Uluslararası İlişkiler Kulübü

Turkish

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

 

TWITTER

 

KULÜP BAŞKANI

 Kaan Özgüney
 ozguney@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

I. KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1-

a) Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Uluslararası

İlişkiler ve Diplomasi Kulübü'dür.

(Sabancı University International Relations and Diplomacy Club)

b) Kulüp, Sabancı Üniversitesi 81474 Orhanlı-Tuzla-İstanbul merkezli

olarak çalışmalarını yürütür.

II.KULÜP AMACI:

Madde 2-

Dünyada devletler olduğu sürece asla önemini kaybetmeyecek alanlardan

olan Uluslararası ilişkiler ve Diplomasi alanında Sabancı Üniversitesi

öğrencilerine bu alandaki bilgi ve birikimlerini arttırabilmeleri için gerekli ortamı

oluşturmak amacıyla kurulan Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Kulübü,

a)Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ve daha geniş anlamda kulübümüzle

çalışan herkesin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı

b)Sabancı Üniversitesi’ndeki öğrencilerin çağdaş ve çok yönlü bireyler

olarak yetiştirilmesinde öğrenciler olarak etkin rol oynamayı

c)Ekip ruhu oluşturmak ve ekip çalışması disiplinini geliştirmeyi

d)Sabancı Üniversitesi ruhunu oluşturmak ve kalıcı kılmayı

e)Sabancı Üniversitesi’ni tanıtmayı amaçlar.

          III.KULÜP ETKİNLİKLERİ

Madde 3-

Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Kulübü, amaç ve

ilkeleri doğrultusunda;

           a) Konferans, söyleşi, panel, sempozyum, atölye çalışması vb.

aktiviteler düzenler.

           b)  Bilgilendirici yayınlar yapar; dergi vb. yayın faaliyetlerinde bulunabilir.

           c) İlgilenilen konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası üniversite

kulüpleri ile diğer kurum, kuruluş ve örgütlerin çalışmalarını takip eder, bunlardan

uygun gördüklerine katılımı sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.

           d) Ulusal ve uluslararası etkinliklerde Sabancı Üniversitesi’ni temsil eder

ve gerektiğinde ev sahipliği yapar.

           e) Etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve daha yararlı hale getirilmesine yönelik

fikir alış verişleri için gerekli zemini hazırlar.

           f) Kulüp üyelerinin gelişmesi amacıyla kulüp içi eğitimler ve programlar

düzenler.

           IV.KULÜP ÜYELİĞİ

Madde 4-  Üyelik Koşulları

Sabancı Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Kulübü'ne üye olmak için;

           a) Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,

           b) Kulüp Üyelik Formunu doldurmak,

           c) Kulüp kurallarına uymak,

           d) Kulüp Üyelik Aidatını ödemek gerekir.   

Madde 5- Üyelik Çeşitleri

Üyeler Yönetim Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri Aktif Üyeler, Fahri

Üyeler ve Onursal Üyeler olmak üzere dörde ayrılırlar. 

Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu altı üyeden oluşup, bu üyeler;

Bir önceki senenin Yönetim Kurulu Üyeleri arasından, bir önceki senenin

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından oybirliğiyle seçilen bir üye,

Bir önceki senenin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından aktif üyeler arasında

oybirliğiyle seçilen bir üye,

Aktif üyeler arasından belirlenen ve oy çokluğuyla seçilen dört üyeden

oluşmaktadır.

Danışma Kurulu Üyeleri: Danışma Kurulu dördüncü sınıf veya yüksek

lisans öğrencilerinden seçilen üç üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler;

Bir önceki senenin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından belirlenir.

Aktif Üye: Yönetim kurulunda yer almayan, öğrencilerden oluşan üye grubu.

Öğrencilerin aktif üye olabilmeleri için bir dönem içinde kulüp

aktivitelerine nitelikli katılımda bulunmalıdırlar. Nitelikli katılım üyenin

aktivitelerin düzenlenmesine katkısı, aktivitelere katılımı ya da kulüple ilgili

diğer işlere katılımı baz alınarak ölçülür. Mevcut bir aktif üyenin nitelikli

katılımda bulunmaması durumunda aktif üyeliği Yönetim Kurulu tarafından

düşürülebilir veya yine Yönetim Kurulunun inisiyatifiyle bir süre devam

ettirilebilir. Bazı özel durumlarda örneğin üyenin öğrenic değişimi programına

katılması ya da kayıt dondurması halinde aktif üyelerin üyelikleri dondurulur.

Fahri Üye: Sabancı Üniversitesi çalışanlarından oluşan üye grubu. Bu üyeler

      Üniversiteyi temsil eden etkinlikler hariç diğer etkinliklerde yer

alabilirler.

      Seçilme hakları yoktur.

     Oy kullanamazlar, etkinlik önerisinde bulunabilirler, ancak tek

başlarına bir etkinliğin sorumluluğunu üstlenemezler.

Onursal Üye: Üyelik koşullarını sağlamayan, ancak danışman olarak

etkinliklere katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilirler.

Onursal üyelik, Kulüp üyelerinin talebi, yönetim kurulu ve

öğrenci etkinlikleri sorumlusunun onayı ile gerçekleşir.

Onursal üyeler yönetim kuruluna aday olamaz.

Yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanamazlar.

