Münazara Kulübü

 

 

 

MÜNAZARA KULÜBÜ

KULÜP TANIMI

Münazara Kulübü , Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin, değisen dünya şartlarında kendilerini daha

etkin bir şekilde ifade edebilmeleri, tartışma becerilerinin gelişmesi ve öğrencilerde tartışma etiğinin

oluşmasında yardımcı olmayı amaçlar. Kulübün misyonu Sabancı Üniversitesi öğrencilerine organize

bir şekilde düzenli olarak özgür tartışma platformunu sağlamak ve interdisipliner bir eğitim sisteminden

geçen öğrencilerin gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki münazara müsabakalarıyla Sabancı Üniversitesi'nin

öğrenci profilini tanıtmak ve Üniversitenin temsilini sağlamaktır.

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL

sumunazara@sabanciuniv.edu

FACEBOOK

 http://www.facebook.com/SuMunazara

TWITTER

https://twitter.com/sumunazara

INSTAGRAM

https://instagram.com/sumunazara

KULÜP BAŞKANI

Nurullah Çırak ncirak@sabanciuniv.edu

KULÜP YÖNETİM KURULU / PROJE-PLATFORM SORUMLULARI

Bilginer Sari bilginersari@sabanciuniv.edu Yönetim Kurulu Üyesi
Enise Kaya enisekaya@sabanciuniv.edu Yönetim Kurulu Üyesi
Feyza Teker feyzateker@sabanciuniv.edu Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Cemil Demir fcemil@sabanciuniv.edu Yönetim Kurulu Üyesi
Selim Şentürk selimsenturk@sabanciuniv.edu Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Nur Ömeroğlu zeynepomeroglu@sabanciuniv.edu Yönetim Kurulu Üyesi

KULÜP TÜZÜĞÜ

Sabancı Üniversitesi Münazara Kulübü Tüzüğü

Kulübün Kimliği
Madde 1:

Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Münazara Kulübü’dür.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, Sabancı Üniversitesi

81474 Tuzla/İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

Kulübün Amacı
Madde 2:

Kulübün amacı Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Sabancı Üniversitesi yönetmelik ve

yönergelerine uygun şekilde üyelerine Münazara faaliyetlerine katılmaları için imkan,

eğitim ve destek verilmesini sağlamaktır. Kulüp, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin

değişen dünya şartlarında kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmeleri ve konuşma

yeteneklerini geliştirmeleri için gerekli ortam ve şartların hazırlanmasını sağlar.

Kulüp Etkinlikleri
Madde 3:

Kulüp amaç ve ilkeleri doğrultusunda:

1-Ulusal ve Uluslararası münazara platformlarında Sabancı Üniversitesi’nin temsil

edilmesini sağlar.

2-Üyelerine münazara kuralları ve teknikleri hakkında eğitim verir. Kişisel gelişimi

destekleyen benzeri faaliyetlerin yapılması için imkan oluşturur.

3-Üyelerinin gelişimi ve Sabancı Üniversitesi’nin gerekli platformlarda temsil edilmesi

için gerektiğinde diğer üniversitelerin aynı amaçlarla kurulmuş kulüp ve yapılarıyla

temasa geçer, ortak faaliyetler düzenler.

4-Okul içerisinde üyelerin kullanabilmesi için gerekli olan münazara mekanlarının

tahsisini sağlar. Bu ve benzeri imkanların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli

düzenlemeleri ve yönetimi yapar.

Üyelik Şartları
Madde 4:

Sabancı Üniversitesi Münazara Kulübüne üye olabilmek için:

1-Üyelik formunu doldurmak.

2-Kulüp senelik ücretini ödemek gerekmektedir.

Üyelik Çeşitleri ve Üyelik Hakları
Madde 5:

Aktif Üye: Aktif olarak kulüp faaliyetlerine katılan ve faaliyetlerin yürütülmesinde görev

alan üyelerdir. Sadece Sabancı Üniversitesi öğrencileri Aktif Üye olabilirler. Bütün Aktif Üyeler

Kulüp Meclisi’ni oluşturur.

Fahri  Üye: Sabancı Üniversitesi çalışanları, mezunları ve emeklileri fahri üye olabilirler.

Kulüp faaliyetlerine ancak danışmanlık ya da rehberlik yapmak için katılabilirler. Kulüp içindeki

kararlarda etkin rol alamazlar.

Onursal Üye: Sabancı Üniversitesi dışından kulübe üye olmak isteyenler Onursal Üye olabilirler.

Kulüp faaliyetlerine aktif olarak katılamazlar.

Üyeliğin Dondurulması veya Son Verilmesi
Madde 6:

Aşağıdaki durumlarda kulüp üyelikleri dondurulabilir veya üyeliklere son verilebilir:

1-Kulübün amacı-ilkeleri dahilinde hareket etmeyenlerin ve kulüp adını kullanarak maddi

çıkar sağlamaya çalışanların üyeliklerine son verilir. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar

tekrar üye olamazlar.

2-Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların

kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

3-Kulüp demirbaş malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren veya çalan üyenin kulüple

ilişkisi kesilir ve herhangi bir şekilde kulübe tekrar üye olamaz.

4-Düzenli olarak yapılan kulüp içi çalışmalara ve faaliyetlere dönemde en az üç kez

katılım göstermeyen, çalışmaların işleyişini aksatan kişilerin kulüple ilişkisi kesilir.

Kulüp Yapıları ve Görevler:

Madde 7:

Yönetim Kurulu: Ulusal bazda Türkiye’de düzenlenen Üniversitelerarası Münazara

Turnuvası’na (bundan sonra Turnuva olarak geçecektir) Sabancı Üniversitesini temsilen

katılan 5 kişi (temsilci ve takım üyeleri) ertesi yılki Turnuvaya kadar kulübün faaliyetlerini

yönetir ve denetler.

