Doğa Sporları Kulübü (SUDOSK)

 

DOĞA SPORLARI KULÜBÜ (SUDOSK)

KULÜP TANIMI

Sabancı Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (SUDOSK), 1999 yılının kasım ayında, üniversitenin ilk kulüplerinden biri olarak kuruldu. İlk senesini genelde organize olma çalışmalarıyla geçiren SUDOSK, ikinci seneyle birlikte eğitim ve faaliyetlere hız verdi. Kulüp bünyesinde faaliyet gösteren iki koldan biri olan Scuba daha sonra gelişerek kendi başına bir kulüp halini aldı.
Diğer kol olan dağcılık ve Kaya Tırmanışı Kolu ise, iki seneye yayılan bir eğitim programıyla çalışmalarınna hız verdi. Eğitimler ve faaliyetler gün geçtikçe daha organize bir biçimde ilerlerken, 2001 yılının ilk yarısında yapımı tamamlanan SUDOSK tırmanış duvarı, kulüp bünyesinde kaya tırmanışı ile ilgilenmek isteyenler için değerli bir antrenman alanı oluşturdu. Sudosk'un kendi içinden yetişmiş ilk eğitmenleri 2002'nin sonlarına doğru eğitim ve faaliyetlerde görev almaya başladılar.
EĞİTİM
SUDOSK, kurulmasından bu yana geçen çok kısa sürede çok büyük bir gelişme kaydetmiştir. Öncelikli amacımız, bu gelişmeyi sürekli hale getirip SUDOSK'u ülkemizdeki üniversite kulüpleri arasında, doğa sporlarının, yetkin ve doğaya saygılı bir şekilde yapıldığı aktif bir kulüp haline getirmektir.
SUDOSK Başlangıç Dağcılık ve Kaya Tırmanışı Kolu eğitimleri iki döneme bölünmüştür. İlk dönem (yaz ve kış kampçılık) temel doğa sporları eğitimi şeklinde geçer. Bu senede, yaz ve kış kampları hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler üzerinde durulur. Buna ek olarak, dağcılık için gerekli olan temel bilgiler, pratik aktiviteler ile de desteklenir. Başlangıç eğitiminin sonunda bir değerlendirme sınavı yapılır ve başarılı olanlar ikinci dönem eğitimine katılmaya hak kazanırlar.
İkinci dönem (kaya tırmanışı ve ileri seviye dağcılık) daha ileri düzey dağcılık ve kaya tırmanışı bilgilerini içerir. Gelişim senesine geçmiş dağcılardan, aynı zamanda her türlü fırsatı değerlendirerek tecrübelerini arttırmaları da beklenir. İkinci dönemin sonundaki gelişim değerlendirme sınavını da başarıyla geçen dağcılar SUDOSK sporcusu olmaya hak kazanırlar.

KULÜP WEB SAYFASI

http://kulup.sabanciuniv.edu/~sudosk/

FACEBOOK

http://www.facebook.com/groups/278713525483454/

INSTAGRAM

https://instagram.com/sudosk

KULÜP BAŞKANI

Emre Ekinci

emreekinci@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU İLETİŞİM MAİLİ

sudosk@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ (SUDOSK) TÜZÜĞÜ

 

KULÜP KİMLİĞİ:

Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü’dür. Aşağıda kısaca

SUDOSK olarak adlandırılacaktır. 20 Kasım 1999 tarihinde kurulmuştur.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sabancı Üniversitesi Orhanlı

81474 Tuzla-İstanbul adresinde çalışmalarını

yürütür.

