Çağdaş Sirk Sanatları Kulübü (Sirkus)

Undefined

 

 

ÇAĞDAŞ SİRK SANATLARI KULÜBÜ (SİRKUS)

KULÜP TANIMI

Sirk sanatları, dans, juggling, spinning ve nesne manipülasyonu gibi hareket temelli disiplinlerin kesişim noktalarını tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.Sirk Sanatlarının yaygın biçimleri arasında poi, staff, hula hoop (veya "hooping"), juggling, küre manipülasyonu, diabolo gibi disiplinler yer almaktadır.

 

Sabancı Üniversitesi Çağdaş Sirk Sanatları Kulübü (SIRKUS), toplumda az tanınan sirk sanatlarını Sabancı Üniversitesi öğrencileri arasında yaygınlastırmak ve sevdirmek gayesiyle açılmıştır. Üyelerimizi sirk sanatları alanında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve kurslarla eğiterek okulumuz öğrencilerinin sosyal yaşamlarına  ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Okulda her kesimden ve seviyeden insanın katılabileceği bir sosyal alan yaratarak kampüs kültürü zenginleştirilir. Sirkus, Sirk sanatları için kullanılan malzemelerin üretimini de yaparak öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi hedefler.


KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

 

TWITER

 

KULÜP BAŞKANI

Çoruh Şimşek

 coruhsimsek@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SİRK SANATLARI KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

A.GENEL HÜKÜMLER

Sabancı Üniversitesi  Kulübü, Sabancı Üniversitesi, 2016.

MADDE 1:  Kulübün adı “Sabancı Üniversitesi Sirk Sanatları Kulübü” ve

kısa adı “SİRKUS” dır.

KULÜBÜN MİSYONU VE VİZYONU:

MADDE 2:   Kulübün misyonu;              

-  Sabancı Üniversitesi’ni en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek,

-  Toplumda az tanınan sirk sanatlarını Sabancı Üniversitesi öğrencileri arasında yaygınlastırmak ve sevdirmek gayesiyle

Üyelerimizi sirk sanatları alanında düzenlenen çeşitli etkinlikler ve kurslarla eğitmek,        

- Okulumuz öğrencilerinin sosyal yaşamlarına  ve kişisel gelişimlerine katkıda

bulunmak,

- Okulda her kesimden insanın katılabileceği bir sosyal alan yaratmak.

- Sirk sanatları için kullanılan malzemelerin üretimini de yaparak öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek.

MADDE 3:  Kulübün vizyonu; çağdaş standartlara uygun, kaliteli ve düzeyli

bir eğitim vererek; sirk sanatlarına teşvik eden ve bu konuda önde gelen kulüplerden

biri olmaktır.

KULÜBÜN İLKELERİ:

MADDE 4:  Sabancı Üniversitesi Sirk Sanatları Kulübü, Sabancı Üniversitesi'nin ilkelerine,

ortamına ve disiplinine uygun olmayan faaliyetlerde bulunamaz. Üyeleri arasında

fark gözetmeden olanaklarını eşit olarak paylaştırır.

MADDE 5: “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” ilkesi çerçevesinde aktivitelerini

düzenler.    

KULÜBE ÜYE OLMA HAKLARI VE GÖREVLERİ

MADDE 6:  Sabancı Üniversitesi Sirk Sanatları Kulübü’ne üye olabilmek için kulüp

tüzüğünün kabul edildiğine dair üye formunu doldurmak ve Yönetim Kurulunca

belirlenen üye aidatını makbuz karşılığı ödemek gerekmektedir.

MADDE  7: Üye hakları bir yıl için geçerlidir.

MADDE 8: Üyeler, kulübün düzenlediği etkinliklere katılma hakkına sahiptirler.

Üyeliklerinin devamını sağlayabilmeleri için, katılımın zorunlu olduğu duyurulan

etkinlik ve toplantılara iştirak etmeleri gerekmektedir.

ONURSAL (FAHRİ) ÜYELİK

MADDE 9:  Sabancı Üniversitesi öğretim elemanları ve personeli, mezunları,

üniversiteden ayrılmış öğretim elemanları, üniversite ve kulübe önemli katkıları

olanlar, Kulüp Yönetim Kurulu kararı ile onursal(fahri) üye olabilirler. Onursal Üyeler,

kulüp organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar.  Bunun dışında, kulüp

etkinliklerinde görev alabilirler. Onursal(fahri) üyelik süresizdir.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA

MADDE 10: Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kurulunca hazırlanacak olan

“üyelikten ayrılma formunu” doldurarak ve varsa borçlarını ödeyerek kulüpten

ayrılabilirler.

