Tiyatro Kulübü

 

 

TİYATRO KULÜBÜ- SUOyuncuları

KULÜP TANIMI

SUOyuncuları Tiyatro Kulübü insanların yaşamında tiyatro unsurunu ön plana çıkartmayı ve hayatlarının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Bunu haftalık düzenli provalarla verilen oyunculuk çalışmalarıyla, sene boyunca devam eden sahne performanslarımızla, profesyonel tiyatro kuruluşları tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara katılımlarla gerçekleştirmekteyiz. Biz her insanın içinde tiyatrodan bir tohum olduğuna inanmakta ve bireylerin bunu keşfetmelerinde yardımcı olmaya çalışmaktayız. Tiyatro, insanları ve yaşamı anlama sanatı olduğundan, başlangıç olarak bu okulda sonra da bütün dünyada bazı karanlıkta kalmış unsurlara ışık tutmayı vazifemiz olarak edinmiş bulunmaktayız.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 tiyatro@sabanciuniv.edu

KULÜP YOUTUBE SAYFASI

https://www.youtube.com/channel/UC5rdV0kNOwX5ETN5qCzfNXA

FACEBOOK

http://www.facebook.com/SUOyunculari

TWITER

 https://twitter.com/SUOyunculari

KULÜP BAŞKANI

Tiyatro Kulübü (SUO)

 

 

Başkan

 

 

İdil ERDOĞAN

 

 


 idilerdogan@sabanciuniv.edu

 

Başkan

 

 

Ceren AKSEL

cerenaksel@sabanciuniv.edu

 

 

Başkan

 

 

Ege AKAR

 

 

egeakar@sabanciuniv.edu

 

 

Facebook

 

 

https://www.facebook.com/SUOyunculari/?fref=ts

MERKEZİ YÖNETİM KURULU / BAŞKAN YARDIMCILARI

Burak Almaç

burakalmac@sabanciuniv.edu

Mısra Karallı (Başkan Vekili)

karallimisra@sabanciuniv.edu

Gülnaz Erol

gulnazerol@sabanciuniv.edu

Barış Yiğit Dağlıoğlu (Başkan Vekili)

barisdaglioglu@sabanciuniv.edu

 

 

 

YÖNETİM KURULU

İrem Duman

dumanirem@sabanciuniv.edu

Emre Kaygısız

emrekaygisiz@sabanciuniv.edu

Pamir Şen

pamirsen@sabanciuniv.edu

Beyza Ergincan

beyzaergincan@sabanciuniv.edu

Ege Sarp

egesarp@sabanciuniv.edu

 

 

 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

TİYATRO KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

     I. KULÜP KİMLİĞİ:

 

Madde 1- Kulüp Sabancı Üniversitesi Tiyatro kulübü olup, geri kalan

bölümde SUOyuncuları diye anılacaktır.

Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

 

 

     II. KULÜP AMACI:

 

Madde 2- SUOyuncuları'nın kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 

·         SUOyuncuları'nın temel amacı üniversite tiyatrosu olgusunu Sabancı

 Üniversitesi’nde ve öğrencilerinde yaşatmak ve geliştirmektir.

 

·         SUOyuncuları; bu olgunun beraberinde getirdiği sorumluluk, birlikte çalışma, takım oyunu gibi alanlarda üyelerine kendilerini geliştirme imkanı sunar.

 

·         SUOyuncuları, üyelerine bir tiyatro kulübünün işleyişinde aktif görev almaolanağı sunarak üyelerinin kendilerini bu alanda geliştirmesine katkıda bulunur.

 

·         SUOyuncuları; üyelerine, tiyatronun gerektirdiği alanlarda eğitim vermeyi; üyelerine, eserlerini sergileme imkânı sunmayı hedefler.

 

·         SUOyuncuları, tiyatro çevrelerinde Sabancı Üniversitesini ve Tiyatro Kulübü'nü isimlerine yakışır şekilde temsil etmeyi hedefler.III. KULÜP İLKELERİ:

 

Madde 3- SUOyuncuları, işleyişinin her aşamasında ve her etkinliğinde

aşağıdaki ilkeleri benimser:

 

·         SUOyuncuları; etik ilkelere bağlı, insan haklarına saygılı, duyarlı ve düzeyli

 çalışmalar yapar.

 

·         SUOyuncuları, demokratik temeller üzerine kurulmuştur ve kulüp işleyişinde temsili demokrasi kurallarına uygun hareket eder.

 

·         SUOyuncuları, insanların bilgi alma hakkına ve özgürlüğüne saygılıdır.

