Düşünce & Felsefe Kulübü

DÜŞÜNCE & FELSEFE KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Üniversitemizin en yeni kulüplerinden biri olana Düşünce ve Felsefe Kulübü, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinde felsefe üzerinde merak uyandırmak, bu merakı geliştirerek genel ve ileri derece felsefi kavramlara ve konulara değinebilmek, yaşamı felsefi bir boyutta düşünmek ve felsefi algıyı geliştirebilmek, bireysel, toplumsal ve küresel konular üzerinde farklı bakış açıları oluşturabilmek amacıyla kurulmuştur. Bu yolla felsefe öğretimini akademik bir boyuttan çıkararak, düşünmenin ve düşünmeyi öğrenebilmenin üzerine kurulu bir algı yöntemi olduğunu benimsetmeye çalışmak kulübün odak noktasıdır. Kulüp düşünme, düşünce yolları geliştirebilme öğretisini kazanma ve bu yolla yaşama ve olaylara farklı noktadan bakabilmeyi ilke edinmiştir. Felsefe tutkusunu Sabancı Üniversitesi bünyesindeki her bireye yaşatmayı ve bu tutkuya tüm dünyayla birlikte ortak olmayı amaçlayan kulüp, farklı vizyonu ile Sabancı Üniversitesi’nin başı çeken topluluklarından olmayı hedefler.
İletişim:

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 dusunce@sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

 -

TWITTER

 -

KULÜP BAŞKANI

Yeliz Erdem

yelizerdem@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Can Dost Yavuz

cdost@sabanciuniv.edu

Mehmet Sencer Odabaşı

sercerodabasi@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi Düşünce Kulübü Tüzüğü

Kulübün Kimliği
 
Kulübün adı Düşünce Kulübüdür.
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, Sabancı

Üniversitesi 81474 Tuzla/İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

Kulübün Amacı
 

Kulübün amacı kendini halkının geleceğinden sorumlu hisseden gençlerin

daha güzel bir dünya ile ilgili düşüncelerini düşünce özgürlüğü çerçevesinde

okuyarak, tartışarak, paylaşarak geliştirmelerine olanak tanıyacak ortamın

ve birlikteliğin sağlanmasıdır. 

Kulüp Etkinlikleri
 
1-Okuma gruplarının oluşturulması ve kulübün okuma gündeminde olan

kitabın kulüpçe tartışılması.

2-Türkiye ve dünya gündemindeki konuların tartışılması.

Üyelik Şartları


Sabancı Üniversitesi Düşünce Kulübüne üye olabilmek için:

1-Üyelik formunu doldurmak

2-Sabancı Üniversitesi öğrenci, öğretim üyesi ya da çalışanı

olmak.

Üyeliğin Dondurulması veya Son Verilmesi
 
Aşağıdaki durumlarda kulüp üyelikleri dondurulabilir veya üyeliklere

son verilebilir:

1-Kulübün amacı-ilkeleri dahilinde hareket etmeyenlerin ve kulüp

adını kullanarak maddi çıkar sağlamaya çalışanların üyeliklerine son

verilir. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar tekrar üye olamazlar.

2-Dönem izni alanların üyeliği izin bitene kadar dondurulur. Disiplin

cezası alanların durumu kulüp yönetimi tarafından görüşülerek karara

bağlanır.

3-Kulüp demirbaş malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren veya çalan

üyenin kulüple ilişkisi kesilir ve herhangi bir şekilde kulübe tekrar üye

olamaz.

4-Düzenli olarak yapılan kulüp içi çalışmalara ve faaliyetlere katılım

göstermeyen, çalışmaların işleyişini aksatan kişilerin kulüple ilişkisi kesilir.

 

Kulüp Yapıları ve Görevler:

Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu 3 kişiden oluşur. Kurucu üyeler ilk yılın

yönetim kurulu üyeleridir. Yönetim kurulu üyeleri kulüp meclisi üyeleri

ile eşit oy hakkına sahiptir.

Kulüp Meclisi: Kulübün tüm üyeleri kulüp meclisinin doğal üyesidir.

Sayman: Kulübün gelir ve giderlerinden sorumludur.Gerektiğinde aktif

üyeleri bütçenin durumu hakkında haberdar eder. Kulüp meclisi kendi

içinden bir kişiyi bu konuda sorumlu olarak seçer.

Sekreter: Sekreterlik görevini kulüp üyeleri kendi aralarında dönüşümlü

olarak yaparlar.

İletişim Sorumlusu: Yönetim Kurulu’nun kendi içinden seçtiği ve kulüp

içerisindeki haberleşmeden sorumlu olan kişidir. Bu iletişim hizmetlerinin

sağlanması için gerekli bilgi ve teknoloji altyapılarının (örn. E-mail grubu,

web sitesi) kullanılmasını ve moderatörlüğünü üstlenir.

Yukarıdaki görevleri yerine getiren üyeler Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri

Prosedürü’nü izlemek ve prosedürde değişiklik yapılmışsa kendi alanlarına

gelen yeni görevleri yapmak zorundadırlar. Üniversite yönetimiyle kulüp

arasında yönergeden meydana gelebilecek bir sorundan görevini yapmayan

üye sorumludur.

Bütçe hazırlanması: Her sene ekim ayının sonuna kadar sayman kulüp

bütçesi hazırlayıp Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Prosedürü’nde belirtilen

kişilere gönderilir. Bütçe gönderilmeden önce kulüp olağan toplantısında

tartışılıp oylama yapılması, onaylanması için üyelerin dörtte üçünün kabul

oyu vermesi gerekir.

Kulübün işleyişi:

Yönetim kurulu kulüp çalışmaları konusunda, kulüp meclisine öneride

bulunur. Kulüp meclisi öneriyi değerlendirir.

Denetim:

Kulübün kendi içindedir. Tüm üyelerin denetim hakkı saklıdır.

Üstlenilen görevin iptal edilme koşulları:

Üyeler tarafından yapılan denetlemeler sonucunda görevini gerektiği

şekilde gerçekleştiremediği düşünülen görevli hakkında, görevinden

düşürülmesi için kulüp meclisine yazılı bir gerekçe sunulur ve oylama

teklif edilir.

Oylama teklifinden sonra bir hafta içinde yapılmalıdır. Tüm yönetim

kurulu üyeleri katılmak zorundadır. Oylama kapalı oyla yapılır. Sayım

işlemini tüm üyeler gözlemleyebilir.

Oylama sonunda salt çoğunluğun aldığı karar geçerlidir. İşleme konur.

Görevden alınan üye bir daha başka bir göreve aday olamaz. Üye

görevden alındıktan sonra bir hafta içinde söz konusu görevi üstlenecek

başka bir aktif üye seçilir. Bu seçimin gerçekleştirilmesi için kulüp meclisi

sorumludur.

 

BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

Turkish