Go Kulübü

Turkish

GO KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarında Go oyunu hakkında bilgiye dayalı genel kültür oluşturarak, üniversiteler arası düzeyde de kabul gören bir zekâ oyunu olan Go’yu anlatmak. Go oyununu tanıtmak ve sevdirmek için faaliyetlerde bulunmak. Talep doğrultusunda çeşitli düzey ve seviyelerde Go kursları düzenleyerek, okulumuzda bu oyuna ilgi duyan kişilerin Go öğrenmesini sağlamak. 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

 

gotoplulugu@sabanciuniv.edu

KULÜP WEB SAYFASI

 

FACEBOOK

 

INSTAGRAM

 

KULÜP BAŞKANI

Metehan Açıkgöz 
metehanacikgoz@sabanciuniv.edu
Özge Yalçın 
ozgeyalcin@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Berk Aktuğ
berkaktug@sabanciuniv.edu
Mehmet Salim Turgutmsalim@sabanciuniv.edu 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
GO KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

     I. KULÜP KİMLİĞİ:

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Go Kulübü’dür (Sabancı University Go Club). Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

     II.KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarında Go oyunu hakkında bilgiye dayalı genel kültür oluşturarak, üniversiteler arası düzeyde de kabul gören bir zekâ oyunu olan Go’yu anlatmak.

b)      Go oyununu tanıtmak ve sevdirmek için faaliyetlerde bulunmak.

c)      Talep doğrultusunda çeşitli düzey ve seviyelerde Go kursları düzenleyerek, okulumuzda bu spora ilgi duyan kişilerin Go öğrenmesini sağlamak.

d)      Gerek diğer üniversiteler ile gerekse çeşitli üniversite dışı go oyuncuları ileirtibat halinde bulunarak, üniversitemiz öğrencilerinin ulus çapındaki çeşitli turnuvalarda üniversitemizi temsil etmesini sağlamak.

e)      Okulumuzda çeşitli Go turnuvaları düzenleyerek üniversitemizin adını duyurmak ve bu turnuvaların devamlılığın sağlayarak gelenekselleştirmek.

     III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Go Kulübü amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

a)      Talep doğrultusunda çeşitli seviyelerde kulüp içi eğitim kursları düzenlemek.

b)      Go oyunu oynamak isteyen üyelerin bir araya gelerek eş ve rakip bulmasını sağlayarak üyelerin pratik yapmasını sağlamak.

c)      Okul içinde, kulübün belirleyeceği tarihlerde kulüp içi, okul içi ve üniversiteler arası turnuvalar düzenlemek.

     IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi Go Kulübü’ne üye olmak için;

a)      Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı olmak,

b)      Kulüp aidatı, gerekli görüldüğü takdirde kulüp yönetimi tarafından kulübün ihtiyaçlarına göre belirlenecek olup üyelik işlemleri esnasında tahsil edilecektir.

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

a)      Aktif Üye: Kayıt işlemleri tamamlanan tüm üyeler aktif üye olarak kabul edilir. Eğitim ve toplantılara katılım, somut işbirliği ve katkı gösteren üyelerin aktif üyeliği sürer.

b)    Pasif Üye: Eğitim ve toplantılara katılıma bağlı olarak (katılım azlığı sebebi ile) aktif üyelik hakkını kaybeden üyeler pasif üyedir. Pasif üyelerin STK’lar  ile yapılan ortak projelere ve üretilen yeni projelere katılım hakkı yoktur. Pasif üyelerin genel kurulda oy hakkı bulunmaz.

c)     Onursal Üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri ve kulüp danışmanı onayı ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

Madde 6- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi Koşulları: Dönem izini alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

V.KULÜPİŞLEYİŞİ:
Madde 7- Kulüp işleyiş sistemi aktif üyelerin hepsinin görev almasını amaçlamıştır. Kulüp Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir. Çalışma grupları kurularak işleyişe verimlilik kazandırılır.

Yönetim Kurulu: Her yıl Kasım ayının ikinci haftasında yapılan seçimler ile belirlenir. Yönetim kuruluna seçilmek için Go kulübünde en az 1 sene aktif üye olarak rol almak zorunludur. Başkan, Sayman, Tanıtım Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu ve Etkinlik Sorumlularından oluşur.           

Başkan: Kulüp içi koordinasyonu sağlar. Kulübün üniversite yönetimi ile olan ilişkilerini yürütür. Etkinliklerin işlerliğini kontrol eder.

Sayman: Projeler için fon sağlama, sponsor arama ayarlama ve mali kayıtları tutma görevleri saymana aittir.

Dış İlişkiler Sorumlusu: Aynı amaçtaki kulüpler ve STK’lar ile bağlantılar kurulması, iletişimin sağlanması ve ortak proje geliştirme dış ilişkiler sorumlusunun  görevleridir.

Etkinlik Sorumlusu: Okul içi ve okul dışı etkinliklerin ayarlanması ve servis ayarlamaları etkinlik sorumlusunun görevleridir.

Madde 8- Genel Toplantılar
a)      Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir.

b)      Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin aldıkları görevleri yerine getirip getirmedikleri kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni fikirler tartışılır, varsa etkinliklerde aktif olarak rol almak isteyen üyeler uygun görülen etkinlik için geçici etkinlik grupları kurarlar.

c)      Kararlar oylamaya başvurularak alınır.  Oylamada oy çokluğu esastır.

Madde 9- Seçim Esasları:

a)      Genel kurul aksine karar almadıkça Yönetim Kurulu seçimleri her yılın Kasım ayının ikinci haftasında yapılır.

b)      Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

c)      İsteyen ve gerekli koşulları yerine getiren aktif üyeler, istedikleri görev için adaylıklarını koyarlar. Seçimler, bütün görevler için adaylıklar belirlendikten sonra yapılır.

d)      Aşamalı ve açık oy esasıyla yapılan seçimlerde, sırasıyla etkinlik sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, sayman ve başkan seçilir. 

e)      Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi durumlarında, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

     VI. DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 10- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)      Tüzük her senenin ikinci dönem başında yeni üyelerin de katılacağı Genel Kurul toplantısında ve üyelerin çoğunluğunun karar verdiği durumlarda tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler kulüp danışmanın da onayı alınarak yürürlüğe konulur.

b)      Kulüp içinde tüm karalar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel kurulda oybirliğine ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, yönetim kurulunu ve aktif üyeleri kapsar.

 

Madde 11: BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.