 

KULÜBÜN AMAÇLARI:

a) Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının ders ve iş dışı

etkinlikleri gerçekleştirmek, takım çalışmalarını geliştirmek ve sosyal

gereksinimleri karşılamak amacıyla doğada spor yapmak;

b) Sabancı Üniversitesi öğrencilerine ve çalışanlarına doğa sevgisini

aşılamak ve doğayla içiçe yaşama ve doğayı koruma konusunda

bilinçlendirmek;

c) Günübirlik ve kamplı doğa sporları etkinlikleri düzenlemek;

d) Dağcılık ve diğer doğa sporları (kayak, rafting, paraşüt,

kaya tırmanışı gibi) konusunda üyelerini bilinçlendirmek ve eğitmek

amaçlı eğitimler vermek, gerektiğinde üniversite dışından gelecek

eğitmenlerle eğitim programları organize etmek;

e) Sabancı Üniversitesi kampüsünde etkinlik gösteren ve gösterecek

kulüplerle işbirliği içinde olmak;

f) Diğer dağcılık ve doğa sporları kulüpleri ve dernekleri ile iletişim

içinde olmak;

g) Verilecek hizmetleri ve yapılacak etkinlikleri, her geçen gün

daha kaliteli bir seviyeye çıkarmak;

h) SUDOSK’u yurt çapında, doğa sporları camiası içinde söz sahibi kılmak.

KULÜP ÜYELİĞİ:

a) Üç çeşit üyelik vardır:

- Doğal üye: Kulüp tüzüğünü okuyup kulüp üyelik ücretini ve sene

içinde belirlenecek aidatları ödeyen Sabancı Üniversitesi öğrencileri

ve çalışanları, doğal üye olurlar. Doğal üyelerin genel kurulda oy

kullanma hakları yoktur. Kulüp aidatlarını ödemeyen doğal üyeler,

otomatikman üyelikten çıkarılır.

- Aktif üye: Dönem içinde üye oldukları kolların etkinliklerinin

ve tüm üyelerin katılımına açık toplantıların toplamının en az

2/3'üne katılmış olan doğal üye, bulunduğu kolun kordinatörününde

onayını almak şartıyla aktif üye statüsü kazanır. Aktif üye olan üyeler,

her dönem sonunda YK tarafından duyurulur. Aktif üyeler genel kurulda

oy kullanma hakkına sahiptir. Bir aktif üye, aktif üyelik koşullarını devam

ettirmezse, otomatikman doğal üye statüsüne geçer.

-Gelişim Grubu Üyesi: Aktif üye statüsünü kazanmış ve dönemlik

eğitimlerin en az 7/10 una katılmış, dönem sonunda ki yeterlilik sınavında

da başarı göstermiş olan üyeler gelişim grubuna geçmeye hak kazanırlar.

Dönem sonunda gelişim grubu’na geçmeye hak kazanmış aktif üyeler

YK tarafından duyurulur.

b) Üyelikten Çıkma/Çıkarılma: Yönetim organları veya bir üye tarafından,

kulübün kurallarına aykırı davrandığı tesbit edilen üyenin savunması alınır.

YK ve DK tarafından görüşüldükten sonra, alınan karar, söz konusu üyeye bildirilir.

Üyelikten çıkmak isteyen üyenin, YK'ye bir dilekçe vermesi gerekmektedir.

Dilekçe değerlendirildikten sonra karar üyeye bildirilir. Üyelikten çıkarılan biri,

bir daha SUDOSK’a ÜYE OLAMAZ.

c) SUDOSK Sporculuğu: Söz konusu doğa sporlarının yetkin, bilinçli ve

güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm eğitimleri tamamlayan,

SUDOSK’un tüzük ve etik kurallarına uygun davranmış olan SUDOSK aktif üyeleri,

YK, DK, Kulüp Danışmanı ve Kol Eğitmeni’nin kararıyla, SUDOSK Sporcusu ünvanını

alabilirler. SUDOSK Sporcuları, SUDOSK adına ferdi faaliyetlerde bulunabilirler,

kulübü yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarda temsil edebilirler. Bu kişilerin yapacağı

faaliyetler de tüzükteki prosedüre uygun olmalıdır. SUDOSK’un tüzük ve etik

kurallarına uygunsuz davrandığı ,tesbit edilen SUDOSK Sporcularının bu ünvanları,

yine YK, DK, Kulüp Danışmanı ve Kulüp Eğitmeni’nin kararıyla geri alınabilir.

