TEDx Sabancı University

TEDx Sabancı University

 

CLUB GENERIC EMAIL
tedxsabanci@sabanciuniv.edu

 

BOARD MEMBERS
Dilara Durak
dilaradurak@sabanciuniv.edu
Elif Sinem Durak
elifdurak@sabanciuniv.edu
Ayşe Ekin Alço
ealco@sabanciuniv.edu
Ezgi Ekin Bilgili
ebilgili@sabanciuniv.edu
Gökçe Yiğit Onur
gokceyigit@sabanciuniv.edu
Cem İlbay İnanç
ceminanc@sabanciuniv.edu
Ayşe Ecer
ayseecer@sabanciuniv.edu
Berke Eruz
beruz@sabanciuniv.edu
Alara Ekin Keleşoğlu
alaraekin@sabanciuniv.edu

 

English