Politika Kulübü

 

POLİTİKA KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Politika, farkında olsak da olmasak da, hayatımızın her alanında bizleri kuşatıyor. Ancak çoğu zaman, gerek akademik kaynaklardan takip ettiğimiz teorik olgular, gerekse çeşitli medya kanalları aracılığıyla takip ettiğimiz güncel politik gelişmeler hakkında farklı fikirleri dinleyecek ve kendi fikirlerimizi dile getirecek "gerçek" tartışma ortamı bulamıyoruz. İşte, Sabancı Üniversitesi (SÜ) Politika Kulübü de bu tartışma ortamını oluşturmayı ve farklı görüşlerden katılımcılara kapılarını açarak fikir paylaşımında bulunmayı amaçlayarak kuruldu. Her türlü siyasi parti ya da ideolojiye karşı eşit mesafede durmayı ilke edinen kulüp, bu tarafsızlığı sayesinde, bizlere daha demokratik bir tartışma ortamı bulma fırsatı sunuyor. Daha iyi bir bilgi birikimi sayesinde daha seviyeli tartışmalar gerçekleştirilebileceğine inanan kulüp, gerek teorik olgular gerekse güncel siyasi olaylar üzerine konferans, söyleşi, panel, sempozyum ve sohbet oturumları gibi çeşitli aktiviteler düzenlemektedir. Kulüp ayrıca, amaçları doğrultusunda çeşitli bilgilendirici yayınlar yapmayı planlamaktadır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 politika@sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

http://kulup.sabanciuniv.edu/~politika/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/supolitika/

TWITTER

 https://twitter.com/SUPolitikaK

KULÜP BAŞKANI

Ayşe Tuba Vardan

aysetubav@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Hilal Tanrıkulu

hilaltanrikulu@sabanciuniv.edu

Betül Kılınç

fbetul@sabanciuniv.edu

Buse İlay Yıldız

byildiz@sabanciuniv.edu

Hüsnü Kanber

husnukanber@sabanciuniv.edu

M. Enes Şimşek

menes@sabanciuniv.edu

Yusuf Taha Çolak

yusufcolak@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

POLİTİKA KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

I. KULÜP KİMLİĞİ:

 

Madde 1-

a)       Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü’dür.

(Sabancı University Politics Club)

b)       Kulüp, Sabancı Üniversitesi 81474 Orhanlı-Tuzla-İstanbul

merkezli olarak çalışmalarını yürütür.

c)       Tüzük’te kullanılan terimler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki

anlamda kullanılmaktadır:

 

Topluluk:              Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü

Öğrenci:               Sabancı Üniversitesi Öğrencisi

Çalışan:                Sabancı Üniversitesi Çalışanı

 

 

II.KULÜP AMACI:

 

Madde 2- Topluluk’un amacı, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin

ve çalışanlarının; demokrasi, bireysel özgürlükler, insan hakları,

hukukun üstünlüğü, adalet ve evrensel değerler konularında

bilgilendirilmesine, bu konularla ilgili duyarlılığın geliştirilmesine katkıda

bulunmak; bu bilincin geliştirilmesi için aktiviteler düzenlemek; siyasal,

toplumsal ve ilgili diğer konularda öğrenci ve çalışanların bilgilenmesi,

fikir paylaşımında bulunması için çalışmalarda bulunmaktır.

 

 

III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

 

Madde 3- Topluluk;

 

a)       Amaçları doğrultusunda konferans, söyleşi, panel,

sempozyum, atölye çalışması vb. aktiviteler düzenler.

b)       Amaçları doğrultusunda bilgilendirici yayınlar yapar;

dergi vb. yayın faaliyetlerinde bulunabilir.

c)       İlgilenilen konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslar

arası üniversite kulüpleri ile diğer kurum, kuruluş ve örgütlerin

çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine katılımı

sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.

d)       Etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve daha yararlı hale getirilmesine

yönelik fikir alış verişleri için gerekli zemini hazırlar.

 

 

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

 

Madde 4- Üyelik Koşulları: Topluluk üyesi olmak için;

 

a)       Sabancı Üniversitesi öğrencisi veya çalışanı olmak,

b)       Üyelik formunu doldurmak,

c)       Üyelik aidatını ödemek gereklidir.

 

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

 

a)       Aktif Üye: Üyelik koşularını yerine getiren, etkinliklere

katılımı yürütme kurulu tarafından tespit edilen öğrenciler ile

yürütme kurulu üyeleri ve kurucu üyeler aktif üyedirler.

b)       Pasif Üye: Üyelik koşullarını sağladığı halde etkinliklere

yeterli katılım göstermeyen öğrenciler ve çalışanlar pasif

üyedirler.

c)       Onursal Üye: Üyelik koşullarını sağlamayan, ancak

danışman olarak etkinliklere katkıda

bulunan kişiler onursal üye olabilirler. Onursal üyelik,

Topluluk üyelerinin talebi, yürütme kurulu ve öğrenci

etkinlikleri sorumlusunun onayı ile gerçekleşir. Onursal

üyeler yürütme kuruluna aday olamaz, yürütme kurulu

seçimlerinde oy kullanamazlar.

