Cins Kulüp

Turkish

 

kulüp tanımı
Cins Kulüp, her birimizin hayatına işlemiş cinsiyetçi yapıların ve bunların üniversitedeki yansımalarının farkına varılması, üzerlerinde düşünülmesi ve tartışılması fikriyle oluşmuş bir öğrenci kulübüdür.
KULÜP JENERİK EPOSTASI
cins@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/cinskulup

 

KULÜP eşBAŞKANşlarI
Banu Özsar (Eşbaşkan), banuozsar@sabanciuniv.edu
Cem Önder (Eşbaşkan), cemonder@sabanciuniv.edu
KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

CİNS KULÜP İÇ TÜZÜĞÜ

 

I. KULÜP KİMLİĞİ:

 

Madde 1-

a)     Kulübün adı Cins Kulüp, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kulübü’dür.

b)     Kulüp, Sabancı Üniversitesi 81474 Orhanlı-Tuzla-İstanbul merkezli olarak  çalışmalarını yürütür.

c)    Tüzük’te kullanılan terimler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki anlamda kullanılmaktadır:

Topluluk:        Cins Kulüp

Öğrenci:          Sabancı Üniversitesi Öğrencisi

Çalışan:           Sabancı Üniversitesi Çalışanı

 

II.KULÜP AMACI:

 

Madde 2-

a)      Sabancı Üniversite’sinde Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları üzerine çalışmak isteyen öğrencilere gereken olanakları (okuma grupları, seminerler ve bir arşiv) sağlamak.

b)      Sabancı Üniversite’sine Toplumsal Cinsiyet temalı panel, söyleşi, röportaj, seminer, okuma, sergi (kitap, fotoğraf, resim...), gezi, gösteri, konser, dinleti, film gösterimi, atölye çalışması vb. düzenleyerek toplumsal cinsiyet araştırmalarına destek olacak bir faaliyet alanı yaratmak.

c)      Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları yapan Sabanci Üniversitesi dışındaki kurum ve kişilerle ilişkiye geçmek.

d)      Sabancı Üniversitesi'nin kültürel ortamına, toplumsal cinsiyet konusunu vurgulayarak katkıda bulunmak.

 

III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

 

Madde 3- Topluluk;

 

a)      Amaçları doğrultusunda konferans, söyleşi, panel, sempozyum, atölye çalışması vb. aktiviteler düzenler.

b)      Amaçları doğrultusunda bilgilendirici yayınlar yapar; dergi vb. yayın faaliyetlerinde bulunabilir.

c)      Üyelerle amaçlar hakkında bilinç yükseltme çalışmaları düzenler.

d)      İlgilenilen konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası üniversite kulüpleri ile diğer kurum, kuruluş ve örgütlerin çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine katılımı sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.

e)      Etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve daha yararlı hale getirilmesine yönelik fikir alış verişleri için gerekli zemini hazırlar.

 

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

 

Madde 4- Üyelik Koşulları:

 

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi veya çalışanı olmak.

b)      Üyelik formunu doldurmak.

 

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

 

a)      Aktif Üye: Üyelik koşularını yerine getiren, etkinliklere katılımı yürütme kurulu tarafından tespit edilen öğrenciler ile yürütme kurulu üyeleri ve kurucu üyeler aktif üyedirler.

b)      Pasif Üye: Üyelik koşullarını sağladığı halde etkinliklere yeterli katılım göstermeyen öğrenciler ve çalışanlar pasif üyedirler.

c)      Onursal Üye: Üyelik koşullarını sağlamayan, ancak danışman olarak etkinliklere katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilirler. Onursal üyelik, Topluluk üyelerinin talebi, yürütme kurulu ve öğrenci etkinlikleri sorumlusunun onayı ile gerçekleşir. Onursal üyeler yürütme kuruluna aday olamaz, yürütme kurulu seçimlerinde oy kullanamazlar.

