Sanat Tarihi ve Müze Çalışmaları Kulübü

 

 

SANAT TARİHİ VE MÜZE ÇALIŞMALARI KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

 https://www.facebook.com/artclub.su

INSTAGRAM

 https://www.instagram.com/suartclub

KULÜP BAŞKANI

Esen Erdemgil

eerdemgil@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Nazlı Torun

nazlitorun@sabanciuniv.edu

Elif Sinem Durak

elifdurak@sabanciuniv.edu

Muratcan Serdar Canlı

mcanli@sabanciuniv.edu

Mine Kazancı

minekazanci@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sanat Kulübü İç Tüzüğü

 

          I.Kulübün Kimliği

 

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Sanat Tarihi ve Müzecilik Kulübü’dür

(Sabancı University Visual Arts and Art History Club).

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Sabancı Üniversitesi

Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

 

          II.Kulübün Amacı

 

Madde 2- Kulübün Kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 

a)        Sabancı Üniversitesi’nin “Birlikte yaşatmak

ve geliştirmek” felsefesi doğrultusunda etkinliklerde bulunmak.

b)       Temel olarak Sabancı Üniversitesi’nde sanat ile

ilgilenen, Sanat Teorisi ve Eleştirisi Yan Dal Onur

Programı’na kayıtlı ya da kayıtlı olmayı düşünenlere

sanat tarihi (görsel sanatlar) ve sanat eleştirisi

ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilmek için uygun platformu

yaratmak

c)        Kampüs içinde ve şehirdeki sanatsal etkinlikleri

(görsel sanatlar –resim, heykel-) takip etmek, desteklemek

ve sanatsal bilincin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak.

d)       Sakıp Sabancı Müzesi ile Sabancı Üniversitesi

arasındaki bağları güçlendirmek.

 

III.Kulüp Etkinlikleri

 

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Sanat Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 

a)      Kampus içerisinde konferans, panel, söyleşi, kurs,

turnuva, fuar vb. düzenler, fuarlara ve diğer ulusal ve

uluslararası öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılır,

b)      Diğer kulüp ve topluluklarla ortak etkinliklerde bulunur,

c)      Yazılı ve görsel malzeme hazırlar, yayımlar ve arşiv

oluşturur,

d)     Müze ve galerilerle iletişim halinde olur, sergilere geziler

düzenler,

e)      Kampus hayatını renklendirecek ve öğrenciler

arasında kaynaşmayı sağlayacak sosyal ve kültürel

etkinlikler düzenler.

 

IV.Kulüp Üyeliği

 

Üyelik Koşulları:

Madde 4- Sabancı Üniversitesi Sanat Kulübü’ne üye olmak için;

 

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,

b)      Kulüp üyelik formunu doldurmak

c)      Kulüp aidatını ödemek

 

 

Üyelik Çeşitleri:

Madde 5- Üyeler Aktif Üye ve Fahri Üye olarak ikiye ayrılır.

 

            Aktif Üye: Sabancı Üniversitesi’ne kayıtlı, üyelik

katılım koşullarını yerine getiren ve topluluk iç tüzüğüne

uygun hareket eden lisans öğrencileri ve üyelik katılım

koşullarını yerine getiren ve topluluk iç tüzüğüne uygun

hareket eden tüm lisanüstü öğrencileri.

 

            Fahri Üye: Aktif üyelik şartlarını taşımayan tüm Sabancı

Üniversitesi öğrencileri, Sabancı Üniversitesi çalışanları ve

Sabancı Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında Sanat Kulübü

üyesi olmuş tüm Sabancı Üniversitesi mezunlarıdır. Bu üyelerin

seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur.

 

            Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımaz. Kulübe büyük

hizmetlerde bulunmuş ve kulüp için manevi değeri yüksek olan

kişilere, kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri, kulüp danışmanı

ve Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu’nun onayı ile verilmiş bir ünvandır.

Kulüp yönetimine katılma ve oy kullanma hakları yoktur.

 

 

            Üye Alımları:

Madde 6- a) Sabancı Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrenciler doğrudan

Fahri Üye sayılırlar.

 

Madde 6- b) Fahri Üyeler dönem süresince tanışma toplantıları

ya da genel toplantılarda yönetim kuruluna başvurarak,

Aktif Üye olarak kayıt yaptırabilirler.

