı altında biraraya gelme fırsatı sunmaktadır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

robotics@sabanciuniv.edu 

INSTAGRAM

sabanci_robotics

KULÜP BAŞKANI

Asil Örgen

asilorgen@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Oğuzhan İlter

oguzhanilter@sabanciuniv.edu

Mert Ertörer

mertertorer@sabanciuniv.edu

Cem Alptürk

cemalpturk@sabanciuniv.edu

Sinan İbrahim Bayraktar

sinanbayraktar@sabanciuniv.edu

Cem Obuz

cemobuz@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

 

SURK İÇ TÜZÜĞÜ

KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1. Topluluğun adı Sabancı Üniversitesi Robot Kulübü’dür

(Sabancı University Robotics Club). Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne

bağlı olarak Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde

çalışmalarını sürdürür.

KULÜP AMACI:

Madde 2. Topluluğun kuruluş amacı aşagıda belirtilmiştir:

*  Sabancı Üniversitesi’nin “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” felsefesi

doğrultusunda etkinliklerde bulunmak

*  Sabancı Üniversitesi öğrencilerini dünyada her geçen gün gelişmekte

olan robot ve mekatronik alanındaki yetilerini geliştirmek ve bu konular

hakkındaki pratik ve teorik bilgilerini arttırmak,

*  Kulüp üyelerine yapacakları projeler aracılığıyla hem gerçek mühendislik

problemleri ile yüzleşmelerini hem de tecrübe kazanmalarını sağlamak,

*  Üyelerin kulüpte edindikleri tecrübe ve bilgilerin gelecekteki akademik

ve/veya iş hayatında referans oluşturmasını sağlamak,

*  Kulüp dışındaki insanları günümüzün robot teknolojileri hakkında

bilgilendirmek.

KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3. Sabancı Üniversitesi Robot Topluluğu amaç ve ilkeleri

doğrultusunda;

*  Alanında uzman kişileri okulumuza davet ederek paneller

söyleşiler düzenler,

*  Eğitim amaçlı kurslar, fuarlar, seminerler ve ulusal ve uluslararası

yarışmalar düzenler,

*  Yazılı ve görsel malzeme hazırlar, yayımlar, arşiv oluşturur,

*  Robotik ve Mekatronik alanında Ar-Ge çalışmalarını yürütür,

*  Üyelerine yapacakları projeler için gerekli her türlü teknik ekipmanı

belirli kurallar dahilinde sunar,

*  Endüstriyel ve akademik projeler yürütür,

*  Robotik ve Mekatronik alanında ulusal ve uluslararası yarışmalara

Sabancı Üniversitesi’ni temsilen katılır,

*  Sabancı Üniversitesindeki ve diğer üniversitelerdeki kulüplerle

ortak etkinliklerde bulunur.

KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4. Üyelik Koşulları: Sabanci Universitesi Robot Topluluğu’na

üye olmak için:

*  Sabancı Üniversitesi Lisans veya lisansüstü öğrencisi olmak,

*  Kulüp üyelik formunu doldurup üyelik için ilgili kişiye başvuruda

bulunmak,

*  Kulüp üyelik aidatını ödemek;

*  Genel Toplantılara düzenli bir şekilde katılmak ve kulüp içerisinde

aktif rol almak,

*  Seçim toplantılarına Yürütme Kurulunun onaylayacağı geçerli bir

mazeret dışında katılmak,gereklidir.


Madde 5. Üyeliğin sona ermesi ve erdirilmesi koşulları:

*  Sabancı Üniversitesinden ayrılan öğrencilerin kulüp üyelikleri

sona erer.

*  Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptirler.

*  Bir dönem boyunca, Genel Toplantıların %25′inden fazlasına

katılmayan üyeler Yürütme Kurulu tarafından uyarılır ve durumu

aynı şekilde devam eden üyelerin üyeliği yine Yürütme Kurulu

tarafından tartışılır ve gerekli görüldüğünde tüzüğe dayanarak

sona erdirilir,

*  Laboratuvar Kurallarına uymayan üyeler Yürütme Kurulu tarafından

uyarılır, üyenin davranışları aynı şekilde devam ettiği takdirde Yürütme

Kurulu tüzüğe dayanarak üyenin üyeliğine son verilir.

KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 6. Kulüp Yönetimi, Yürütme kurulunda alınan kararlarla

değil Genel Toplantılarda alınan kararlarla sürdürülür. Yürütme Kurulu;

