Politika Kulübü

 

 

POLİTİKA KULÜBÜ

 

KULÜP TANIMI
Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü 2014 yılından bu yana yaptığı faaliyetlerle yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Dünyadaki ekonomik, kültürel, siyasal, sanatsal ve tarihi birçok konuya eğilim gösteren ve bu alanda çok yönlü yapısıyla ön plana çıkan kulübümüz; her yıl akademik yıl içerisinde seminer, eğitim, konferans, Politika Kampüste videoları, yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenleyerek üniversitenin kültür noktasında gelişimine katkı sağlamak ve okuduğu bölüm ayrımı gözetmeksizin tüm öğrencilere Dünya vatandaşı olmaları için katkılarda bulunmaktadır

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
politika@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/supolitika/

 

TWITTER
https://twitter.com/SUPolitikaK

 

KULÜP BAŞKANI
Yunus Berkay Doğan - yunusberkay@sabanciuniv.edu

 

YÖNETİM KURULU
Muhammed Enes Şimşek - menes@sabanciuniv.edu
Yunus Berkay Doğan - yunusberkay@sabanciuniv.edu
Talha Balin - talhabalin@sabanciuniv.edu
Hakan Öztürk - hakanozturk@sabanciuniv.edu

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

POLİTİKA KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

 

I. KULÜP KİMLİĞİ:

 

Madde 1-

a)       Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü’dür. (Sabancı University Politics Club)

b)       Kulüp, Sabancı Üniversitesi 81474 Orhanlı-Tuzla-İstanbul merkezli olarak çalışmalarını yürütür.

c)       Tüzük’te kullanılan terimler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki anlamda kullanılmaktadır:

 

Topluluk:              Sabancı Üniversitesi Politika Kulübü

Öğrenci:               Sabancı Üniversitesi Öğrencisi

Çalışan:                Sabancı Üniversitesi Çalışanı

 

 

II.KULÜP AMACI:

 

Madde 2- Topluluk’un amacı, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının; demokrasi, bireysel özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, adalet ve evrensel değerler konularında bilgilendirilmesine, bu konularla ilgili duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak; bu bilincin geliştirilmesi için aktiviteler düzenlemek; siyasal, toplumsal ve ilgili diğer konularda öğrenci ve çalışanların bilgilenmesi, fikir paylaşımında bulunması için çalışmalarda bulunmaktır.

 

 

III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3- Topluluk;

a)       Amaçları doğrultusunda konferans, söyleşi, panel, sempozyum, atölye çalışması vb. aktiviteler düzenler.

b)       Amaçları doğrultusunda bilgilendirici yayınlar yapar; dergi vb. yayın faaliyetlerinde bulunabilir.

c)       İlgilenilen konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası üniversite kulüpleri ile diğer kurum, kuruluş ve örgütlerin çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine katılımı sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.

d)       Etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve daha yararlı hale getirilmesine yönelik fikir alış verişleri için gerekli zemini hazırlar.

 

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4- Üyelik Koşulları: Topluluk üyesi olmak için;

a)       Sabancı Üniversitesi öğrencisi veya çalışanı olmak,

b)       Üyelik formunu doldurmak,

c)       Üyelik aidatını ödemek gereklidir.

 

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

a)       Aktif Üye: Üyelik koşularını yerine getiren, etkinliklere katılımı yürütme kurulu tarafından tespit edilen öğrenciler ile yürütme kurulu üyeleri ve kurucu üyeler aktif üyedirler.

b)       Pasif Üye: Üyelik koşullarını sağladığı halde etkinliklere yeterli katılım göstermeyen öğrenciler ve çalışanlar pasif üyedirler.

c)       Onursal Üye: Üyelik koşullarını sağlamayan, ancak danışman olarak etkinliklere katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilirler. Onursal üyelik, Topluluk üyelerinin talebi, yürütme kurulu ve öğrenci etkinlikleri sorumlusunun onayı ile gerçekleşir. Onursal üyeler yürütme kuruluna aday olamaz, yürütme kurulu seçimlerinde oy kullanamazlar.

 

Madde 6- Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi:

a)       Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin veya çalışanların topluluk üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur.

b)       Herhangi bir sebeple okul tarafından kulüp faaliyetlerine katılımı kısıtlanan üyeler için okul yönergelerinin ilgili maddeleri uygulanır.

c)       Topluluk amaçlarına aykırı ya da Topluluk’a zarar veren davranışları tespit edilen üyelerin üyelikleri, Yürütme Kurulu kararı ile sona erdirilir. Bu kişiler Yürütme Kurulu’ndan aksi yönde bir karar çıkmadıkça, gelecek dönemlerde Topluluk’a tekrar üye olamazlar.

d)       Üyeler Meclisi’ne mazeretsiz biçimde, üst üste iki kez katılmayan üyelerin üyelikleri Yürütme Kurulu kararı ile sona erdirilir.

 

V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 7- Yürütme Kurulu: Her öğrenim yılı başlangıcını takiben iki hafta içinde seçimle göreve gelen Yürütme Kurulu; Başkan ve 4 birim sorumlusundan oluşur. Yürütme kurulu üyeleri ve temel görevleri

aşağıdaki gibidir:                 

Başkan: Topluluk içi koordinasyonu sağlar. Üniversite yönetimi ile olan ilişkileri yürütür. Etkinliklerin işlerliğini kontrol eder. Yürütme kurulu toplantılarını yönetir.

Mali İşler Sorumlusu: Projeler ve aktiviteler için fon sağlama, sponsor arama faaliyetlerini yürütme ve sponsorlarla iletişim kurma, mali kayıtları tutma görevlerini yerine getirir.

Tanıtım Sorumlusu: Logo, web sitesi, afiş hazırlanması, afişlerin dağıtımı ve asılması, basın bültenlerinin yazımı, basın takibi ve basın sözcülüğü görevlerini yerine getirir.

Dış İlişkiler Sorumlusu: Topluluk amaçları doğrultusunda örgütlenen ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş ve örgütlerle iletişim kurar, ortak proje olanaklarını araştırır ve ortak yürütülecek etkinlikler ile ilgili topluluk üyelerini bilgilendirir.

Etkinlik Sorumlusu: Okul içi ve okul dışı etkinliklerin oluşturulması ve işleyişleri ile ilgilenir. Bunların devamlılığını sağlar ve yeni etkinlikler hazırlanması doğrultusunda faaliyetler yürütür.

 

Madde 8- Üyeler Meclisi

a)       Üyeler Meclisi tüm aktif üyelerden oluşur.

b)       Topluluk Başkanı’nın davetiyle her dönem en az bir kez olmak üzere olağan olarak toplanır. Tüzük değişikliği çağrısı ile olağanüstü toplantı yapabilir.

c)       Tüzük değişiklikleri Üyeler Meclisi’nde görüşülür ve katılanların 2/3’ünün (üçte ikisinin) kararı ile, ilgili tüzük değişiklikleri gerçekleştirilir. Tüzük değişikliği çağrısına rağmen iki hafta içinde toplantı yapılamaması halinde bu yetki geçici olarak yürütme kuruluna devredilir.

d)       Alınacak diğer kararlar için katılanların oy çokluğu aranır.

 

Madde 9- Yürütme Kurulu Seçimi Esasları:

a)       Yürütme Kurulu seçimleri her yıl Ekim ayının ikinci haftasında yapılır.

b)       İsteyen üyeler, istedikleri görev için adaylıklarını koyarlar. Bir üye birden fazla görev için adaylığını koyamaz.

c)       Seçimler, bütün görevler için adaylar belirlendikten sonra yapılır. Herhangi bir görev için aday çıkmaması durumunda ilgili birim, kurucu üyelerin uygun göreceği diğer bir birimle birleştirilebilir.

d)       Seçimlerde gizli oy kullanılır, Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesinde katılanların oy çoğunluğu aranır.

e)       Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası veya üyeliğinin düşürülmesi durumunda, görevin boşalmasını takip eden iki hafta içinde sadece o görev için, “d” bendinde belirtilen esaslarla seçim yapılır.

 

BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır

 

 

 

 

 

 

 

Turkish