FRP ve Oyun Kulübü

 

FRP & OYUN KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

FRP kulübü, Fantastik Rol Yapma Oyunlarını (FRP) oynayanları bir araya getirmek, çeşitli FRP aktiviteleri düzenlemek ve FRP'yi öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak üzere kurulmuştur. Kulübümüz, bunun dışında FRP ile aynı altkültürden gelen ve FRP oyuncularının birçoğunun da bildiği masaüstü minyatür savaş oyunları, Magic the Gathering benzeri kart oyunları, fantazi-bilimkurgu edebiyatı ve internet üzerinden oynanan çok oyunculu rol yapma oyunları (MMORPG) konusunda da aktiviteler yapmaktadır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 esports@sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

http://kulup.sabanciuniv.edu/~frp/

FACEBOOK

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_188175261217716

facebook.com/groups/sabancilol

TWITTER

 

KULÜP BAŞKANI

Mehmet Sencer Odabaşı

sencerodabasi@sabanciuniv.edu

Mehmet Berkin Beysel

mbeysel@sabanciuniv.edu

E-Sports ve Oyun Kulübü Başkanı

Veysel Er

veyseler@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI


E-Sports ve Oyun Kulübü Yönetim Kurulu /Proje-Platform Sorumluları

Tolga Zağlı

 tolgazagli@sabanciuniv.edu

 Nazlı Sümer

 sumer@sabanciuniv.edu

 Umut Uyguner

uyguner@sabanciuniv.edu

KULÜP TÜZÜĞÜ

 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

FRP KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

I. KULÜP KİMLİĞİ

 

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi FRP Kulübü’dür

(Sabancı University FRP Club). Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne

bağlı olarak Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde

çalışmalarını yürütür.

II.    KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a)     Sabancı Üniversitesi’nin “Birlikte yaratmak ve geliştirmek”

felsefesi doğrultusunda etkinliklerde bulunmak.

b)     Sabancı Üniversitesi öğrencilerinden dileyenleri, FRP

konusunda bilgilendirmek, istekli kişilere bir FRP çevresi sağlamak.

c)     Kulüp üyelerinin görev, sorumluluk alma ve toplu çalışma

bilincini geliştirmek.

 

III.   KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3- Sabancı Üniversitesi FRP Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

a)     Konferans, turnuva  vb. düzenler, fuarlara,etkinliklere

katılır,

b)     Diğer kulüplerle ortak etkinliklerde bulunur,

c)     Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenler.

IV.   KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4- Üyelik Koşullari: Sabancı Üniversitesi FRP Kulübü’ne üye

olmak için;

a)     Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,

b)     Senelik veya dönemlik toplantılardan en az birine katılıp kişisel

bilgilerini vermek,

c)     Madde 6’da belirtilen düzeyde etkinlikte bulunmak,

d)     Kulüp düzeni ve kurallarına uymak

Gereklidir.

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

Asıl üye: Madde 6’da belirtilen düzeyde etkinlikte bulunmuş üyeler

asıl üyedirler. Seçme ve seçilme hakları vardır.

Fahri üye: Sabancı Üniversitesi mezunları ve çalışanları fahri üye

olabilirler. Oy hakları yoktur.

Üye Adayı: Üyelik başvurusunda bulunmuş öğrenciler, üye adayı

konumundadırlar. Madde 6’da belirtilen düzeyde etkinlikte bulunduklarında

asıl üye statüsüne geçerler. Genel toplantılara katılmak zorundadırlar.

Onursal üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman ya da çalıştırıcı

olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp

üyelerinin talebi, kulüp üyeleri, kulüp danişmani ve ÖES’nun onayi ile üyelik

gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma haklari yoktur.

Madde 6- Asıl üyeliğe geçiş ve asıl üyeliğin devamı: Üye adaylarının asıl

üyelik statüsüne geçebilmeleri için, en az bir oyun grubunda yer almaları ve/veya

düzenlenen etkinlik veya turnuvalardan en az birine katılmaları gerekmektedir.

Asıl üyeliğin devamı için, toplantılara katılım ve aktiflik önemlidir. Asıl üyeler

dönem boyunca yapılacak toplantıların en az %50’sine katılmak zorundadırlar.

Ayrıca her asıl üye, her dönem en az 2 oyun veya turnuva grubunda yer

almak ve bu grupta aldığı görevi yerine getirmek zorundadır. Bu şartlara

mazeretsiz olarak uymayanların üyeliği genel toplantıda yapılacak bir

oylamayla düşürülür.

 

Madde 7- Üyeliğin dondurulması ve sona ermesi koşulları: Dönem izni alan

veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/ çalışanların kulüp

üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

V.    KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 8- Kulüp işleyiş sistemi asil üyelerin hepsinin aktif olarak görev almasini

amaçlamiştir. Kulüp yönetim kurulu tarafindan yönlendirilir.

