Sanat Kulübü

 

Sanat Kulübü

İşte bunlar hep Sanat! diyorsan, ArtClub.
Sabancı Üniversitesi Sanat Tarihi ve Müzecilik Kulübü, İstanbul’daki sanat sergilerini yakından takip eder, bu sergilere küratör ya da rehber eşliğinde turlar düzenler. ArtClub aynı zamanda, şehrin sanatsal tarihini keşfetmeye yönelik geziler organize eder. İstanbul Bienal’ini gezmek istiyor ama bir türlü fırsat bulamıyorsan, Eski İstanbul’da yalnızca Ayasofya’yı görmüş olmanın yetersiz bir Bizans tecrübesi olduğu konusunda bizimle hemfikirsen, sanat yapmak istiyor fakat nereden başlaman gerektiğini bilemiyorsan, ya da tek derdin sanattan aldığın zevki paylaşabilmekse, tanışma toplantımıza bekliyoruz.
 
KULÜP JENERİK EPOSTASI
artclub@sabanciuniv.edu

 

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/artclub.su

 

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/suartclub

 

BAŞKAN
 
Mine Kazancı
minekazanci@sabanciuniv.edu

 

YÖNETİM KURULU
Berk Işıldak
berkisildak@sabanciuniv.edu
Hazal Akseki
hazalakseki@sabanciuniv.edu
Ezgi Su Türkeli
turkeliezgi@sabanciuniv.edu
Yasemin Üstem
yaseminustem@sabanciuniv.edu
Özgür Can Bağdadi
ozgurbagdadi@sabanciuniv.edu
Göksun Yüksel
goksun@sabanciuniv.edu

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sanat Kulübü İç Tüzüğü

 

          I.Kulübün Kimliği

 

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Sanat Tarihi ve Müzecilik Kulübü’dür (Sabancı University Visual Arts and Art History Club).

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

 

          II.Kulübün Amacı

 

Madde 2- Kulübün Kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 

a)        Sabancı Üniversitesi’nin “Birlikte yaşatmak ve geliştirmek” felsefesi doğrultusunda etkinliklerde bulunmak.

b)       Temel olarak Sabancı Üniversitesi’nde sanat ile ilgilenen, Sanat Teorisi ve Eleştirisi Yan Dal Onur Programı’na kayıtlı ya da kayıtlı olmayı düşünenlere sanat tarihi (görsel sanatlar) ve sanat eleştirisi

ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilmek için uygun platformuyaratmak

c)        Kampüs içinde ve şehirdeki sanatsal etkinlikleri (görsel sanatlar –resim, heykel-) takip etmek, desteklemek ve sanatsal bilincin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak.

d)       Sakıp Sabancı Müzesi ile Sabancı Üniversitesi arasındaki bağları güçlendirmek.

 

III.Kulüp Etkinlikleri

 

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Sanat Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

 

a)      Kampus içerisinde konferans, panel, söyleşi, kurs, turnuva, fuar vb. düzenler, fuarlara ve diğer ulusal ve uluslararası öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılır,

b)      Diğer kulüp ve topluluklarla ortak etkinliklerde bulunur,

c)      Yazılı ve görsel malzeme hazırlar, yayımlar ve arşiv oluşturur,

d)     Müze ve galerilerle iletişim halinde olur, sergilere geziler düzenler,

e)      Kampus hayatını renklendirecek ve öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlayacak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.

 

IV.Kulüp Üyeliği

 

Üyelik Koşulları:

Madde 4- Sabancı Üniversitesi Sanat Kulübü’ne üye olmak için;

 

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,

b)      Kulüp üyelik formunu doldurmak

c)      Kulüp aidatını ödemek

 

 

Üyelik Çeşitleri:

Madde 5- Üyeler Aktif Üye ve Fahri Üye olarak ikiye ayrılır.

 

            Aktif Üye: Sabancı Üniversitesi’ne kayıtlı, üyelik katılım koşullarını yerine getiren ve topluluk iç tüzüğüne uygun hareket eden lisans öğrencileri ve üyelik katılım koşullarını yerine getiren ve topluluk iç tüzüğüne uygun hareket eden tüm lisanüstü öğrencileri.