 

Madde 6- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi:

 

a)      Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin veya çalışanların topluluk üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

b)      Herhangi bir sebeple okul tarafından kulüp faaliyetlerine katılımı kısıtlanan üyeler için okul yönergelerinin ilgili maddeleri uygulanır.

c)      Topluluk amaçlarına aykırı ya da Topluluk’a zarar veren davranışları tespit edilen üyelerin üyelikleri, Yürütme Kurulu kararı ile sona erdirilir. Bu kişiler Yürütme Kurulu’ndan aksi yönde bir karar çıkmadıkça, gelecek dönemlerde Topluluk’a tekrar üye olamazlar.

d)    Üyeler Meclisi’ne mazeretsiz biçimde, üst üste iki kez katılmayan üyelerin üyelikleri Yürütme Kurulu kararı ile sona erdirilir.

 

                       V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

 

Madde 7- Yürütme Kurulu: Her öğrenim yılı başlangıcını takiben iki hafta içinde seçimle göreve gelen Yürütme Kurulu; Başkan ve 4 birim sorumlusundan oluşur. Yürütme kurulu üyeleri ve temel görevleri aşağıdaki gibidir:

             

Başkan: Topluluk içi koordinasyonu sağlar. Üniversite yönetimi ile olan ilişkileri yürütür. Etkinliklerin işlerliğini kontrol eder. Yürütme kurulu toplantılarını yönetir.

Mali İşler Sorumlusu: Projeler ve aktiviteler için fon sağlama, sponsor arama faaliyetlerini yürütme ve sponsorlarla iletişim kurma, mali kayıtları tutma görevlerini yerine getirir.

Tanıtım Sorumlusu: Logo, web sitesi, afiş hazırlanması, afişlerin dağıtımı ve asılması, basın bültenlerinin yazımı, basın takibi ve basın sözcülüğü görevlerini yerine getirir.

Dış İlişkiler Sorumlusu: Topluluk amaçları doğrultusunda örgütlenen ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve örgütlerle iletişim kurar, ortak proje olanaklarını araştırır ve ortak yürütülecek etkinlikler ile ilgili topluluk üyelerini bilgilendirir.

Etkinlik Sorumlusu: Okul içi ve okul dışı etkinliklerin oluşturulması ve işleyişleri ile ilgilenir. Bunların devamlılığını sağlar ve yeni etkinlikler hazırlanması doğrultusunda faaliyetler yürütür.

 

Madde 8- Üyeler Meclisi

a)      Üyeler Meclisi tüm aktif üyelerden oluşur.

b)      Topluluk Başkanı’nın davetiyle her dönem en az bir kez olmak üzere olağan olarak toplanır. Tüzük değişikliği çağrısı ile olağanüstü toplantı yapabilir.

c)      Tüzük değişiklikleri Üyeler Meclisi’nde görüşülür ve katılanların 2/3’ünün (üçte ikisinin) kararı ile, ilgili tüzük değişiklikleri gerçekleştirilir. Tüzük değişikliği çağrısına rağmen iki hafta içinde toplantı yapılamaması halinde bu yetki geçici olarak yürütme kuruluna devredilir.

d)      Alınacak diğer kararlar için katılanların oy çokluğu aranır.

 

Madde 9- Yürütme Kurulu Seçimi Esasları:

a)      Yürütme Kurulu seçimleri her yıl Ekim ayının ikinci haftasında yapılır.

b)      İsteyen üyeler, istedikleri görev için adaylıklarını koyarlar. Bir üye birden fazla görev için adaylığını koyamaz.

c)      Seçimler, bütün görevler için adaylar belirlendikten sonra yapılır. Herhangi bir görev için aday çıkmaması durumunda ilgili birim, kurucu üyelerin uygun göreceği diğer bir birimle birleştirilebilir.

d)      Seçimlerde gizli oy kullanılır, Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesinde katılanların oy çoğunluğu aranır.

 

e)      Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası veya üyeliğinin düşürülmesi durumunda, görevin boşalmasını takip eden iki hafta içinde sadece o görev için, “d” bendinde belirtilen esaslarla seçim yapılır.

 

Madde 10: BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.