 

            Üyeliğin Dondurulması ve sona ermesi koşulları:

Madde 7- Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle

uzaklaştırılan öğrencilerin/ çalışanların topluluk üyelikleri izin/ceza

müddetince dondurulur.

 

Madde 8- Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylaması

halinde, tüzüğe aykırı davranışlarda bulunan üyelerin üyelik hakları

sona erdirilebilir veya dondurulabilir. Böyle bir iddia durumunda

üyenin kendini savunma hakkı vardır.

 

Madde 9- Kendi isteği doğrultusunda Genel Kurul ve Yönetim

Kurulu’nda görev alan aktif üyeler, aktif üyelerin %10’unun

imzalarıyla güven oylamasına gidebilir. Güven oylaması olağan

veya olağanüstü Genel Kurul’un kararıyla en az altı ay düşürülebilir.

Prosedür şöyle işler:

 

a)      Genel Kurul, aktif üye sayısının yarısının üzerindeyse

oylama gerçekleştirilir. Üyenin üyeliğinin düşürülmesi üçte

iki çoğulunlukla sağlanır.

b)      Genel Kurul, aktif üye sayısının yarısının altında

ise güven oylaması gerçekleşemez.

 

 

V.KULÜP İŞLEYİŞİ

 

Madde 10- Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin ortak

olarak görev almasını amaçlamıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafından

yönlendirilir.

 

Genel Kurul:

1)      Genel Kurul aktif üyelerden oluşur.

2)      Genel Kurul şu şekilde toplanır:

-          Her dönemin ikinci haftasında ve sonra

Yönetim Kurulu tarafından gerek duyuldukça düzenlenir.

-          İkinci haftadaki Genel Kurul: yeni üyelerle

tanışma, ve önceki dönem seçilmiş olan temsilcilerin

dönem faaliyet takvimini sunmalarını içerir.

-          Sonraki haftalarda Genel Kurul: Yönetim

Kurulu, Genel Kurul’a faaliyet raporu sunar. Mevcut

projelerden ve gelecek aktiviteler hakkında Genel

Kurul’u bilgilendirir.

3)      Genel Kurul’un işlevleri:

a)      Tüzüğü tartışır, değiştirir ve geliştirir.

b)      Yönetim Kurulu seçer ve seçilir.

Yönetim Kurulu seçimi şu prosedüre göre gerçekleşir:

-          Adaylar, kalıcı grup (5 Eş Başkan) olarak

adaylıklarını Yönetim Kurulu’na bildirir. Kalıcı gruplar,

sadece 3. ve/veya 4. sınıf öğrencileri içinden oluşabilir.

-          Aktif üyeler içinden sadece 2., 3. ve 4. sınıf

öğrenciler kalıcı gruplar için belirtilen adaylar arasından

tercihlerini seçim için özel hazırlanmış oy pusulalarını

doldurarak belirtir.

-          Belirtilen kontenjanlar çerçevesinde en yüksek

oy alan adaylar temsilcilik için seçilirler.

 

Yönetim Kurulu:

1)      Kalıcı grup temsilcilerinden oluşur. Dönemin 14. Haftasında

2., 3. Veya 4. Sınıf öğrenciler arasından seçilir ve

seçilen temsilciler mezuniyetlerine kadar görevlerini sürdürüler.

2)      Kulübün karar ve yürütme organıdır.

3)      Proje üretir, diğer üyelerin ürettiği projeleri değerlendirir,

çalışma grupları oluşturur, görev dağılımı yapar, geçmiş

senelerden kalan ve kulübün doğal işlerinden sayılan görevleri

üstlenir ve yetki vererek görevlendirme yapar.

4)      Kulüp aktivitelerini yönlendirir ve üyelerin bu aktivitelerde

etkin şekilde rol almaları için düzenlemeler yapar.

5)      Genel Kurul’un yetki verdiği ve kulübün temsil hakkına

sahip üyelerdir.

6)      Toplantıları düzenler ve üyeler arasında etkileşimi sağlar.

7)      Projelerin hayata geçip geçmemesi veya ne şekilde

geçmesi konusunda karar verme yetkileri vardır.