 

            Fahri Üye: Aktif üyelik şartlarını taşımayan tüm Sabancı Üniversitesi öğrencileri, Sabancı Üniversitesi çalışanları ve Sabancı Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında Sanat Kulübü üyesi olmuş tüm Sabancı Üniversitesi mezunlarıdır. Bu üyelerin seçimlerde oy kullanma hakkı yoktur.

 

            Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımaz. Kulübe büyük hizmetlerde bulunmuş ve kulüp için manevi değeri yüksek olan kişilere, kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri, kulüp danışmanı ve Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu’nun onayı ile verilmiş bir ünvandır. Kulüp yönetimine katılma ve oy kullanma hakları yoktur.

 

 

            Üye Alımları:

Madde 6- a) Sabancı Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrenciler doğrudan Fahri Üye sayılırlar.

 

Madde 6- b) Fahri Üyeler dönem süresince tanışma toplantıları ya da genel toplantılarda yönetim kuruluna başvurarak, Aktif Üye olarak kayıt yaptırabilirler.

 

            Üyeliğin Dondurulması ve sona ermesi koşulları:

Madde 7- Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/ çalışanların topluluk üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

 

Madde 8- Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylaması halinde, tüzüğe aykırı davranışlarda bulunan üyelerin üyelik hakları sona erdirilebilir veya dondurulabilir. Böyle bir iddia durumunda üyenin kendini savunma hakkı vardır.

 

Madde 9- Kendi isteği doğrultusunda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nda görev alan aktif üyeler, aktif üyelerin %10’unun imzalarıyla güven oylamasına gidebilir. Güven oylaması olağan veya olağanüstü Genel Kurul’un kararıyla en az altı ay düşürülebilir.

Prosedür şöyle işler:

 

a)      Genel Kurul, aktif üye sayısının yarısının üzerindeyse oylama gerçekleştirilir. Üyenin üyeliğinin düşürülmesi üçte iki çoğulunlukla sağlanır.

b)      Genel Kurul, aktif üye sayısının yarısının altında ise güven oylaması gerçekleşemez.

 

 

V.KULÜP İŞLEYİŞİ

 

Madde 10- Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin ortak olarak görev almasını amaçlamıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir.

 

Genel Kurul:

1)      Genel Kurul aktif üyelerden oluşur.

2)      Genel Kurul şu şekilde toplanır:

-          Her dönemin ikinci haftasında ve sonra Yönetim Kurulu tarafından gerek duyuldukça düzenlenir.

-          İkinci haftadaki Genel Kurul: yeni üyelerle tanışma, ve önceki dönem seçilmiş olan temsilcilerin dönem faaliyet takvimini sunmalarını içerir.

-          Sonraki haftalarda Genel Kurul: Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a faaliyet raporu sunar. Mevcut projelerden ve gelecek aktiviteler hakkında Genel Kurul’u bilgilendirir.

3)      Genel Kurul’un işlevleri:

a)      Tüzüğü tartışır, değiştirir ve geliştirir.

b)      Yönetim Kurulu seçer ve seçilir. Yönetim Kurulu seçimi şu prosedüre göre gerçekleşir:

-          Adaylar, kalıcı grup (5 Eş Başkan) olarak adaylıklarını Yönetim Kurulu’na bildirir. Kalıcı gruplar, sadece 3. ve/veya 4. sınıf öğrencileri içinden oluşabilir.

-          Aktif üyeler içinden sadece 2., 3. ve 4. sınıf öğrenciler kalıcı gruplar için belirtilen adaylar arasından tercihlerini seçim için özel hazırlanmış oy pusulalarını doldurarak belirtir.

-          Belirtilen kontenjanlar çerçevesinde en yüksek oy alan adaylar temsilcilik için seçilirler.

 

Yönetim Kurulu:

1)      Kalıcı grup temsilcilerinden oluşur. Dönemin 14. Haftasında 2., 3. Veya 4. Sınıf öğrenciler arasından seçilir ve seçilen temsilciler mezuniyetlerine kadar görevlerini sürdürüler.

2)      Kulübün karar ve yürütme organıdır.

3)      Proje üretir, diğer üyelerin ürettiği projeleri değerlendirir, çalışma grupları oluşturur, görev dağılımı yapar, geçmiş senelerden kalan ve kulübün doğal işlerinden sayılan görevleri üstlenir ve yetki vererek görevlendirme yapar.

4)      Kulüp aktivitelerini yönlendirir ve üyelerin bu aktivitelerde etkin şekilde rol almaları için düzenlemeler yapar.