d) Hiçbir üye, SUDOSK’u “Kulübün Amaçları” başlığı altında belirtilen maddelere

yönelik amaçlar dışında, ve bir kişiye veya gruba, ne şekilde olursa olsun, avantaj

veya çıkar sağlamak için kullanamaz. Bu yönde faaliyet gösteren kişiler, derhal

üyelikten çıkarılır ve gerek görülürse durum, okul yönetimine bildirilir.

e) SUDOSK’a üye olmak isteyen herkes, bu tüzüğü okumalıdır.

SUDOSK’a üye olan kişiler, bu tüzükteki kuralları ve bu kuralların

çiğnenmesi halinde uygulanabilecek yaptırımları peşinen kabul ederler.

 

KULÜP İÇİ YAPILANMA VE İŞLEYİŞ:

a) Genel Kurul: Her sene başında, tüm üyelerin katılımıyla, genel kurul toplanır.

Genel kurulda sadece aktif üyelerin oy kullanma hakkı vardır. Genel kurul tarihi

önceden tüm üyelere duyurulur. Genel kurulda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu

ve Kol Sorumluları seçilir.

b) Yönetim Kurulu (YK) : Başkan, Genel Sekreter ve Kulüp Saymanı, SUDOSK

yönetim kurulunu oluşturur. YK, sene başında tüm üyelerin katılımı ile yapılan

genel kurulda, oy hakkı olan üyeler arasından seçilir. Yönetim kurulu görevlerinden

birine aday olan üye eğer önceki yıl da yönetim kurulu üyesi idiyse, ancak oy kullanan

üyelerin oy birliğiyle görev başına gelebilir.

Başkan, kulüp içindeki genel koordinasyonu ve kontrolü sağlamak için gerekenleri

yapmakla yükümlüdür. Karar grubu toplantılarına başkanlık eder. Faaliyet düzenlenmesi

konusunda, ilgili birimlerle (kol başkanı, eğitmen vs) görüşüldükten sonra, son kararı

danışman ve eğitmenle görüşerek verir. Kulüp işlerinde ki yoğunluk sebebi ile zorunlu

olmamakla beraber yardımcı başkanlık sistemi kulllanılabilir. Yardımcı başkanlık sistemi

başkanlık görevinin birden fazla kişiye bölüştürülmesi ve karar aşamasında aynı söz

hakkına sahip olmasıdır.

Genel sekreter, üye alımı, üyelikten çıkarma, yazılı cezalar, okul içi ve dışı resmi

yazışmaların düzenlenmesi gibi konularda çalışır. Eğitim ve faaliyet kayıtları,

yoklamaları, raporları ve dilekçeler gibi tüm resmi- gayrı resmi yazışmalar genel

sekretere sunulur. Genel sekreter tüm SUDOSK faaliyetlerinin işleneceği bir takvim

tutar. Faaliyet düzenlenmeden önce bu takvime bakıp bir çakışma olup olmadığını

kontrol eder.

Kulüp saymanı, her türlü mali işten sorumludur. Kulübün gelir ve giderlerini

belgeli olarak tutar ve bunların kontrolünü yapar. Kayıt ücretlerinin ve aidatlarının

zamanında toplanması ve bunların kayda geçirilmesini organize eder. Sponsor

bulunması için girişimlerde bulunur. Bütçenin kullanılmasını kontrol eder.

Kulüple ilgili her türlü gelişme, etkinlik vb. yönetim kuruluna haber verilmelidir.

Yönetimden habersiz bütçe kullanan üye, yazılı olarak uyarılır, gerekiyorsa üyelikten

ihraç edilebilir.

c) Karar Grubu: Yönetim kurulu üyeleri, kol sorumluları, denetleme kurulu

üyeleri ve aktif üyelerden oluşur. haftada bir düzenli olarak toplanır.