Madde 6- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi Koşulları

a) Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan

öğrencilerin veya çalışanların Kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince

dondurulur.

b) Herhangi bir sebeple okul tarafından kulüp faaliyetlerine katılımı

kısıtlanan üyeler için okul yönergelerinin ilgili maddeleri uygulanır.

c) Kulüp amaçlarına aykırı ya da Kulüp’e zarar veren davranışları tespit

edilen üyelerin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Bu

kişiler Yönetim Kurulu’ndan aksi yönde bir karar çıkmadıkça, gelecek

dönemlerde Kulüp’e tekrar üye olamazlar.

d) Üyeler Meclisi’ne mazeretsiz biçimde, üst üste üç kez katılmayan

üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

            V.KULÜP İŞLEYİŞİ

Madde 7- Yönetim Kurulu:

         Her akademik yılın 2. döneminin son ayı içerisinde yapılacak

seçimlerde, aktif üyelerin oylarıyla yönetim kurulunun dört üyesi oy

çokluğuyla seçilir. Bu kurul seçimi izleyen dönemde görevi devralır.

         Yönetim kuruluna seçilebilmek için en az 1 yıllık aktif üye olmak ve

en az ikinci sınıf öğrencisi olmak şarttır.

         Seçimler sonrasında yönetim kurulu kulübün işlemesiyle ilgili görevleri

kendi arasında bölüşür.

         Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası veya üyeliğinin düşürülmesi

durumunda, görevin boşalmasını takip eden iki hafta içinde sadece o görev

için seçim yapılır.

Aynı anda üç ya da daha fazla yönetim kurulu üyesinin istifa etmesi halinde

yönetim kurulu seçimleri altı üye içinde tekrarlanır.

Başkan: Yönetim Kurulu seçimlerinden sonra Yönetim Kurulu üyeleri kendi

aralarından Sabancı Üniversitesi ile kulüp arasındaki ilişkileri düzenlemek ve

kulübü gerekli görülen diğer işlerde temsil etmesi için kulüp başkanını seçerler.

Ancak, kulüp başkanı diğer yönetim kurulu üyeleriyle yetki açısından aynı

seviyededir.

Oturum Başkanı:

a) Yönetim Kurulu toplantılarının başlamasından önce Yönetim Kurulu üyeleri

arasında yapılan bir oylamayla toplantıya başkanlık etmesi için seçilir.

b) Oturum başkanları ayrıca üyeler arasında düzenlenen etkinliklere

süpervizörlük yapması için Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Sekreter: Yönetim Kurulu üyeleri arasından kulübün diğer kişi, kurum ve

kuruluşlarla ilişkileriyle ilgilenmek üzere belirlenir.

Sayman: Yönetim Kurulu üyeleri arasından kulübün bütçe işleriyle

ilgilenmek üzere belirlenir. Üniversitenin kulüp kullanımına sunduğu demirbaş

eşyadan sorumludur. (Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi’nin 2.2.g

 maddesinde belirtilen kişidir.)

Etkinlik Süpervizörü: Yönetim Kurulu tarafından kişinin kendi onayı da

alınarak geçici olarak atanır. Görevlendirildiği etkinliğin organizasyonundan

sorumludur. Yönetim Kurulu'na etkinlik bitiminde sözlü (istendiğinde yazılı)

olarak rapor verir.

Sponsor ve Diğer Gelirler Sorumlusu/Sorumluları: Yönetim Kurulu

üyeleri tarafından kulübe sponsor ve mali destek bulma işleriyle ilgilenmek

üzere kişinin kendi onayı alınarak senelik olarak aktif üyeler arasından

atanır. Yönetim Kurulu'na bağlı çalışır. Birden fazla kişi bu göreve atanabilir.

Madde 8- Üyeler Meclisi

a) Üyeler Meclisi tüm aktif üyelerden oluşur.

b) Yönetim Kurulu'nun davetiyle her sene en az bir kez olmak üzere

olağan olarak toplanır. Tüzük değişikliği çağrısı ile olağanüstü

toplantı yapabilir.

c) Alınacak diğer kararlar için katılanların oy çokluğu aranır.

d) Kulübün o andaki ihtiyaçları doğrultusunda aktif üyelerden oluşan

amaca yönelik geçici alt çalışma gurupları oluşturulur. Bu

gurupların çalışma süreleri aldıkları görev sona erinceye kadar

geçerlidir. Bir aktif üye aynı anda birden fazla alt gurupta ancak

Yönetim Kurulu'nun izniyle çalışabilir, bunun dışındaki durumlarda

böyle bir uygulama yapılmaz.

e) Her toplantıda yoklama alınır, kayıtlara geçirilir.

Madde 9- Tüzük Değişikliği

Kulüp tüzüğü her yönetim kurulu seçiminden sonra bir ay içinde mevcut

yönetim kurulu ve yeni seçilen yönetim kurulunun ortak çalışmasıyla gözden

geçirilir

Gerektiğinde değişikliklerin yapılabilmesi için danışma kurulunun onayı

ve Üyeler Meclisi'nin her madde değişikliği için ayrı olarak oylama yapması

gerekir.

Değişikliğin yapılabilmesi için nitelikli çoğunluk aktif üyelerin

2/3'ünden oluşur.

Değişiklik yapılan tüzük, ÖEK’nın onayına sunulur ve onaylandığı takdirde

yürürlüğe geçer.

Bunun dışında sene içerisinde tüzükte değişiklik yapılabilmesi için üyelerin

yüzde otuzunun imzası üç Yönetim Kurulu ve bir Danışma Kurulu üyesinin

onayı gerekmektedir.