5)      Genel Kurul’un yetki verdiği ve kulübün temsil hakkına sahip üyelerdir.

6)      Toplantıları düzenler ve üyeler arasında etkileşimi sağlar.

7)      Projelerin hayata geçip geçmemesi veya ne şekilde geçmesi konusunda karar verme yetkileri vardır.

8)      Kulüp odalarının her türlü demirbaş eşya kullanımından sorumludur.

9)      Kulüp adına Yönetim Kurulu’ndan habersiz iş yapılmaz. Kulübü temsil etme konusunda yetki  verme yetkisi vardır. Aksi davranışlarda bulunanlara karşı iç tüzüğün sekizinci maddesini uygulama hakkı vardır.

10)  Yönetim Kurulu kendi içinde ihtilafa düştüğü noktalarda oylama yapar ve çoğunluğun kararına uyar.

11)  Bütçeyi denetler ve harcamaları alınan kararlar doğrultusunda yapar.

 

 

 

Kalıcı Çalışma Grupları:

1)      Kalıcı çalışma grupları şunlardır:

a)      Kampüs içi aktiviteler (akademik kadroyla ilişkiler, çalışma atölyesi, seminer, film gösterimi vb.)

b)      Dış İlişkiler (geziler, galeri ve müzelerle ilişkiler, diğer topluluklarla ilişkiler vb.)

c)      Yayın (web sitesi, etkinlik bülteni vb.)

2)      Her çalışma grubunun sorumluluğunu bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesi üstlenir.

3)      Kalıcı grup temsilcilikleri grupları içindeki projelerin oluşturulması ve yürütülmesi konusunda Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

4)      Kalıcı gruplar, grup temsilcilerinin sorumluluğunda  grup temsilcilerinin seçiminin hemen ardından haftalık düzenli toplantı saatini düzenleyerek haftada bir toplanır. İhtiyaç olmayan durumlarda toplantılar iptal edilebilir.

 

Geçici Çalışma Grupları:

1)      Ortaya atılan proje için proje sahibinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından bir grup oluşturulur ve bu grupta görev dağılımı yapılır.

2)      Grupta bir kişi proje raporu hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunmak zorundadır. Bu raporlar arşivde düzenli olarak saklanır.

3)      Ortaya atılan bir projeyi Yönetim Kurulu kendi arasında yürütme yetkisine sahiptir.

4)      Ayrıca Yönetim Kurulu bir çalışma grubuna belli yetkiler vererek, yalnız denetlemek kaydıyla projenin tamamen dışında da kalabilir.

5)      Çalışma gruplarının çokluğu ve her aktif üyenin bunlara katılması topluluğun belli amaçlarındandır.

 

Toplantılar:

1)      Yönetim Kurulu seçildiği hafta, haftalık düzenli toplantı saatini ve yerini belirler.

2)      Toplantının düzeni, toplantıda belirlenen sözcü tarafından sağlanır.

3)      Toplantı raporu tutulur ve haftanın sözcüsü tarafından arşive eklenir.

4)      Üyelerden ve kalıcı gruplardan gelen yeni etkinlik önerileri tartışılır, uygun görülen etkinlikler için geçici etkinlik grupları kurarlar ve bu etkinlikler için zaman çizelgelerini sunarlar. Kararlar, konsesusa varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur.

5)      Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olarak tüm üyeler için bilgilendirici toplantılar yapılabilinir.

6)      Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi, Yönetim Kurulu üyeliği boyunca beşten fazla toplantıya katılmadığı zaman Yönetim Kurulu tarafından oylanarak üyeliği düşürülebilir. Yönetim Kurulu tarafından yeniden atanabilir.

 

VI.DİĞER HÜKÜMLER

 

Madde 11- Toplulukla ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)      Tüm aktif üyeler mevki, görev ve üyelik süresi gibi belirleyici koşullardan bağımsız olarak topluluk içinde eşit statüye sahiptir.

b)      Kulüp içinde tüm kararlar, Yönetim Kurulu tarafından verilir ve Genel Kurul tarafından onaylanır. 2/3 çoğunlukla onaylanan kararlar yürürlülüğe girer.

c)      Kulüp iç tüzüğü ancak Yönetim Kurulu oy çoğunluğuyla gerçekleşebilir.

 

BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır

 

 

 

Turkish