Yönetim kurulu: Her dönem başinda yapilan seçimlerle belirlenir. Başkan,

başkan yardimcisi, sekreter, iki daimi grup yönlendiricisi ve her 50 asil üye için bir

temsilciden oluşur; kararlar konsensusa varilarak alinir.

Başkan: Toplantıları yönetir. Kulübün üniversite yönetimi ile olan

ilişkilerini yürütür. Etkinliklerin işlerliğini başkan yardımcısı ile birlikte kontrol

eder.

Başkan yardimcisi: Başkanin bulunmadigi durumlarda başkanin yerine

bakar. Etkinliklerin işlerligini başkan ile birlikte kontrol eder.

Sekreter: Toplantı notlarını tutar. Kulüp evraklarını düzenler. Kulüp

yazışmalarını kaleme alır.

Yönlendiriciler: Kulübün iki daimi grubunun yönlendiricilerinden oluşur.

 

Madde 9- Daimi Gruplar:  Kaynak ve teknik olmak üzere iki gruptan

oluşur. Asil üyeler bu gruplardan herhangi birine üye olmak zorunda degildirler,

ama iki gruba birden üye olabilirler.

Kaynak Grubu: Kulübün finansal işleri, ve malzeme alım satımı ile

ilgilenir. Yönlendiricisi üniversitenin kulüp kullanımına sundugu tüm

demirbaş eşyalardan sorumludur ve kulübün mali kayıtlarını tutar.

Teknik Grup: Kulübün teknik altyapısını kurar ve devamlılığını

sağlar. Kulübün teknik danışmanlığını yapar. Kulüp web sitesini hazırlar

ve güncel tutar.

Madde 10- Genel Toplantılar: Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem

başında yapılacak bir toplantıda belirlenir. Genel toplantıda önceden görev almış

üyelerin veya üye adaylarının etkinlik zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol

edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlik önerileri tartışılır,  varsa görev almayı isteyen

asıl üyeler veya üye adayları uygun görülen etkinlikler için geçici etkinlik grupları

kurarlar ve bu etkinlikler için zaman çizelgelerini sunarlar. Kararlar, konsensusa

varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur.

Madde 11- Geçici Etkinlik Grupları: Bir konuyla ilgili görev almak isteyen

asıl üye veya üye adaylarından oluşur. Etkinlik gerçekleştirildiğinde grubun görevi

biter. Grup içinde seçilecek bir temsilci genel toplantılarda grubun sözcülüğünü

yapar. Grup içindeki işbölümü ve yönetim şekli üyeler tarafından kararlaştırılır.

Grup, etkinlik zaman çizelgesine uymakla yükümlüdür. Etkinlik çizelgesine mazeretsiz

olarak uymayan üye uyarılır. Bir dönem boyunca iki uyarı alanın üyeliği genel

toplantıda yapılacak oylama sonucu düşürülür.

 

Madde 12- Seçim Esasları: Genel Kurulda aksine karar verilmedikçe yönetim

kurulu seçimleri her dönem başında yapılır. İsteyen üyeler, istedikleri görevler

için adaylıklarını koyarlar. Bir üye birden fazla görev için adaylığını koyabilir.

Seçimler, bütün görevler için adaylıklar belirlendikten sonra yapılır. Kapalı

oy esasıyla yapılan seçimlerde, sırasıyla sekreter, başkan yrd. ve başkan

seçilir. Bir üyenin iki mevkiye birden seçilmesi durumunda, en son seçildiği görev

kabul edilir, boşalan göreve, o görev için ikinci fazla oy alan üye gelir.

                                Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Eğer

toplam üye sayısının yarıdan fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki

toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu

sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, en

çok oy alan üç üye ikinci aşamada oylanır. Yine toplam üye sayısının mutlak çoğunluğu

sağlanamazsa, en çok oy alan iki üye bir sonraki aşamaya kalır. Bu durumda,

toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun oyunu alan aday göreve seçilir.

                                Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin

düşürülmesi veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla

seçim yapılır.

                                Toplam üye sayısının %51’i kadar üyenin talebiyle, bir

görev için güven oylaması yapılabilir. Toplam üyelerin mutlak çoğunluğunun olumsuz

oyunu alan üye, görevden düşer.

 

VI.   DİĞER HÜKÜMLER:

 

Madde 13- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tüzük her sene başinda yeni üyelerin de katilacagi Genel Kurul toplantisinda

tekrar gözden geçirilir. Öngörülen degişiklikler kulüp danişmani ve

ÖEK’nun onayi alinarak yürürlüge konur.

b) Tüm asıl üyeler mevki, görev ve üyelik süresi gibi belirleyici koşullardan

bağımsız olarak kulüp içinde eşit statüye sahiptirler.

c) Kulüp içinde tüm kararlar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin

verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel

kurulda konsensusa ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, tüm aktif üyeleri kapsar.

 

BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.

 

 

 

Turkish