Toplanmayı gerektirecek bir durum olmadığı hakkında fikir birliğine varılırsa,

toplantı gerçekleştirilmeyebilir. Kol sorumluları, YK ve DK üyeleri toplantılara

katılmak zorundadır. Karar grubunda, kulübün bütününü ilgilendiren konularla

ilgili karar alınır. Grupta herkesin eşit oy hakkı vardır. İlgilenen herkes toplantılara

katılabilir, ancak karar grubu üyesi olmayan kulüp üyelerinin

oy hakkı yoktur. Karar grubunda alınan kararlar, tüm üyelere duyurulur.

d) Denetleme Kurulu (DK) : Eski yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Üç kişiden oluşur. Genel olarak kulüp içi işleyişin sağlıklı olması için YK ile birlikte çalışır.

YK'nin işleyişinin kulüp tüzüğüne ve ilkelerine uygun olup olmadığını kontrol eder.

Yönetim kuruluna, deneyimlerine dayanarak, önerilerde bulunur; kulüp işlerinin

olabildiğince eksiksiz ve her geçen yıl daha da kaliteli olabilmesinde önemli bir rol

oynar.

e)Disiplin kurulu: Disiplin kurulu karar grubu tarafından sene başında ki genel

kurul toplantısında seçilir. YK, DK ve kol sorumluları aday olabilir. Disiplin kurulu

3 kişiden oluşan bir kuruldur. Disiplin kurulunun kararları YK ve DK tarafından

denetlenebilir.

f) Olağanüstü Yönetim Değişimi: Denetleme kurulu, yönetim işleyişinde ciddi

bir ihmal, kötüye kullanma, veya aksaklık tesbit ederse, bunu karar grubuna veya

yönetim kuruluna bildirir. Yukarıda birkaç örneği verilen durumların kaynağı, sorumlu

durumdaki bir üye ise, durum yönetim kuruluna bildirilir ve yönetim kurulu, bu kişinin

yerine, uygun bir başka kişiyi atayabilir. Eğer durum bir veya daha fazla yönetim kurulu

üyesinin ihmali veya hatasından kaynaklanıyorsa ve denetleme kurulu yönetim kurulu

üyesinin değişmesini uygun görüyorsa, bunu karar grubuna yazılı bir gerekçeyle bildirir.

Karar grubu toplanır, üyenin savunması dinlenir. Karar grubu, bu konunun bir olağanüstü

genel kurulda tartışılmasına karar verirse, tüm üyelerden oluşan genel kurul toplanır.

Yapılan oylamada, oy hakkı bulunan üyelerin çoğu yönetim kurulu üyesinin değişmesini

isterse, mevcut üye görevden alınır, yerine bir hafta sonra yeni bir üye seçilir.

Bütün bu gelişmeler, sürekli olarak diğer üyelere e-posta yoluyla duyurulur.

g) Yönetim Kurulu Seçimi: YK, her sene başında toplanan genel kurul tarafından seçilir.

Genel kurulda sadece aktif üyeler oy kullanma hakkına sahiptir. Oylama kapalı oy, açık

sayım şeklinde yapılır. Her mevki için en çok oyu alan üye o mevkiye seçilmiş olur ve yeni

YK oluşturulur. Yönetim kuruluna aday olan kişi bir önceki yıl da YK üyeliği yapmışsa,

ancak oy kullanan üyelerin oy birliğiyle görev başına gelebilir.

h) Tüzük Değişikliği: Tüzükte yer alan madde veya maddelerin değiştirilmesi için, aktif