 

·         SUOyuncuları, bünyesindeki bireylerin niteliklerine bakmaksızın onlara tiyatronun gerektirdiği alanlarda eşit eğitim şansı verir.

 

     IV. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

 

Madde 4- SUOyuncuları, amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 

·         Üyelere kulüp içi etkinlikler için gerekli eğitimi vermek için tiyatronun gerektirdiği çeşitli alanlarla ilgili çalışmaları düzenler.

 

·         SUOyuncuları'nın temel etkinliği olan, haftada 2 gün yapılan oyunculuk çalışmalarında kulüp mensuplarına oyunculuk eğitimi verir.

·         İstanbul içerisindeki tiyatro faaliyetlerini yakından takip eder

ve hem üyelerini hem de Sabancı Üniversitesi mensuplarını bu konularda

bilgilendirir, uygun olunan zamanlarda bu oyunlara götürmek üzere

organizasyonlar düzenler.

·         Kulüp üyelerinin tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla

sosyal etkinlikler ve buluşmalar düzenler.

·         Kulüp üyeleriyle beraber çeşitli zamanlarda çeşitli gösteriler yapar.

·         Kulüp, diğer kulüplerle de etkileşim içerisinde olarak, etkinliklerinde onlara

tiyatro ve tiyatronun kapsamı içerisine giren alanlar konusunda destek verir.

 

     V. KULÜP ÜYELİĞİ:

 

Madde 5- Üyelik Koşulları: SUOyuncuları‘na üye olmak için;

 

a)       Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı/mezunu olmak,

  

b)       Miktarı sene başında SUOyuncuları Merkez Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen kulüp aidatını ödemek gereklidir.

 

 

Madde 6- Üyelik Çeşitleri:

 

a)     Aktif Üye: SUOyuncuları etkinliklerine katılmanın dışında yönetim

işleriyle de ilgilenip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılan ve

en az bir sene pasif üye olarak kulübe devam etmiş üyeler.

 

b)    Pasif Üye: Yalnızca kulüp etkinliklerine katılan, kulüp

yönetimine katılım ile görevlendirilmemiş üyeler. Sabancı Üniversitesi’nden

mezun olan öğrenciler, kulübe pasif üye olarak devam edebilirler.

 

c)     Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp

etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi,

kulüp üyeleri ve varsa diğer Onursal Üyeler’ in onayı ile üyelik gerçekleşir.

Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

 

Madde 7- Üyeliğin Dondurulması veya Sona Ermesi Koşulları:

 

a)       Dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan

öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

 

b)       SUOyuncuları Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilen disiplin

cezaları nedeniyle, yine Merkez Yönetim Kurulu’nun verdiği karara göre üyelikler

bir süre dondurulabilir/sona erdirilebilir.

 

     VI. KULÜP İŞLEYİŞİ:

 

Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını amaçlamıştır.

SUOyuncuları, Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir. Kulübün işleyişi gereği aşağıdabelirtilen çeşitli kurullar vasıtasıyla işleyişe verimlilik kazandırılır.

 

Madde 8- Merkez Yönetim Kurulu ve Görevleri:

Merkez Yönetim Kurulu:Merkez Yönetim Kurulu Başkanlar ve Başkan Yardımcıları'ndan oluşur.Merkez Yönetim Kurulu üyeleri kulübün genelişleyişinin sağlığından ve takibinden sorumlu olup, kulüp ile ilgili karar aşamasında her bir Merkezi Yönetim Kurulu üyesi eşit yetkiye sahiptir. Bu belgede MYK olarak anılacaktır.

 

Merkez Yönetim Kurulunun Seçimi: Her bahar dönemi sonunda en

az bir sene Yürütme Kurulu veya MYK üyeliği yapmış olan üyeler arasından

aktif üyelerin seçimiyle oluşur. Bu seçim sırasında Başkan adayları oylanır ve en

fazla oyu alan 3 aday Başkan seçilirken, Başkan Yardımcısı adayları kendi

aralarında oylanıp en yüksek oya sahip adaylar, en fazla 3 başkan yardımcısı olmak üzere seçilir ve MYK’yı oluşturur. Başkanlar/ Başkan Merkezi Yönetim Kurulunca kabul edilen bir sebeple en fazla 1 dönem olmak üzere kulüp yönetiminde devamlılığını sürdüremezse yerine seçimle Vekil atayabilir. Vekil adayları Yürütme Kurulu ve Başkan Yardımcıları arasından seçilir. Başkan Yardımcıları Vekillik'e direkt aday olabilir. Yürütme Kurulu'ndan aday olacak kişilerin Başkanların onayından geçmesi gerekmektedir.