MADDE 11: Kulüp yıllık ödentisini vermeyen, tüzüğe uymayan, kulübün amaç ve

ilkelerine ters düşen hareketlerde bulunan, ortak çalışmanın gerektirdiği hoşgörü

ve uyumu göstermeyen üyelerin durumu Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanır.

MADDE 12:  9uncu madde uyarınca kulüp üyeliği incelemeye alınan kişiler

hakkında olumsuz karar çıkması durumunda, bu kişilerin üyeliği düşürülür ve bu

üyeler “Kara Liste” ‘ye alınır. Kara Liste’ ye girmiş üyelerin kulüp ile ilişikleri bir sene

için kesilir ve tekrar üye olmak istediklerinde yeni üye statüsünde kulübe kabul

edilebilirler.

MADDE 13:  Kulüp ile ilişiği kesilen üyeler aynı sene içerisinde tekrar üye olamaz

ve kulüple ilgili hiçbir konuda hak iddia edemezler.  

MADDE 14: 8inci, 9uncu ve 11inci maddelerde belirtilen hükümler onursal (fahri)üyeler

için de geçerlidir. Onursal üyeliği düşürülen üye, bu sıfatı bir daha kazanamaz.

MADDE 15: Üyelikten kendi isteği ile çıkan veya Yönetim Kurulu kararıyla çıkarılan

kişilere üyelik aidatları geri ödenmez.  

B. KULÜBÜN ORGANLARI

MADDE 16: Sabancı Üniversitesi Sirk Sanatları Kulübünün organları; Genel Kurul, Yönetim

Kurulu, ve Denetleme Kuruludur.

GENEL KURUL

MADDE 17:  Kulübün asıl üyelerinden oluşan genel kurul her dönem yönetim

kurulunca belirlenen bir tarihte toplanır. Genel Kurul toplantısına katılım zorunludur.

Toplantının gündemi, yeri ve zamanı en az bir hafta önceden üyelere afiş ve mail

yoluyla durulur.

MADDE 18:  Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konular görüşülür, gerekli

kararlar oylama sonucu alınır.

GENEL KURUL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 19:  Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri; kulüp çalışma gruplarının

seçilmesi, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve onaylanması,

gerekli görülmesi halinde tüzüğün değiştirilmesi, bütçenin onaylanması, üyelik

ödentisinin belirlenmesi, gerekli görüldüğü takdirde çalışma grupları oluşturulması

ve çalışma takviminin belirlenmesidir.

MADDE 20: Çalışma grupları, Yönetim Kurulu’nun sunduğu yapılanma planı

(Bakınız: MADDE 23) uyarınca, ihtiyacı karşılayacak şekilde, gerekli sayıda

Genel Kurul tarafından seçilir. En az 1 sene çalışma gruplarında görev alan ve

Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü üyeler, bir sene sonra Yönetim Kurulu

üyesi olabilirler.

MADDE 21:   Çalışma Gruplarında görevli üyeler, almış oldukları görevleri yerine

getirmekle ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdürler.

YÖNETİM KURULU

MADDE 22:  Yönetim Kurulu en az 4 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu görev dağılımını

Denetleme Kurulu tarafından atanan kulüp başkanı yapar ve Denetleme Kurulu’nun

onayına sunar. Yönetim Kurulu’na her toplantısında Genel Kurul’ da seçilmiş

Çalışma Gruplarında bulunan üyeler katılmak ve kulüp işleyişini öğrenmekle

yükümlüdürler.

MADDE 23:   Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır. Geçerli özrü olmaksızın

üst üste 3 kere toplantıya katılmayanlar yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır

ve yerine ilk yedek alınır.

MADDE 24:   Yönetim Kurulu; Genel Kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla

görevden alınır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 25:   Yönetim Kurulunun başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca alınan kararları uygulamakla yükümlüdür.

- Kulüp tüzüğünde belirtilmiş amaçlar doğrultusunda kararlar alır ve yürütür.

- Her çalışma grubuna bir yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

Çalışma gruplarının denetiminde de yönetim kurulu sorumludur.