üyeler veya onur üyelerinden birinin yönetim kuruluna, gerekçeyi bildiren bir dilekçeyle

başvurması gereklidir. YK, isteği karar grubuna taşır. Karar grubu bu değişikliğin acil

olarak yapılması gerektiğine karar verirse, olağanüstü genel kurul toplanır. Karar grubu

bu değişikliğin acil olarak gerçekleştirilmesinin gerekmediğine karar verirse, bu değişiklik,

sene başında yapılacak olan genel kurula ertelenir. Karar grubu, bu değişikliğin

yapılmasını gerekli görmüyorsa, bu kararını, başvuruyu yapan üyeye gerekçeleriyle yazılı

olarak bildirir. Tüzük değişikliği, genel kurulda oy hakkı olan üyelerin 2/3’ü kabul oyu

verdiği taktirde işleme konur.

i) Uyarı sistemi ve geçici süreyle men edilme: Kulüp bünyesinde ki her üyenin

dönemlik iki uyarı hakkı vardır. Uyarılar üç şekilde alınır:

-Ödünç alınan kulüp malzemelerini belirlenen son tarihten geç getiren üye 1 uyarı alır.

-Her hangi bir faaliyete kayıt olan üye son kayıt tarihinden önce faaliyet sorumlusuna

bildirimde bulunmadan faaliyete gelmez ise 1 uyarı alır.

-Tüzük dışında fakat kulübün veya aktivitenin düzenini bozucak olan davranışlarda

disiplin kuruluna sevk edilen üye uyarı kararı çıkar ise 1 uyarı alır.

Uyarı kotasını dolduran üye disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulu savunmasını

yapan üyeyi bir sefere mahsus af edebilir. Af edilmeyen veya af edildikten sonra

üçüncü uyarısını alan üyeler kulüpten bir dönem men edilir.

j) SUDOSK içindeki her organ ve sorumlu durumdaki her üye, kendisiyle ilgili işlerin

düzenli olarak işleyip işlemediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

k) Kulüp içindeki tüm organlar, tüzükte belirtilmeyen durumların ortaya

çıkması halinde toplanma ve bu durumu değerlendirip ona göre karar

verme hakkına sahiptirler.

l) SUDOSK işleyişi şeffaf bir şekilde yürümelidir. Buna yönelik olarak, karar grubu,

denetleme kurulu ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp defterlerini ve evraklarını

inceleme hakkına sahiptirler. Ayrıca, bu kurullar tarafından alınan kararlar,

gecikmeden tüm üyelere duyurulur.

KOL İÇİ YAPILANMA VE İŞLEYİŞ:

a) Kol Kurulması: Ortak bir doğa sporuyla ilgilenen üyeler, biraraya gelip

SUDOSK bünyesinde bir kol kurabilirler. Bunun için, kol kurmak isteyen üyeler

öncelikle bir toplantı yapıp, kolun amaçlarını ve iş bölümünün nasıl olacağını

kararlaştırmalıdır. Kulüp danışmanına danışılarak en uygun eğitmen belirlenir.

Eğitmenle birlikte gelecek bir yılın faaliyet-eğitim planlaması ve bütçesi yapıldıktan

sonra, bütün bu bilgiler, kol kurucu üyelerinin imzalarını da içeren bir yazıyla yönetim

kuruluna sunulur. Yönetim kurulu, karar grubunu toplar, çünkü bu kolun kurulması,

bütçenin bölünmesi yoluyla dolaylı bir şekilde diğer tüm kolları ilgilendirmektedir.

Karar grubu, bu kolun kurulup kurulmamasına danışmana da başvurarak karar verir.

Danışmanın onayı olmadan hiçbir kol kurulamaz. Karar grubunun aldığı karar, tüm üyelere

duyurulur. Bütçe belirlendikten sonra kurulan kollar, o senenin bütçesinden pay alamazlar.