 

Başkanların Görevleri:

 

            a)         SUOyuncuları içinde her bir Başkan eşit yetkilere sahiptir ve kendi aralarında görev dağılımı yapabilirler.

            b)        Başkanlar ortak alınan kararlar doğrultusunda kulübün tüm işleyişinden sorumludur.

            c)         SUOyuncuları'nın Sabancı Üniversitesi ile olan iletişimini sağlamakla yükümlüdür.

            d)        Merkezi Yönetim Kurulu'nun denetlenmesinden sorumludur.

 

 

Başkan Vekili Tanımı ve Görevleri: Başkan Vekili aynı zamanda bir MYK üyesidir. Bu sebeple MYK'nın yapmakla yükümlü olduğu bütün görevler aynı zamanda Başkan Vekili'nin de görevidir. Görev süresi en fazla 1 dönem olmakla birlikte yerine atandığı Başkanlar/Başkan yönetime aktif olarak geri döndüğü zaman görev süresi dolar. Başkan Vekilleri'nin/Vekili'nin başlıca görevi yerine geldiği Başkan ile iletişimi sürekli kılmak ve Başkan'ın fikirlerini aktarmaktır. Başkan Vekilleri/Vekili, yerine geldiği Başkanların/Başkanın fikirleri doğrultusunda kendi inisiyatifi ile beraber karar alma yetkisine sahiptir. Ancak Başkan ve Başkan Vekili arasındaki yönetim ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta son söz Başkanlara aittir.

 

           

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri:

 

a)       Her sene başında yaptığı toplantılarda kulübün o seneki işleyişi

hakkında gerekli kararları alır.

b)       Yıl içinde kulüp etkinlikleri ile ilgili kararlar alarak bu kararların

uygulanması için Yürütme Kurulu’na gerekli talimatları verir.

c)       Yürütme Kurulu’nun çalışmalarını denetler.

d)       Kulüp çalışmalarının devamlılığı için gerekli düzenlemeleri yapar.

e)       Sabancı Üniversitesinin yeni öğrencilerine kulübü tanıtır.

f)        SUOyuncuları'nın etkinlik programını belirleyip, etkinlikleri duyurur.

g)       SUOyuncuları'nın demirbaş, dekor ve kostümlerinin sorumluluklarını

üzerine alır ve takip eder.

h)       Kulüp etkinliklerine katılan üyelerin devamlılığını takip eder.

i)        SUOyuncuları'nın gelişimi için diğer tiyatro çevreleriyle iletişim kurar.

j)        Üye adaylarının üye olması için vermeleri gereken yıllık

aidatı belirler.

k)       Üyelerden yönetim dışında herhangi bir konuda soru

geldiğinde cevaplar.

 

Merkez Yönetim Kurulundan Üyeliğin Dondurulması

veya Sona Ermesi Koşulları:

a)       Dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan

öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince

dondurulur.

b)       SUOyuncuları Merkez Yönetim Kurulu diğer üyelerinin

oy birliğiyle verdiği kararla üyelikler dondurulabilir/sonlandırılabilir.

 

Madde 9- Yürütme Kurulu ve Görevleri

Yürütme Kurulu: Yürütme Kurulu üyeleri kulübün genel işleyişinin

sağlığından ve takibinden sorumlu olup, kulüp ile ilgili işlerin

yürütülmesinden sorumludur. Bu belgede YK olarak anılacaktır.

 

Yürütme Kurulunun Seçimi: Her bahar dönemi sonunda pasif üyeden

aktif üyeliğe geçme hakkını elde eden üyelerin ve aktif üyelerin seçimiyle

oluşur. Bu seçim sırasında en fazla oyu alan 6 aday Yürütme Kuruluna

girme hakkını kazanır.