 

Madde 6- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi:

 

a)       Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle okuldan

uzaklaştırılan öğrencilerin veya çalışanların topluluk üyelikleri

izin/ceza müddetince dondurulur.

b)       Herhangi bir sebeple okul tarafından kulüp faaliyetlerine

katılımı kısıtlanan üyeler için okul yönergelerinin ilgili maddeleri

uygulanır.

c)       Topluluk amaçlarına aykırı ya da Topluluk’a zarar veren

davranışları tespit edilen üyelerin üyelikleri, Yürütme Kurulu

kararı ile sona erdirilir. Bu kişiler Yürütme Kurulu’ndan aksi yönde

bir karar çıkmadıkça, gelecek dönemlerde Topluluk’a tekrar üye

olamazlar.

d)       Üyeler Meclisi’ne mazeretsiz biçimde, üst üste iki kez

katılmayan üyelerin üyelikleri Yürütme Kurulu kararı ile sona erdirilir.

 

 

V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

 

Madde 7- Yürütme Kurulu: Her öğrenim yılı başlangıcını takiben

iki hafta

içinde seçimle göreve gelen Yürütme Kurulu; Başkan ve 4 birim

sorumlusundan oluşur. Yürütme kurulu üyeleri ve temel görevleri

aşağıdaki gibidir:

                 

Başkan: Topluluk içi koordinasyonu sağlar. Üniversite yönetimi

ile olan ilişkileri yürütür. Etkinliklerin işlerliğini kontrol eder.

Yürütme kurulu toplantılarını yönetir.

Mali İşler Sorumlusu: Projeler ve aktiviteler için fon sağlama,

sponsor arama faaliyetlerini yürütme ve sponsorlarla iletişim

kurma, mali kayıtları tutma görevlerini yerine getirir.

Tanıtım Sorumlusu: Logo, web sitesi, afiş hazırlanması,

afişlerin dağıtımı ve asılması, basın bültenlerinin yazımı,

basın takibi ve basın sözcülüğü görevlerini yerine getirir.

Dış İlişkiler Sorumlusu: Topluluk amaçları doğrultusunda

örgütlenen ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve örgütlerle

iletişim kurar, ortak proje olanaklarını araştırır ve ortak

yürütülecek etkinlikler ile ilgili topluluk üyelerini bilgilendirir.

Etkinlik Sorumlusu: Okul içi ve okul dışı etkinliklerin oluşturulması

ve işleyişleri ile ilgilenir. Bunların devamlılığını sağlar ve yeni

etkinlikler hazırlanması doğrultusunda faaliyetler yürütür.

 

Madde 8- Üyeler Meclisi

a)       Üyeler Meclisi tüm aktif üyelerden oluşur.

b)       Topluluk Başkanı’nın davetiyle her dönem en az bir

kez olmak üzere olağan olarak toplanır. Tüzük değişikliği

çağrısı ile olağanüstü toplantı yapabilir.

c)       Tüzük değişiklikleri Üyeler Meclisi’nde görüşülür ve

katılanların 2/3’ünün (üçte ikisinin) kararı ile, ilgili tüzük

değişiklikleri gerçekleştirilir. Tüzük değişikliği çağrısına rağmen

iki hafta içinde toplantı yapılamaması halinde bu yetki geçici

olarak yürütme kuruluna devredilir.

d)       Alınacak diğer kararlar için katılanların oy çokluğu aranır.

 

Madde 9- Yürütme Kurulu Seçimi Esasları:

a)       Yürütme Kurulu seçimleri her yıl Ekim ayının ikinci

haftasında yapılır.

b)       İsteyen üyeler, istedikleri görev için adaylıklarını koyarlar.

Bir üye birden fazla görev için adaylığını koyamaz.

c)       Seçimler, bütün görevler için adaylar belirlendikten sonra

yapılır. Herhangi bir görev için aday çıkmaması durumunda ilgili

birim, kurucu üyelerin uygun göreceği diğer bir birimle

birleştirilebilir.

d)       Seçimlerde gizli oy kullanılır, Yürütme Kurulu üyelerinin

belirlenmesinde katılanların oy çoğunluğu aranır.

e)       Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası veya

üyeliğinin düşürülmesi durumunda, görevin boşalmasını takip

eden iki hafta içinde sadece o görev için, “d” bendinde belirtilen

esaslarla seçim yapılır.

 

Turkish