Karar grubu bir kolun faal olmadığına karar verirse, o kol feshedilebilir. Bu karar, gerekçeleriyle

tüm üyelere duyurulur.

b) İş bölümü: Her kol, sene başında, Kol Sorumlusunun başkanlık ettiği bir toplantı

yapmak zorundadır. Bu toplantıda, kol içindeki aktif üyelerin arasından malzeme sorumlusu

ve teknik eğitim kurulu seçilir. Bu birimlerin görevleri şunlardır:

- Kol Sorumlusu: Kol içinde, başkanın kulüp içinde üstlendiği görevi yerine getirir. Kol

çalışmalarında YK'ye ve DK'ye karşı sorumludur. Her yıl başında, dağcılık ve kaya

tırmanışı kolundan farklı bir kol kurulması durumunda, aktif kol üyeleri arasından seçilir.

Kol üyelerinin listesini, eğitim-faaliyet-toplantı rapor ve yoklamalarını tutar ve bunu ve

bunda olan değişiklikleri kulüp genel sekreterine bildirir. Kol içindeki her türlü mali

gelişmeyi, belgeleriyle kulüp saymanına bildirir.

- Malzeme sorumlusu: Kolun sahip olduğu demirbaş malzemenin bir listesini tutar ve

bunların güvenliğini sağlar. Kol için alınması gereken malzemelerin listesini çıkarır,

bunların en hesaplı olarak nasıl temin edilebileceğini araştırır, bu araştırmanın sonuçlarını

YK'ye ve kol sorumlusuna sunar. Malzeme sorumlusu, dilediği taktirde kendine bir

yardımcı seçebilir. Bu seçimini, YK'ye bildirmek zorundadır. Malzemelerin hasar

durumunu kontrol eder ve bunu, tutacağı malzeme kontrol defterine işler. Hasarlı

malzemelerle ilgili gerekeni yapar. Ödünç verilmediği zaman, kolun tüm malzemeleri

malzeme sorumlusunun üzerine zimmetlidir ve bu malzemelerin maruz kalabileceği her

türlü hasar malzeme sorumlusu tarafından karşılanır.

- Teknik Eğitim Sorumluları: Kol içerisinden, o sporla ilgili teknik bilgisi yüksek üyeler

arasından seçilir. İki kişiden oluşur. Eğitmenle sürekli iletişim halinde bulunur, eğitimlerin

aksaksız işlemesinde rol oynar. Eğitimlerin planlanmasında eğitmenle birlikte çalışır.

Faaliyetleri ve faaliyet yerine ulaşımı organize eder.Faaliyet raporlarını yazar, eğitim

notlarını ve yoklamalarını tutar ve bunu kol sorumlusuna sunar.

c) Malzeme Satın Alma Prosedürü: Malzeme sorumlusu, kol için alınması gereken

malzemelerle ilgili raporu YK’ya ve kol sorumlusuna sunduktan sonra malzeme alımı

konusu tartışılır. Malzeme alınmasına karar verilirse, karar danışmanın onayına sunulur.

Danışmanın onayı olmadan hiçbir şekilde malzeme alınamaz, bütçeden para

kullanılamaz. Bu işleyiş dışında bütçeden para kullandığı tesbit edilen üyeler, derhal kulüp

üyeliğinden ihraç edilir ve durum üniversite makamlarına bildirilir. Alınan malzeme, ilgili

olduğu kolun malzeme sorumlusu tarafından hemen demirbaş listesine geçirilir.

d) Malzeme Ödünç Verme Prosedürü:

Malzeme Alma Yetkisi Olan Üye Grupları

Sudosk envanterindeki malzemeleri, sadece o malzemeleri kullanma yetkisine

ve bilgisine sahip kulüp üyeleri ödünç alabilir.

-2014-2015 senesinde veya sonraki senelerde kulübe üye olmuş kişilerin

malzeme ödünç alabilmesi için gerekli eğitimi başarıyla tamamladığını gösteren

sertifika numarasını yetkili kişilere sunması gerekmektedir.

-Eğitim faaliyetlerine katılacak olan; mevcut eğitim grubuna kayıtlı ve

düzenli olarak katılan üyeler eğitim faaliyetlerinde kulüp envanterinden

malzeme ödünç alabilirler.

