Robot Kulübü

 

ROBOT KULÜBÜ

 

KULÜP TANIMI
Sabancı Üniversitesi Robot Kulübü (SURK) kurulduğu 2001 senesinden bu yana özellikle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri olmak üzere bütün Sabancı Üniversitesi öğrencilerine hizmet vermektedir. Başlıca misyonumuz, mühendislik bilimini bilhassa teknolojik gelişmeleri ve robot bilimini üniversite öğrencilerine tanıtmak, sevdirmek ve bu görüşten yola çıkarak, bilim ve teknolojinin gerisinde kalmayan aksine günümüzün teknolojik imkanlarını daha da ileri taşıyacak yetkin bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla üniversite çapında hobi amaçlı projelere destek verilmekte ayrıca öğrenciler ders dışı eğitim, seminer ve teknik gezilerle bilgilendirilmektedir.
Bu tip aktivitelerin yanısıra, bahsedilen programlar çerçevesinde öğrenciler arası sosyal etkileşim ortamının kulüp çerçevesinde gelişmesi sağlanmaktadır. Grup çalışmaları, seminerler ve teknik geziler sayesinde öğrenciler ders dışında da birbirlerini tanıma ve sosyal alanlarda etkili olma fırsatı bulabilmektedir. Özellikle, kulübümüzde etkin görev almak isteyen arkadaşlar, kendilerini hem robotik hem de yöneticilik alanlarında geliştirebilecekleri bir ortam bulabilirler. Kulübümüzün üyeleri, ülke çapındaki çeşitli projelere ve yarışmalara katılmaktadırlar; bu sayede kendileri adına bir takım çalışmasına katılmak ve proje yürütmek konusunda tecrübe edinmiş olmakla beraber kulübümüzün ve üniversitemizin adını da birçok platformda temsil etmektedirler.Dönemler arası yardımlaşmanın ve dayanışmanın da önemli derecede etkin olduğu kulübümüzde bir nevi danışmanlık fırsatı da sağlanmaktadır. Üniversitemize yeni katılmış olan öğrencilerimize, bu yeni ortama alışma sürecinde yardımcı olunmakta ve interdisipliner bir yaklaşımla daha iyi bir kariyere sahip olmaları adına destek verilmektedir.Kısaca kulübümüz, robotlar ve gelişen teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm öğrencilere kulübümüz çatısı altında biraraya gelme fırsatı sunmaktadır.

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
robotics@sabanciuniv.edu 

 

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/sabanci_robotics/

 

KULÜP BAŞKANI
Cem Alptürk - cemalpturk@sabanciuniv.edu
Mert Ertörer - mertertorer@sabanciuniv.edu
Oğuzhan İlter - oguzhanilter@sabanciuniv.edu

 

KULÜP YÖNETİM KURULU

Efe Öztaban - efeoztaban@sabanciuniv.edu
Haşim Sait Göktan - hasimsait@sabanciuniv.edu
Okan Arif Güvenkaya - okanarif@sabanciuniv.edu
Zeynep Kılınç - zeynepkilinc@sabanciuniv.edu

Koordinatörler:
Ali Kagan Akbas - akagan@sabanciuniv.edu
İdil Kapıkıran - ikapikiran@sabanciuniv.edu
Tan Deniz - tandeniz@sabanciuniv.edu

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SURK İÇ TÜZÜĞÜ

KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1. Topluluğun adı Sabancı Üniversitesi Robot Kulübü’dür (Sabancı University Robotics Club). Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Sabancı Üniversitesi Orhanlı 34956 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını sürdürür.

KULÜP AMACI:

Madde 2. Topluluğun kuruluş amacı aşagıda belirtilmiştir:

*  Sabancı Üniversitesi’nin “Birlikte yaratmak ve geliştirmek” felsefesi doğrultusunda etkinliklerde bulunmak

*  Sabancı Üniversitesi öğrencilerini dünyada her geçen gün gelişmekte olan robot ve mekatronik alanındaki yetilerini geliştirmek ve bu konular hakkındaki pratik ve teorik bilgilerini arttırmak,

*  Kulüp üyelerine yapacakları projeler aracılığıyla hem gerçek mühendislik problemleri ile yüzleşmelerini hem de tecrübe kazanmalarını sağlamak,

*  Üyelerin kulüpte edindikleri tecrübe ve bilgilerin gelecekteki akademik ve/veya iş hayatında referans oluşturmasını sağlamak,

*  Kulüp dışındaki insanları günümüzün robot teknolojileri hakkında bilgilendirmek.

KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3. Sabancı Üniversitesi Robot Topluluğu amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

*  Alanında uzman kişileri okulumuza davet ederek paneller söyleşiler düzenler,

*  Eğitim amaçlı kurslar, fuarlar, seminerler ve ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler,

*  Yazılı ve görsel malzeme hazırlar, yayımlar, arşiv oluşturur,

*  Robotik ve Mekatronik alanında Ar-Ge çalışmalarını yürütür,

*  Üyelerine yapacakları projeler için gerekli her türlü teknik ekipmanı belirli kurallar dahilinde sunar,

*  Endüstriyel ve akademik projeler yürütür,

*  Robotik ve Mekatronik alanında ulusal ve uluslararası yarışmalara Sabancı Üniversitesi’ni temsilen katılır,

*  Sabancı Üniversitesindeki ve diğer üniversitelerdeki kulüplerle ortak etkinliklerde bulunur.

KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4. Üyelik Koşulları: Sabanci Universitesi Robot Topluluğu’na üye olmak için:

*  Sabancı Üniversitesi Lisans veya lisansüstü öğrencisi olmak,

*  Kulüp üyelik formunu doldurup üyelik için ilgili kişiye başvuruda bulunmak,

*  Kulüp üyelik aidatını ödemek;

*  Genel Toplantılara düzenli bir şekilde katılmak ve kulüp içerisinde aktif rol almak,

*  Seçim toplantılarına Yürütme Kurulunun onaylayacağı geçerli bir mazeret dışında katılmak,gereklidir.


Madde 5. Üyeliğin sona ermesi ve erdirilmesi koşulları:

*  Sabancı Üniversitesinden ayrılan öğrencilerin kulüp üyelikleri sona erer.

*  Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilme hakkına sahiptirler.

*  Bir dönem boyunca, Genel Toplantıların %25′inden fazlasına katılmayan üyeler Yürütme Kurulu tarafından uyarılır ve durumu aynı şekilde devam eden üyelerin üyeliği yine Yürütme Kurulu tarafından tartışılır ve gerekli görüldüğünde tüzüğe dayanarak sona erdirilir,

*  Laboratuvar Kurallarına uymayan üyeler Yürütme Kurulu tarafından uyarılır, üyenin davranışları aynı şekilde devam ettiği takdirde Yürütme Kurulu tüzüğe dayanarak üyenin üyeliğine son verilir.

KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 6. Kulüp Yönetimi, Yürütme kurulunda alınan kararlarla değil Genel Toplantılarda alınan kararlarla sürdürülür. Yürütme Kurulu; Genel Koordinatör, Başkan Yardımcısı, Organizasyon Grubu, Laboratuar Sorumlusu, Web Sayfası Sorumlusu, Proje Denetleme Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyelerinden oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri gerekli gördükleri hallerde Genel Toplantılarda, kendi alanlarında üyelerden oluşan bir çalışma grubu oluştururlar. Yürütme kurulu her dönem başından gerçekleştirelecek olan Genel Kurul Toplantısında salt çoğunluk kuralına göre tekrar seçilir. Bir üyenin Genel Koordinatör olarak seçilmesi için en az bir yıllık üyeliği şarttır.Her sene başında her üye, Kulüpler Koordinasyon Toplantısında belirlenen minimum ve maksimum değerler arasında Yürütme Kurulunca kararlaştırılan miktardaki aidatı ödemekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kulüp ile ilişkisi kesilir.

Genel Koordinatör: Robot Topluluğu’nun her türlü iç ve dış ilişkilerini yürütür. Toplantılarda tartışmalara yön verir, not tutar ve toplantı kararlarını düzenli olarak e-mail yolu ile diğer üyelere ulaştırır. Kulüp organizasyonlarını (eğitim, workshop, yarışma, vs.) toplantılarda oluşturulan Organizayon Grubu eşliğinde düzenler ve duyurur. Kulübün mali işlerinden sorumludur, her türlü mali organizasyonu yürütür ve bunları kayıt defterinde tutar. Projeler için gerekli mali kaynakları sağlamak için sponsor bulur. Diğer sorumlularla işbirliği içinde kulüp organizasyonu içerisinde yer alır.