-  Kulübün gelir-giderlerinden, demirbaş eşyalarından ve tüm çalışmalarından

yönetim kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu her sene sonunda bütçe taslağını,

faaliyet raporunu ve bir sonra sene sonraya ilişkin yapılanma planını Genel Kurul’a

ve Öğrenci Kulüpleri Yetkilisi’ne sunmakla yükümlüdür.

- Yönetim kurulu kontenjanı 9 kişi ile sınırlıdır.

DENETLEME KURULU

MADDE 26:   Denetleme Kurulu, en az 1 sene Yönetim Kurulunda görev yapmış

ve kulübün yönetiminde en uzun süre görev almış 4 üyeden oluşur. Denetleme

Kurulu çalışmalarını kendi içinden seçeceği bir kişinin başkanlığında yapar. Denetleme

Kurulu kulübün gelir-giderlerini incelemek, demirbaş eşya ve kulüp kullanım alanlarının

durumunu kontrol etmek, Yönetim Kuruluna başkan atamak ve kurulun çalışmalarını

denetlemekle sorumludur. Hazırladığı raporları her dönem sonunda yazılı olarak Yönetim

Kurulu’na sunar. Bu raporlar, raporun sunumundan sonraki ilk Genel Kurul toplantısında

Kulüp üyelerinin bilgisine sunulur.

MADDE 27:   Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirakla yükümlüdür.

Geçerli özrü olmaksızın üst üste 2 kez toplantıya katılmayan üye Denetleme Kurulu’ndan

ayrılmış sayılır.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 28:   Kulüp, tüzükte belirlenen faaliyet alanlarında üyelerine hizmet ve olanak

sağlamakla yükümlüdür.  Bu olanaklar ve hizmetler; her sene başında üniversitenin

öngördüğü kulüp bütçesinden, kulübün düzenlediği gelir getiren faaliyetlerden ve

sponsorluklardan sağlanır.

KULÜBÜN GELİRLERİ

MADDE 29: Kulübün gelirleri şunlardır:Üyesinin iştiraki ile mümkündür.

- yıllık üyelik ücreti

- kişi ve kuruluşlarca yapılan yardım ve bağışlar

- kulübün düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, toplantı, temsil, konser ve yayın

faaliyetlerinden elde edilecek gelirler

-  üniversite tarafından sağlanan bütçe yardımı

-  malzeme satışı

MADDE 30:  Kulüp adına banka hesabı açılır ve bu hesaptan para çekme seçilmiş iki

Yönetim Kurulu üyesi tarafından gerçekleştirilebilir

KULÜBÜN GİDERLERİ

MADDE 31:   Kulübün giderleri şunlardır:

-  Demirbaşların alımı

- Faaliyetlerde kullanılacak malzemelerin alımı

- Faaliyetler için gerekli tüketim malzemelerinin alımı

- Çalışmalar için gerekli ulaşım ve organizasyon giderleri

- Sirk sanatları atölyesinin bakım ve onarım giderleri

- Çalışmaların gerektireceği diğer harcamalar.  Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği

sınıra kadar giderlerde  başkan yetkilidir.  Ancak bu giderler ilk toplantıda Yönetim

Kurulu’nun bilgisine sunulmalı ve karar defterine işlenmelidir. Belirlenen sınırın üstündeki

harcamalar kulüpler sorumlusu ve Yönetim Kurulunun ortak kararı ile yapılır.

EVRAK VE DEFTERLER

MADDE 32:   Aşağıda adı geçen belge ve evrakların düzenli şekilde tutulması ve

istendiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

-  Üye kayıt defteri Bu defter üye bilgilerinin (isim, öğrenci numarası vb.) ve üyelik ödentisi alındı makbuzunun yer alacağı kayıt defteridir.

-  Demirbaş kayıtlarını içeren demirbaş eşya defteri Yeni satın alınan ve/veya bağış

şeklinde alınan eşya, satın alınmasından veya bağış şeklinde ise bağış tarihini takip

eden bir hafta içinde demirbaş defterine numaralandırılarak işlenir.

-  Kurs takip formları

-  Kulübün yaptığı bütün giderlere ve elde ettiği bütün gelirlere ait fatura,fiş ve imzalı

makbuz, sözleşme ve belgeler.

MADDE 33:   Bu tüzüğün yetersiz kaldığı durumlarda karara bağlanması gereken

konu yönetim kurulunda görüşülür. Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde

Genel Kurula veya Kulüpler Sorumlusuna Danışılarak karara bağlanır ve alınan karar

geçici madde olarak tüzüğe eklenir.