-2014-2015 ve sonraki senelerde kulübe girişli üyelerden, genel kamp kategorisindeki

malzemelerden ödünç alabilmeleri için aldıkları Dağcılığa giriş eğitiminin sertifika

numarasını yetkili kişilere sunmaları gerekmektedir. Kamp malzemeleri şahısların

yalnızca kendi kullanımları için alınabilir herhangi bir üçüncü şahısa ödünç vermek

için kulüp envanterinden malzeme alınmaz. Bu durum tespit edildiğinde tüzük

gereğince bu şahıslar hakkında disiplin soruşturması açılması gereklidir.

-2014-2015 veya sonraki senelerde kulübe girişli olan üyelerin Dağcılık veya

Teknik malzeme kategorisindeki malzemelerden ödünç alabilmeleri için Dağcılığa

giriş eğitimini ,en az bir Temel Kış Faaliyetine katılmış ve Tırmanış eğitimini başarıyla

tamamlamış olmaları ve o dönemki YK’nın onayını(YK üyelerinin 1/2’sinden fazlasının onay oyu)

almaları gerekmektedir. Malzeme ödüç alacak olan şahıslar her iki eğitimi de başarıyla

tamamladığını gösteren sertifikaların numarasını yetkili kişileri verme yükümlülüğündedirler.

-2014-2015 senesi öncesinde girişli olan üyelerin, kulüp envanterinden ödünç malzeme

alma durumlarında;

1- O üyenin eğitimi başarıyla tamamladığını gösteren herhangi bir belgeye ulaşılmaya

çalışılmalıdır. Eğer yazılı bir belge bulunursa şahıs ödünç malzeme alabilir.

2- Eğer 1. maddede sözü geçen belge bulunamadıysa, malzemenin istenildiği sırada

YK’da bulunan Eğitim Sorumlusu, şahsın malzemeyi kullanabilecek kapasitede olup

olmadığını saptar.

-Eğer Eğitim Sorumlusu şahsın malzemeleri kullanabilecek yeterlilikte olduğunu

düşünmüyorsa malzeme şahsa verilmez.

-Eğer Eğitim sorumlusu şahsın malzemeyi kullanabilecek yeterlilikte olduğunu düşünüyorsa

bunu dönemin YK’na bildirir ve YK’nda bu şahsın malzeme alıp alamayacağı oylamaya sunulur.

-Eğer YK’nun 1/2’sinden fazlasını onay oyunu almışsa şahsa malzeme ödünç verilir.

-Kulüpten herhangi bir kategoride malzeme alabilecek yetkide olup malzeme ödünç

almak isteyen kulüp üyelerinin;

1- Eğer malzemede bir hasar oluştuysa bunu malzeme sorumlusuna bildirmesi.

Malzemede oluşan hasarlar malzemeyi ödünç alan üye tarafından karşılanır.

2-Sadece kendi için yeterli olacak sayıda malzeme alması.*

3-Eğer teknik bir rota tırmanılcaksa bu rotanın bilgilerinin ve gerekli malzeme

listesinin Eğitim Sorumlusuna ve Malzeme Sorumlusuna verilmesi.

4-İp üzerine yüksek faktörlü düşüşlerin ip karnesine geçirilmesi.

*Kamp Malzemeleri kategorisindeki malzemelerden her üyeye bir tane verilir.

Teknik malzemeden eğitim sorumlusunun ve gerekli dökümanların tedarikinden

sonra eğitim sorumlusu ve malzeme sorumlu üye için kaç tane malzeme yeterli

olduğunu sapatar.

Malzeme Teslimi ve Ödünç Verme İşlemi

-Özel bir faaliyet için malzeme ödünç almak isteyen kişi sudosk@sabanciuniv.edu

adresine en geç 1 hafta önceden mail atarak bu ihtiyacını bildirir. Mail’de hangi

malzemeden kaç tane alınması gerektiği ve Tırmanış’la ilgili teknik bilgiler verir

(Hangi rotanın tırmanılacağı ve daha önce tırmanan tırmanıcıların kaç tane ve hangi

malzemelerden alınması gerektiği konusundaki faaliyet raporları da eke iliştirilmelidir.