Başkan Yardımcısı: Genel Koordinatör’e iç ve dış ilişkilerde yardımcı olur ve Genel Koordinatör’ün bulunmadığı herhangi bir ortamda ikinci söz sahibi olarak görevlendirilir. Orginazayon grubunun takibinde, proje gruplarının çalışmalarının en yakın takipçilerden biridir.

Organizasyon Grubu: Kulübün gerçekleştireceği organizayonlarda görev almak üzere dinamik olarak oluşturulur. Genel Koordinatör ve Başkan Yardımcısı ile koordinasyon içinde çalışır. Üyelik işleri ile ilgilenir, ve Genel

Koordinatöre sistemde üye girişleri için bilgilendirme verir. Organizasyon grubu 2 – 6 kişiden oluşabilir.

Proje Denetleme Grubu: Üyelerin yürütmekte oldukları projeleri takip eder ve proje için belirlenen sıklıkta vermek zorunda oldukları raporları tartışmak üzere Yürütme Kuruluna iletir. Yürütme Kurulundan çıkacak kararları (projeyi durdurma ve devam ettirme) projeyi yürütene iletir. Ayrıca Yürütme Kurulu ile beraber proje raporlarının hangi sıklıkta verilmesi gerektiğine karar verir. 1 yada 2 kişiden oluşabilir.

Web Sayfası Sorumlusu : Dış dünya ile bağlantılarımızda önemli rol oynayacak Sabancı Üniversitesi Robot Topluluğu Web Sayfasını oluşturur ve bunu güncel tutar. Kulüp içi tüm etkinlikleri web sayfası aracılığıyla duyurur. Diğer sorumlularla işbirliği içinde kulüp organizasyonu içerisinde yer alır.

Laboratuvar Sorumlusu : Robot Kulübünün çalışmalarının yapılacağı yer olan Robot Topluluğu laboratuvarının, ekte sunulan laboratuvar kuralları çerçevesinde düzenli işleyişini denetler ve sağlar. Diğer sorumlularla işbirliği içinde kulüp organizasyonu içerisinde yer alır.

Yürütme Kurulu Üyeleri : Kulüp Yürütme Kurulu toplantılarına katılan bu kıdemli üyeler, kulüp adına verilen kararlar üzerine tartışma aşamasında ve bu kararların tatbikinin ardından üyelerimizle aramızdaki geri besleme sisteminde en önemli rol alacak kişilerdir. Yürütme Kurulu ve üyelerimiz arasındaki iletişim köprüsünün daha da kuvvetli olması adına oluşturulan bu üye grubu, kulüp toplantılarında üyelerin isteklerinin ve şikayetlerinin iletimi adına kulüp içerisindeki işleyişin daha verimli ve yapıcı hale getirilmesi ile görevlidirler.

Madde 7. Kulübün Temsili: Kulübü herhangi bir organizasyonda temsil edecek üyeler Genel Toplantılarda oy çokluğu esasına göre seçilir

Madde 8. Teknik Ekipman Paylaşımı: Kulüp Danışmanı ve Yürütme Kurulu tarafından bütçe ve teknik ekipman yeterlilikleri göz önünde bulundurularak karara bağlanır.

Madde 9. Kulüp Logosu: SURK logosu kullanan herhangi bir internet sitesi, logonun kullanıldığı site içerisinde kesinlikle Sabancı Üniversitesi Robot Kulübü adresine dair bir bağlantı içermek zorundadır. SURK Resmi logosu, duyuru, tanıtım ve sponsorluk amaçlı kullanım dışında herhangi bir nedenle, izin verilmeksizin kullanılamaz. TC(Türkiye Cumhuriyeti) yasaları çerçevesinde, yasalara aykırı internet sitelerinin yada yayın organlarının herhangi birinde SURK logosu -duyuru ve reklam amaçlı olmasına rağmen- kullanılamaz.

 

BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

Turkish