Düşünce & Felsefe Kulübü


DÜŞÜNCE & FELSEFE KULÜBÜ

KULÜP TANIMI
Üniversitemizin en yeni kulüplerinden biri olana Düşünce ve Felsefe Kulübü, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinde felsefe üzerinde merak uyandırmak, bu merakı geliştirerek genel ve ileri derece felsefi kavramlara ve konulara değinebilmek, yaşamı felsefi bir boyutta düşünmek ve felsefi algıyı geliştirebilmek, bireysel, toplumsal ve küresel konular üzerinde farklı bakış açıları oluşturabilmek amacıyla kurulmuştur. Bu yolla felsefe öğretimini akademik bir boyuttan çıkararak, düşünmenin ve düşünmeyi öğrenebilmenin üzerine kurulu bir algı yöntemi olduğunu benimsetmeye çalışmak kulübün odak noktasıdır. Kulüp düşünme, düşünce yolları geliştirebilme öğretisini kazanma ve bu yolla yaşama ve olaylara farklı noktadan bakabilmeyi ilke edinmiştir. Felsefe tutkusunu Sabancı Üniversitesi bünyesindeki her bireye yaşatmayı ve bu tutkuya tüm dünyayla birlikte ortak olmayı amaçlayan kulüp, farklı vizyonu ile Sabancı Üniversitesi’nin başı çeken topluluklarından olmayı hedefler.

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
dusunce@sabanciuniv.edu

 

KULÜP BAŞKANI
Eşbaşkanlar:
Erkan Üstün
erkanustun@sabanciuniv.edu
Anıl Can Uysal
auysal@sabanciuniv.edu

 

Yönetim kurulu
Alize Sevgi Yalçınkaya
alizesevgi@sabanciuniv.edu
Nilüfer Sönmez
nilufersonmez@sabanciuniv.edu
Gökay Akkoç
gokayakkoc@sabanciuniv.edu


 

KULÜP TÜZÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi Düşünce Kulübü Tüzüğü
Kulübün Kimliği

Kulübün adı Düşünce Kulübüdür. Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, Sabancı Üniversitesi 81474 Tuzla/İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

Kulübün Amacı

Kulübün amacı kendini halkının geleceğinden sorumlu hisseden gençlerin daha güzel bir dünya ile ilgili düşüncelerini düşünce özgürlüğü çerçevesinde okuyarak, tartışarak, paylaşarak geliştirmelerine olanak tanıyacak ortamın ve birlikteliğin sağlanmasıdır.

Kulüp Etkinlikleri

1-Okuma gruplarının oluşturulması ve kulübün okuma gündeminde olan kitabın kulüpçe tartışılması.

2-Türkiye ve dünya gündemindeki konuların tartışılması.

Üyelik Şartları

Sabancı Üniversitesi Düşünce Kulübüne üye olabilmek için:

1-Üyelik formunu doldurmak

2-Sabancı Üniversitesi öğrenci, öğretim üyesi ya da çalışanı olmak.

Üyeliğin Dondurulması veya Son Verilmesi

Aşağıdaki durumlarda kulüp üyelikleri dondurulabilir veya üyeliklere son verilebilir:

1-Kulübün amacı-ilkeleri dahilinde hareket etmeyenlerin ve kulüp adını kullanarak maddi çıkar sağlamaya çalışanların üyeliklerine son verilir. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar tekrar üye olamazlar.

2-Dönem izni alanların üyeliği izin bitene kadar dondurulur. Disiplin cezası alanların durumu kulüp yönetimi tarafından görüşülerek karara bağlanır.

3-Kulüp demirbaş malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren veya çalan üyenin kulüple ilişkisi kesilir ve herhangi bir şekilde kulübe tekrar üye olamaz.

4-Düzenli olarak yapılan kulüp içi çalışmalara ve faaliyetlere katılım göstermeyen, çalışmaların işleyişini aksatan kişilerin kulüple ilişkisi kesilir.

Kulüp Yapıları ve Görevler:

Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu 3 kişiden oluşur. Kurucu üyeler ilk yılın yönetim kurulu üyeleridir. Yönetim kurulu üyeleri kulüp meclisi üyeleri ile eşit oy hakkına sahiptir.

Kulüp Meclisi: Kulübün tüm üyeleri kulüp meclisinin doğal üyesidir.

Sayman: Kulübün gelir ve giderlerinden sorumludur.Gerektiğinde aktif üyeleri bütçenin durumu hakkında haberdar eder. Kulüp meclisi kendi içinden bir kişiyi bu konuda sorumlu olarak seçer.

Sekreter: Sekreterlik görevini kulüp üyeleri kendi aralarında dönüşümlü olarak yaparlar.

İletişim Sorumlusu: Yönetim Kurulu’nun kendi içinden seçtiği ve kulüp içerisindeki haberleşmeden sorumlu olan kişidir. Bu iletişim hizmetlerinin sağlanması için gerekli bilgi ve teknoloji altyapılarının (örn. E-mail grubu,

web sitesi) kullanılmasını ve moderatörlüğünü üstlenir. Yukarıdaki görevleri yerine getiren üyeler Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Prosedürü’nü izlemek ve prosedürde değişiklik yapılmışsa kendi alanlarına gelen yeni görevleri yapmak zorundadırlar. Üniversite yönetimiyle kulüp arasında yönergeden meydana gelebilecek bir sorundan görevini yapmayan üye sorumludur.

Bütçe hazırlanması: Her sene ekim ayının sonuna kadar sayman kulüp bütçesi hazırlayıp Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Prosedürü’nde belirtilen kişilere gönderilir. Bütçe gönderilmeden önce kulüp olağan toplantısında tartışılıp oylama yapılması, onaylanması için üyelerin dörtte üçünün kabul oyu vermesi gerekir.

Kulübün işleyişi:

Yönetim kurulu kulüp çalışmaları konusunda, kulüp meclisine öneride bulunur. Kulüp meclisi öneriyi değerlendirir.

Denetim:

Kulübün kendi içindedir. Tüm üyelerin denetim hakkı saklıdır. Üstlenilen görevin iptal edilme koşulları: Üyeler tarafından yapılan denetlemeler sonucunda görevini gerektiği şekilde gerçekleştiremediği düşünülen görevli hakkında, görevinden düşürülmesi için kulüp meclisine yazılı bir gerekçe sunulur ve oylama teklif edilir. Oylama teklifinden sonra bir hafta içinde yapılmalıdır. Tüm yönetim kurulu üyeleri katılmak zorundadır. Oylama kapalı oyla yapılır. Sayım işlemini tüm üyeler gözlemleyebilir. Oylama sonunda salt çoğunluğun aldığı karar geçerlidir. İşleme konur. Görevden alınan üye bir daha başka bir göreve aday olamaz. Üye görevden alındıktan sonra bir hafta içinde söz konusu görevi üstlenecek başka bir aktif üye seçilir. Bu seçimin gerçekleştirilmesi için kulüp meclisi sorumludur.

 

BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

Turkish