 

Yürütme Kurulunun Genel Görevleri:

 

a)       MYK’nın kulüp etkinlikleri ile ilgili aldığı kararların uygulanmasından

sorumludur.

b)       Kulüpte yapılan faaliyetleri ve olumlu ya da olumsuz her gelişmeyi

MYK’ya rapor etmekle sorumludur.

c)       Sabancı Üniversitesi'nin yeni öğrencilerine kulübü tanıtır.

d)       SUOyuncuları'nın etkinliklerini duyurur.

e)       Üyelerden yönetim dışında herhangi bir konuda soru

geldiğinde cevaplar.

f)        SUOyuncuları'nın demirbaş, dekor ve kostümlerinin sorumluluklarını

üzerine alır ve takip eder. Dekor, kostüm temininden ve

deposunun kullanımından ve kulüp üyelerinin bunların temizliği ve

bakımı konusundaki organizasyonundan sorumludur.

g)        Özellikle yeni üyelerin ve diğer pasif

üyelerin ses ve ışık işlerini tanımasından, bu işlerle ilgilenilmesinden

ve teknik konularda üniversite içerisinde ve dışında kulübü temsil

etmekten sorumludur.

h)         SUOyuncuları'nın aktif sosyal medya

kullanımından, diğer tüm üyelerin buna destek vermesini sağlamaktan

ve sene içerisinde yapılan etkinliklerin görsellik ile ilgili tüm

alanlarından sorumludur.

i)         SUOyuncuları'nın tiyatrofestivaliyle ilgili yapılacak işlerin talimatlarını MYK’dan alır ve uygular.

j)         Kulübün işleyişine ve ilerleyişineuygun bir şekilde katkı sağlayarak olan, kampüs içinde ve/veya dışındaetkinlikler düzenlemekten ve bunların ön hazırlığının yapılmasındansorumludur.

k)        SUOyuncuları'nın hazırladığı tiyatro oyunlarının okul dışındaki

yerlerde oynanmasını sağlamak için gerekli takibi ve yazışmaları

yapmaktan ve SUOyuncularının okul dışarısındaki temsilinden sorumludur.
     VII. DİĞER HÜKÜMLER:

 

Madde 10- Tüzük Değişikliği
Kulüp ana tüzüğü, Merkezi Yönetim Kurulu’nda Tüzük Değişikliği uygulanması

için MYK üyeleri/üyesi tarafından yapılan oylama çağrısı sonucunda, salt çoğunluğun

“Tüzük Değişikliği” maddesini etkinleştirmesi ile değiştirilebilir. Tüzük Değişikliği Maddesi’ninetkinleştirilmesi ile birlikte değişiklik istenilen maddelerle ilgili MYK üyelerinin sunduğualternatifler arasında MYK üyeleri tarafından oy kullanılır, en çok oyu alan madde alternatifiyeni madde olarak tüzüğe eklenir. Değişiklikler yapıldıktan bir sonraki Merkez Yönetim Kurulutoplantısında yeni tüzük salt oy çoğunluğu ile kabul edilir.

 

 

 

 

 

 

TİYATRO KULÜBÜ-Oda TiyatroSU

TANIMI

Kendi yağında kavrulmayı amaç edinen Sabancı Üniversitesi Oda TiyatroSU ana akım tiyatronun kalıplarını elden geldiğince aşındırma dürtüsüyle yola çıktı. Profesyonel bir eğitmenin sürekli denetimini reddeden ve eğitmenin de yönetmenin de amatör tiyatro ruhuyla kendi içinden çıkması gerektiğini savunan topluluk, sahnedeki oyuncu-seyirci ilişkisini sorgulayarak her performansla bu ilişkiye yeni alternatifler üretti.
Oyunculuk çalışmalarının yaptırılması, tiyatro tarihine ilişkin eğitim verilmesi, sergilenecek oyunların ve performansların seçilmesi, kastların belirlenmesi, oyun hakkında detaylı araştırma yapılması, dramaturgi, oyunun sahnelenmesi, sahne arkasına yönelik işler (ışık-müzik vs.), dekor-kostüm tasarımı ve temin edilmesi, afiş tasarımları ve oyun tanıtımları da dâhil olmak üzere bir oyunun ortaya çıkması için gereken her türlü çalışma Oda TiyatroSU ekibi tarafından gerçekleştirilir. Bütün bu işlerin topluluk tarafından yapılması, Oda TiyatroSU’nun performanslarına amatör tiyatro için mutlaka gerekli olan deneyselliği sınırsızca kullanma imkânını, yaratıcılığı ve enerjinin ortaya çıkmasını sağlar.

 ODA TİYATROSU WEB SAYFASI

 http://kulup.sabanciuniv.edu/~tiyatro/

 FACEBOOK

 

 

KULÜP BAŞKANI

Ecem Erhamza

ecemerhamza@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

 Selin Meral

selinmeral@sabanciuniv.edu

 Naz Bektaş

nazbektas@sabanciuniv.edu

Nesli Aslan

nesliaslan@sabanciuniv.edu

Deniz Akural

akural@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

Turkish