Eğer herhangi bir rotanın ilk çıkışı yapılcaksa. Üye malzeme sayısı ve kategorisini belirtir.

Malzeme Sorumlusu ve Eğitim Sorumlusu bu malzemelerin yeterli olup olmadığı veya

fazla olduğunu en geç 3 gün içerisinde üyeye dönüş yaparak bildirir.)

-Malzemeler, faaliyet bitiminden en geç bir hafta sonra geri verilmelidir.

Geç verenler, 1 uyarı alır.

-Malzeme ödünç verilirken, öncelik eğitim faaliyetlerinindir.

e) Faaliyet İşleyişi:

i) Kol teknik eğitim sorumluları tüzükte belirtildiği gibi, faaliyet hazırlıklarını yapar.

Faaliyet tarihinden en geç bir hafta önce, faaliyetle ilgili bilgileri içeren bir

bilgilendirme yazısını kol sorumlusuna sunar. Kol sorumlusu da bu yazıyı YK’ye iletir.

YK’ye bilgi vermeden faaliyet yaptıkları belirlenen üyelerin durumları YK ve DK

tarafından görüşülür ve bir yaptırım uygulanmasına karar verilebilir.

ii) Her faaliyet için bir faaliyet sorumlusu belirlenir. Faaliyet sorumlusu, faaliyet boyunca

her konuda yetkilidir. Faaliyet sorumlusu, kendine bir yardımcı seçebilir. Tüm katılımcılar,

faaliyet sorumlusuna uymak zorundadır. Faaliyet alanı, sorumludan habersiz terk

edilemez.

iii) Faaliyetlerde alkol ve uyuşturucu madde kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu maddeleri

kullandığı tesbit edilen üyeler, teknik eğitim sorumlusu tarafından YK'ye rapor edilir ve bu

kişiler kulüp üyeliğinden çıkarılır. Her faaliyet sonrasında, en geç bir hafta içinde, teknik

eğitim sorumlusu tarafından faaliyet raporu YK'ye sunulur.

iv) Faaliyete katılacağını bildirmesine rağmen, mazeretsiz faaliyete katılmayan üyelerden

savunma istenir. Savunma, istenmesinden en geç bir hafta içinde yazılı olarak yönetime

verilir. Mazeret bildirerek faaliyete gelmeyenlerin mazeretleri yönetim tarafından incelenir

ve mazeret geçersiz bulunursa, üye 1 uyarı alır ve yazılı olarak uyarılır. Ayrıca,

her faaliyetten önce, bir miktar kapora, katılımcılardan toplanır. Bir katılımcı, faaliyete gelmekten

vazgeçerse, ödediği kapora geri ödenmez ve yukarıdaki prosedür uygulanır.

v) Yeni üyelerin yönetim işleyişine ısınmalarını sağlamak amacıyla, her kol, kol içi

organlara asistanlık yapmak üzere bir üye seçer. Bu üyelerin çalışmalarını kol sorumlusu

düzenler.

f) Kol içindeki tüm organlar, direkt YK ve DK'ye karşı sorumludur ve bu birimlerle sürekli ve

düzenli olarak iletişim halinde bulunmak zorundadır. Kol içi yönetimi üstlenen üyeler, bu

göreve gelmekle bunu taahhüd etmiş olurlar ve aksi durumda uygulanabilecek yaptırımları

peşinen kabul ederler. “Kulüp içi Yapılanma ve işleyiş” başlığı altında detaylı olarak

belirtildiği gibi, DK, kol yönetiminin, kulüp yönetimiyle iletişim kurmadığı ve yönetimden

habersiz çalıştığını tesbit ederse, kol yönetimini YK’ye rapor edebilir.

Turkish