Ertesi yıl Üniversitelerarası Münazara Turnuvası’na okulu temsilen katılan 5 kişiye

otomatik olarak görevini devreder. Turnuva’ya katılım olmadığında ya da Turnuva düzenlenmediği

zaman, Aktif Üyelerin arasından aday olanlardan en çok oy alan ilk 5 kişinin seçilmesiyle

oluşturulur. Görev süresi 1 yıldır.

Danışma Kurulu ile birlikte okulu ulusal ve uluslararası münazaralarda temsil edecek olan

takımları ve temsilcisileri seçer. Bu seçimlerde bütün Yönetim Kurulu üyeleri, diğer Danışma

Kurulu üyeleriyle eşit oy hakkına sahiptir.

Danışma Kurulu: Kulübe aktif üyeliği devam eden, kulübü ve okulu temsilen en az bir kere

ulusal ya da uluslararası münazaraya katılmış olan öğrencilerden doğal olarak oluşan kuruldur.

Herhangi bir seçme ya da seçilme ile işbaşına gelmez. Kulüp için danışmanlık görevini üstlenir.

Ulusal ve uluslararası münazara platformlarında Sabancı Üniversitesi’ni temsil edecek olan

takım ve kişileri seçer.

Sekreter:Yönetim Kurulunda bulunan ve önceki yıl temsilciliği üstlenmiş olan üyedir.

Kulüp toplantılarının notlarını ve katılım kayıtlarını tutar. Kulüp üyelerinin doldurmuş oldukları

formların kayda geçmesinden, arşivlenmesinden sorumludur. Yeni üyelerin katılımı ve/ya, üyelerin

kulüpten çıkarılma/çıkma işlerinin prosedürlerini bilir ve uygulanması sırasındaki kağıt işlerinden sorumludur.

Üniversite yönetimi ve kulüp arasındaki haberleşmeden sorumludur. Bu konuda üyelere yardımcı olur.

Turnuva’ya temsilci olarak katılan olmadığı zaman Yönetim Kurulu kendi içinden 1 kişiyi bu konuda sorumlu

olarak seçer.

Sayman: Kulübün gelir ve giderlerinden sorumludur. Sene başında üyelik aidatlarının toplanmasını ve bütçe

hakkındaki bütün işlerin yürütülmesini sağlar. Gerektiğinde Aktif Üyeleri bütçenin durumu hakkında haberdar

eder. Yönetim Kurulu kendi içinden 1 kişiyi bu konuda sorumlu olarak seçer.

Malzeme Sorumlusu: Kulübün malzeme ihtiyacının karşılanması ve demirbaşların bakımından

sorumludur. (Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Yönergesi’nin 2.2.g maddesinde belirtilen kişidir.) Yeni malzeme

alımı için gereken parayı Sayman’dan alır. Yönetim Kurulu kendi içinden 1 kişiyi bu konuda sorumlu

olarak seçer.

İletişim Sorumlusu: Yönetim Kurulu’nun kendi içinden seçtiği ve kulüp içerisindeki haberleşmeden

sorumlu olan kişidir. Bu iletişim hizmetlerinin sağlanması için gerekli bilgi ve teknoloji altyapılarının

(örn. E-mail grubu, web sitesi) kullanılmasını ve moderatörlüğünü üstlenir.

Yukarıdaki görevleri yerine getiren üyeler Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Prosedürü’nü izlemek ve

prosedürde değişiklik yapılmışşa kendi alanlarına gelen yeni görevleri yapmak zorundadırlar. Üniversite

yönetimiyle kulüp arasında yönergeden meydana gelebilecek bir sorundan görevini yapmayan

üye sorumludur.

 

Bütçe hazırlanması: Her sene ekim ayının sonuna kadar sayman kulüp bütçesi hazırlayıp Ders Dışı

Öğrenci Etkinlikleri Prosedürü’nde belirtilen kişilere gönderilir. Bütçe gönderilmeden önce kulüp olağan

toplantısında tartışılıp oylama yapılması, onaylanması için üyelerin dörtte üçünün kabul oyu vermesi

gerekir.

 

Kulübün İşleyişi
Madde 8:

Kulüp asıl amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası münazara turnuvalarına katılmak

üzere takımlar oluşturur ve bunların düzenli olarak çalışmasını sağlar. Bütün bu çalışmaların

sağlanması ve denetimi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Sabancı Üniversitesini temsilen

münazara turnuvalarına katılacak olan öğrencilerin eğitilmesini Danışma Kurulu üstlenir.

Denetim:
Kulübün kendi içindedir. Tüm üyelerin denetim hakkı saklıdır.

Üstlenilen görevin iptal edilme koşulları:

Üyeler tarafından yapılan denetlemeler sonucunda görevini gerektiği şekilde gerçekleştiremediği

düşünülen görevli hakkında, görevinden düşürülmesi için kulüp meclisine yazılı bir gerekçe sunulur

ve oylama teklif edilir. Oylama teklifinden sonra bir hafta içinde yapılmalıdır. Tüm yönetim kurulu üyeleri

katılmak zorundadır. Oylama kapalı oyla yapılır. Sayım işlemini tüm üyeler gözlemleyebilir.

Oylama sonunda salt çoğunluğun aldığı karar geçerlidir. İşleme konur.

Görevden alınan üye bir daha başka bir göreve aday olamaz. Üye görevden alındıktan sonra

bir hafta içinde sözkonusu görevi üstlenecek başka bir aktif üye seçilir. Bu seçimin gerçekleştirilmesi

için Danışma Kurulu sorumludur.

 BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır

 

 

 

Turkish