Genel Koordinatör, Başkan Yardımcısı, Organizasyon Grubu, Laboratuar

Sorumlusu,Web Sayfası Sorumlusu, Proje Denetleme Sorumlusu ve

Yürütme Kurulu Üyelerinden oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri gerekli

gördükleri hallerde Genel Toplantılarda, kendi alanlarında üyelerden

oluşan bir çalışma grubu oluştururlar. Yürütme kurulu her dönem

başından gerçekleştirelecek olan Genel Kurul Toplantısında salt çoğunluk

kuralına göre tekrar seçilir. Bir üyenin Genel Koordinatör olarak seçilmesi

için en az bir yıllık üyeliği şarttır.Her sene başında her üye, Kulüpler

Koordinasyon Toplantısında belirlenen minimum ve maksimum değerler

arasında Yürütme Kurulunca kararlaştırılan miktardaki aidatı ödemekle

yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kulüp ile

ilişkisi kesilir.
Genel Koordinatör: Robot Topluluğu’nun her türlü iç ve dış ilişkilerini

yürütür. Toplantılarda tartışmalara yön verir, not tutar ve toplantı

kararlarını düzenli olarak e-mail yolu ile diğer üyelere ulaştırır. Kulüp

organizasyonlarını (eğitim, workshop, yarışma, vs.) toplantılarda

oluşturulan Organizayon Grubu eşliğinde düzenler ve duyurur. Kulübün

mali işlerinden sorumludur, her türlü mali organizasyonu yürütür ve

bunları kayıt defterinde tutar. Projeler için gerekli mali kaynakları sağlamak

için sponsor bulur. Diğer sorumlularla işbirliği içinde kulüp organizasyonu

içerisinde yer alır.

Başkan Yardımcısı: Genel Koordinatör’e iç ve dış ilişkilerde yardımcı olur

ve Genel Koordinatör’ün bulunmadığı herhangi bir ortamda ikinci söz sahibi

olarak görevlendirilir. Orginazayon grubunun takibinde, proje gruplarının

çalışmalarının en yakın takipçilerden biridir.

Organizasyon Grubu: Kulübün gerçekleştireceği organizayonlarda görev

almak üzere dinamik olarak oluşturulur. Genel Koordinatör ve Başkan

Yardımcısı ile koordinasyon içinde çalışır. Üyelik işleri ile ilgilenir, ve Genel

Koordinatöre sistemde üye girişleri için bilgilendirme verir. Organizasyon

grubu 2 – 6 kişiden oluşabilir.

Proje Denetleme Grubu: Üyelerin yürütmekte oldukları projeleri takip

eder ve proje için belirlenen sıklıkta vermek zorunda oldukları raporları

tartışmak üzere Yürütme Kuruluna iletir. Yürütme Kurulundan çıkacak

kararları (projeyi durdurma ve devam ettirme) projeyi yürütene iletir.

Ayrıca Yürütme Kurulu ile beraber proje raporlarının hangi sıklıkta verilmesi

gerektiğine karar verir. 1 yada 2 kişiden oluşabilir.

Web Sayfası Sorumlusu : Dış dünya ile bağlantılarımızda önemli rol

oynayacak Sabancı Üniversitesi Robot Topluluğu Web Sayfasını oluşturur

ve bunu güncel tutar. Kulüp içi tüm etkinlikleri web sayfası aracılığıyla

duyurur. Diğer sorumlularla işbirliği içinde kulüp organizasyonu içerisinde

yer alır.

Laboratuvar Sorumlusu : Robot Kulübünün çalışmalarının yapılacağı

yer olan Robot Topluluğu laboratuvarının, ekte sunulan laboratuvar

kuralları çerçevesinde düzenli işleyişini denetler ve sağlar. Diğer sorumlularla

işbirliği içinde kulüp organizasyonu içerisinde yer alır.

Yürütme Kurulu Üyeleri : Kulüp Yürütme Kurulu toplantılarına katılan

bu kıdemli üyeler, kulüp adına verilen kararlar üzerine tartışma aşamasında

ve bu kararların tatbikinin ardından üyelerimizle aramızdaki geri besleme

sisteminde en önemli rol alacak kişilerdir. Yürütme Kurulu ve üyelerimiz

arasındaki iletişim köprüsünün daha da kuvvetli olması adına oluşturulan

bu üye grubu, kulüp toplantılarında üyelerin isteklerinin ve şikayetlerinin

iletimi adına kulüp içerisindeki işleyişin daha verimli ve yapıcı hale getirilmesi

ile görevlidirler.

Madde 7. Kulübün Temsili: Kulübü herhangi bir organizasyonda temsil

edecek üyeler Genel Toplantılarda oy çokluğu esasına göre seçilir

Madde 8. Teknik Ekipman Paylaşımı: Kulüp Danışmanı ve Yürütme Kurulu

tarafından bütçe ve teknik ekipman yeterlilikleri göz önünde bulundurularak

karara bağlanır.

Madde 9. Kulüp Logosu: SURK logosu kullanan herhangi bir internet sitesi,

logonun kullanıldığı site içerisinde kesinlikle Sabancı Üniversitesi Robot Kulübü

adresine dair bir bağlantı içermek zorundadır. SURK Resmi logosu, duyuru,

tanıtım ve sponsorluk amaçlı kullanım dışında herhangi bir nedenle, izin

verilmeksizin kullanılamaz. TC(Türkiye Cumhuriyeti) yasaları çerçevesinde,

yasalara aykırı internet sitelerinin yada yayın organlarının herhangi birinde

SURK logosu -duyuru ve reklam amaçlı olmasına rağmen- kullanılamaz.

 

Turkish