8)      Kulüp odalarının her türlü demirbaş eşya kullanımından sorumludur.

9)      Kulüp adına Yönetim Kurulu’ndan habersiz iş yapılmaz.

Kulübü temsil etme konusunda yetki  verme yetkisi vardır.

Aksi davranışlarda bulunanlara karşı iç tüzüğün sekizinci

maddesini uygulama hakkı vardır.

10)  Yönetim Kurulu kendi içinde ihtilafa düştüğü noktalarda

oylama yapar ve çoğunluğun kararına uyar.

11)  Bütçeyi denetler ve harcamaları alınan kararlar

doğrultusunda yapar.

 

 

 

Kalıcı Çalışma Grupları:

1)      Kalıcı çalışma grupları şunlardır:

a)      Kampüs içi aktiviteler (akademik k

adroyla ilişkiler, çalışma atölyesi, seminer,

film gösterimi vb.)

b)      Dış İlişkiler (geziler, galeri ve

müzelerle ilişkiler, diğer topluluklarla ilişkiler vb.)

c)      Yayın (web sitesi, etkinlik bülteni vb.)

2)      Her çalışma grubunun sorumluluğunu bir veya birden

fazla Yönetim Kurulu üyesi üstlenir.

3)      Kalıcı grup temsilcilikleri grupları içindeki projelerin

oluşturulması ve yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu’na

karşı sorumludur.

4)      Kalıcı gruplar, grup temsilcilerinin sorumluluğunda 

grup temsilcilerinin seçiminin hemen ardından haftalık

düzenli toplantı saatini düzenleyerek haftada bir

toplanır. İhtiyaç olmayan durumlarda toplantılar iptal edilebilir.

 

Geçici Çalışma Grupları:

1)      Ortaya atılan proje için proje sahibinin önerisi dikkate

alınarak Yönetim Kurulu tarafından bir grup oluşturulur ve

bu grupta görev dağılımı yapılır.

2)      Grupta bir kişi proje raporu hazırlayıp Yönetim Kurulu’na

sunmak zorundadır. Bu raporlar arşivde düzenli olarak saklanır.

3)      Ortaya atılan bir projeyi Yönetim Kurulu kendi arasında

yürütme yetkisine sahiptir.

4)      Ayrıca Yönetim Kurulu bir çalışma grubuna belli

yetkiler vererek, yalnız denetlemek kaydıyla projenin tamamen

dışında da kalabilir.

5)      Çalışma gruplarının çokluğu ve her aktif üyenin bunlara

katılması topluluğun belli amaçlarındandır.

 

Toplantılar:

1)      Yönetim Kurulu seçildiği hafta, haftalık düzenli

toplantı saatini ve yerini belirler.

2)      Toplantının düzeni, toplantıda belirlenen sözcü tarafından

sağlanır.

3)      Toplantı raporu tutulur ve haftanın sözcüsü tarafından

arşive eklenir.

4)      Üyelerden ve kalıcı gruplardan gelen yeni etkinlik

önerileri tartışılır, uygun görülen etkinlikler için geçici etkinlik

grupları kurarlar ve bu etkinlikler için zaman çizelgelerini

sunarlar. Kararlar, konsesusa varılarak alınır, bu yöntem

sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur.

5)      Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olarak tüm

üyeler için bilgilendirici toplantılar yapılabilinir.

6)      Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi, Yönetim

Kurulu üyeliği boyunca beşten fazla toplantıya katılmadığı

zaman Yönetim Kurulu tarafından oylanarak üyeliği düşürülebilir.

Yönetim Kurulu tarafından yeniden atanabilir.

 

VI.DİĞER HÜKÜMLER

 

Madde 11- Toplulukla ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)      Tüm aktif üyeler mevki, görev ve üyelik süresi

gibi belirleyici koşullardan bağımsız olarak topluluk içinde

eşit statüye sahiptir.

b)      Kulüp içinde tüm kararlar, Yönetim Kurulu tarafından

verilir ve Genel Kurul tarafından onaylanır. 2/3 çoğunlukla

onaylanan kararlar yürürlülüğe girer.

c)      Kulüp iç tüzüğü ancak Yönetim Kurulu oy çoğunluğuyla

gerçekleşebilir.

 

 

       

Turkish
image: