Okçuluk Kulübü

Turkish

Okçuluk Kulübü

Çoğu insanda yaygın olan okçuluk sporunun tehlikeli olduğu ön yargısını yıkmak ve tamamen insan fizyolojisine ve psikolojisine olumlu etkiler yaratan bir spor dalı
olduğu konusunda insanları bilinçlendirmek. 
Profesyonel sporcu bilinci ve ahlakı geliştirmek ve bu bilinci önce üniversite içinde sonra ulaşılabilecek bütün yerlerde göstermek.

KULÜP GENERİK EPOSTASI
suok@sabanciuniv.edu

 

KULÜP BAŞKANI
Dağra İşal (dagraisal@sabanciuniv.edu)

 

YÖNETİM KURULU
Işıl Sefünç (isilsefunc@sabanciuniv.edu)
Ece Erdem (eceerdem@sabanciuniv.edu)
Alp Kaan Kutay (alpkutay@sabanciuniv.edu)
Rana Günaydın (grana@sabanciuniv.edu)
Ömer Efe Şen (omerefe@sabanciuniv.edu)
Elif Numanbayraktaroğlu (nelif@sabanciuniv.edu)
Egemen Yoldaş (egemenyoldas@sabanciuniv.edu)
denetleme kurulu
Arda Pekerkan (ardap@sabanciuniv.edu)
Mehmet Coşan (mcosan@sabanciuniv.edu)
Mete Uncu (meteuncu@sabanciuniv.edu)
Kaan Dinç (kaandinc@sabanciuniv.edu)
Ezgi Aratay (ezgiaratay@sabanciuniv.edu)

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

OKÇULUK KLUBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

1. KULÜP KİMLİĞİ

Madde 1- Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Okçuluk Kulübü’dür. Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

Madde 2- Kulübün kısa adı Su ARCH’dır.

2. KULÜP AMACI:

Madde 3- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 • Çoğu insanda yaygın olan okçuluk sporunun tehlikeli olduğu önyargısını yıkmak ve tamamen insan fizyolojisine ve psikolojisine olumlu etkiler yaratan bir spor dalı olduğu konusunda insanları bilinçlendirmek.
 • Profesyonel sporcu bilinci ve ahlakı geliştirmek ve bu bilinci önce üniversite içinde sonra ulaşılabilecek bütün yerlerde göstermek.
 • Sosyal açıdan okçuluk sporunun insanların arasında oluşturacağı ikili ilişkilerini geliştirmesini sağlamak.
 • Farklı kulüplerle ortak çalışmalar yapıp okçuluk sporu ile benzer spor faaliyetlerini birlikte koordine etmek.
 • Kampüs dışı yapılacak olan okçuluk aktivitelerini kampüsümüzdeki bireylere bildirmek.
 • Okçuluk sporuna ilgi duyan ya da ilgisini oluşturmak isteyen bilinçli bireylere sporun tanıtımını yapmak ve ilgilerini devam ettirme taleplerine karşı onlara eğitim alma olanağı sunmak.
 • Okçuluk sporuyla ilgilenen veya kulübümüzde yer alan bireylerin bir araya gelebildiği ortamlar yaratmak.
 • Okçuluk sporu müsabakalarına lisanlı sporcu yetiştirmek.
 • Kulüp üyeleri arasında okçuluk müsabakaları düzenlemek.
 • Okçuluk sporunu yapan sporculara çalışma mekânı temini için özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve teşvik etmek.
 • Kulüp üyelerinin ihtiyacı olan, her türlü okçuluk disiplini ile ilgili malzemenin iç ve dış piyasadan teminini ticari amaç gütmeksizin yapmak.
 • Okçuluk sporunun bir fiziksel rehabilitasyon yöntemi olarak yaygınlaştırması amacıyla, Sabancı Üniversitesi’nin kabulü üzerine desteği ile, fiziksel engellilere yardım amaçlı dernek ve kurumlarla ortak çalışmalarda bulunmak, gerekli bilgi ve malzeme desteğini sunmak.

3. KULÜP ETKİNLİKERİ:

Madde 4- Kulübün amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapmayı planladığı etkinlikler aşağıda belirtilmiştir:

 • Yurtiçi ve yurtdışı okçuluk sporu ile ilgili geziler
 • Okçuluk yarışmaları
 • Okçuluk bilgilendirme eğitimleri
 • Okçuluk meraklısı herkesin tanışabileceği, kaynaşabileceği yemekler, buluşmalar, eğlenceler.

4. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 5- Üyelik Koşulları: Sabancı Üniversitesi Okçuluk Kulübü’ne üye olmak için ;

 1. Sabancı Üniversitesi öğrencisi olmak,
 2. Kulüp/topluluk üyelik formunu doldurmak,
 3. Her akademik yıl başında yönetim kurulu tarafından belirlenen üyelik ücretini bir defaya mahsus olarak ödemek,

Gereklidir.

Madde 6- Üyelik Çeşitleri:

Asil üye: Madde 7’de belirtilen düzeyde etkinlikte bulunmuş üyeler asil üyedirler. Seçme ve seçilme hakları vardır. Kulüp yönetim kurulu doğal olarak asil üyedirler.

Aktif üye: Kulübe üye olup en az 1 yıldız (1 ay) eğitimini tamamlamış olup kulüp etkinlik ve tanıtımlarında yardımcı olan ve sadece asil üyelerin denetimi altında olan üyelerdir. Aktif üyeler bir eğitim dönemi sonunda asil üyelerin seçimi ile asil üye olabilir. Aktif üyelerin herhangi bir yönetim kuruluna müdahale hakkı yoktur.

Fahri üye: En az iki sene Su Arch Okçuluk Kulübü’ne üye olan Sabancı Üniversitesi mezunları fahri üye olabilirler. Oy hakları yoktur ve üyelik koşullarını sağlamak zorunda değillerdir.

Onursal üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman ya da çalıştırıcı olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri, kulüp danışmanı ve Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu (ÖES)’nun onayı ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma hakları yoktur.

Denetleme kurulu: 2016/17 sezonundan itibaren tam yıl başkanlık yapmış herkesin yer alabileceği denetleme kurulunun başkanlığını, o dönemki kulüp başkanı yapar. Her sene denetleme kurulunun çıkarttığı başkan adayları arasından, Yönetim Kurulu ile başkan seçimi yapılır. Denetim Kurulu kulüp işleyişindeki olağanüstü durumlarda, başkan tarafından toplanır. Bu olağanüstü durumlar tüzükteki bazı maddelerin değişimi, sene sonu olan seçim zamanları ve üyelerin tüzüğe karşı gelerek yaptığı davranışlardır.

Madde 7- Asil üyelik ve asil üyeliğin devamı:

Asil üye kulübün yönetim kurulunda bulunun kişilerdir. Asil üye koşulları en az iki yıldız eğitimlerine katılmış olup aynı zamanda kulüpte 2 ay boyunca aktif olarak rol almış olması gerekmektedir. Asil üyeliğin süresi bir sene için geçerlidir. Üyelik her sene başında yenilenir. Asil üyelerin kulüp etkinliklerinde öncelik – ayrıcalıkları vardır.

Madde 8- Üyeliklerin dondurulması ve sona ermesi koşulları: Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur. Kulübe aktif olarak katılmayan üyelerin üyelikleri yönetim kurulu kararı ve Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusunun onayı ile sona erdirilebilir.

5. KULÜP İŞLEYİŞİ

Madde 9- Kulüp işleyiş sistemi asil üyelerin hepsinin aktif olarak görev almasını amaçlamıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilir.

Yönetim Kurulu: Her yıl yapılan seçimlerle belirlenir. Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, sayman, eğitim sorumlusu, organizasyon sorumlusu, iletişim ve medya sorumlusu, demirbaş sorumlusu, yazman, denetleme kurulu üyeleri ve müsabaka sorumlusundan oluşur.

Madde 10-Genel Toplantılar:

 1. Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir.
 2. Genel toplantıda önceden görev almış üyelerin etkinlik zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlikler için alt grupları kurarlar ve bu etkinlikler için zaman çizelgelerini sunarlar.
 3. Kararlar, konsensüse varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur.

Madde 11- Seçim Esasları:

 • Genel Kurulda aksine karar verilmedikçe Yönetim Kurulu seçimleri her yıl, Akademik yılın sonunda yapılır.
 • Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.
 • Başkanlık süresi 1 yıldır (2 eğitim dönemi).
 • Kulüpte en az bir sene asil üyelik yapmış olan üyeler, istedikleri görevler için adaylıklarını koyalar. Bir üye en fazla üç görev için adaylığını koyabilir. Seçimler, bütün görevler için adaylıklar belirlendikten sonra yapılır.
 • Kapalı oy esasıyla yapılan seçimlerde, oy hakkına sahip olabilmek için de en az bir sene asil üyelik yapmış olmak koşulu vardır.
 • Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Eğer toplam asil üye sayısının üçte birinden fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğunun oyunu alan aday göreve seçilir.
 • Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, mezun olması, üyeliğinin düşürülmesi veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

6. DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 12- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

 • Tüzük her sene başında yeni üyelerin de katılacağı Genel Kurul toplantısında tekrar gözden geçirilir. Öngörülen değişiklikler kulüp danışmanı ve Öğrenci Etkinlikleri Kurulu’nun onayı alınarak yürürlüğe konur.
 • Kulüp içinde tüm kararlar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel kurulda konsensüse ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, tüm asil üyeleri kapsar.

Madde 13- Güvenlik kuralları:

 • Kulübün gerçekleştireceği tüm uygulamalı faaliyetler (eğitim, pratik, yarışma) kampüs dışında, uzmanlık sahibi mekanlarda gerçekleştirilir. Bu faaliyetlere katılan kişiler gerekli güvenlik ve koruma önlemlerini kendileri sağlar ve katılımları gönüllülük esasına dayanır.
 • Kulübün gerçekleştireceği etkinlikler (gerçek okçuluk malzemeleriyle yapılmadığı sürece) okul içinde ayrı bir alan belirlenerek yapılabilir.
 • Kulüp üyeleri okçuluk malzemelerini kampüs içerisinde okulun belirlediği bir odada muhafaza edilebilir. Kulüp üyeleri bu koşulları sağlamakla yükümlü olup, aksi bir durumun oluşması halinde Üniversitenin ilgili yönetmelikleri çerçevesinde kişinin durumu değerlendirilir.

BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır