Psikoloji Kulübü

Turkish
KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
mindsu@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/mindsabanciuniversity/

 

INSTAGRAM
https://instagram.com/supsychologyclub/

 

KULÜP Başkanı
İklim Keleşoğlu
iklimkelesoglu@sabanciuniv.edu

 


YÖNETİM Kurulu
İrem Gözelekli - Genel Sekreter
Akademik Etkinlikler Sorumlusu - Deniz Sözügür 
Yabancı Öğrenci Etkinlikleri Sorumlusu - Ekin Ulupunar

Sena Yazıcı - Sosyal Medya-Tanıtım Sorumlusu

Sosyal Etkinlikler Sorumlusu - Eren Akbaba & Özge Yalçın 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

1-KULÜP KİMLİĞİ:

Kulübün adı (Sabancı Üniversitesi) Psikoloji Kulübü’dür. Sabancı Üniversitesi, Orhanlı / Tuzla adresinde çalışmalarını yürütür. Kulübün kısa adı MINDSU.

2-KULÜP MİSYONU, AMACI VE İLKELERİ:

2a. MINDSU’NUN MİSYONU:

Psikoloji bilimine ilgi duyan Sabancı Üniversitesi mensuplarını bir çatı altında toplamak, gelişmekte olan bu bilim dalını kampüsümüzden başlayarak tanıtmak ve araştırmaktır.

2b. MINDSU’NUN AMAÇLARI:

·         Üniversitemizde 2014-2015 öğretim yılında açılmış olan Psikoloji Bölümü’nü tanıtmak ve bölüme katılımı artırmak.

·         Sabancı Üniversite’nin disiplinler arası yapısına uygun olarak, farklı disiplinlerden gelseler bile Psikoloji bilimine ilgi duyan kişilere bir bilgi platformu oluşturmak.

·         Psikoloji biliminin gelişmesi için kampüsümüzde yürütülen deneylere katılımı artırmak  ve aynı konularda çalışma yapmak isteyen insanları buluşturarak çalışmalara ivme kazandırmak.

·         Sabancı Üniversite olarak ulusal ve uluslararası oluşumlarda yer almak, kampüsümüzde yapacağımız bilimsel çalışmaları bu oluşumlarda tanıtmak ve birlikte etkinlik düzenlemek.

·         Psikoloji bilimi hakkında bizi aydınlatabilecek kişilerle seminerler,konferanslar ve oturumlar düzenlemek, onları kampüsümüzde ağırlamak.

·         Psikoloji bilimini daha iyi anlayabilmek için diğer kulüplerle iş birliği yaparak kitap okuma ve film günleri düzenlemek. Bu etkinliklerden sonra tartışma ortama yaratılarak bilgi alışverişinde bulunmak ve herkesin katılımını sağlamak.

2c.  MINDSU’NUN İLKELERİ:

·         Yeniliklere açık, özgür düşünce ortamına önem veren ve girişimci,

·         Yürütülen çalışmalarda bilimsel ilkeleri benimseyen ve dogmatik kurallara bağlı kalmayıp etik kurallara önem veren,

·         Eleştirilere açık ve maddi çıkar gözetemeyen ,

·         Üyeler arası eşitliğe önem veren bir kulüptür.

 

 

3-ÜYELİK:

3a-KULÜBE ÜYE OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR:

·         Sabancı Üniversitesi mensubu olmak.

·         Üyelik formu doldurmuş olmak.

·         Kulüp üyelik ücretini ödemek ve her dönem başı üyelik aidatını düzenli olarak yatırmak.

3b-KULÜP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

·         Kulüp toplantılarına düzenli olarak katılmak.

·         Kulüp içinde yapılacak görevlerde tüzüğ bağlı kalmak.

·         Kulüp ile ilgili aldığın görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirmek.

3c-KULÜP ÜYELİĞİNDEN AYRILMA:

·         Üyenin kulüp tüzüğüne uymaması,

·         Üyenin istifa

·         Üyenin bir dönemde toplantıların yarısına katılmaması,

·         Bu haller dışında dönem izni/disiplin cezası alan üyelerin üyelikleri dönem izni/disiplin cezası süresince dondurulur.

4-İŞLEYİŞ:

4a-KULÜBÜN ORGANLARI:

1)      Genel Kurul

2)      Yönetim Kurulu

·         Başkan

·         Başkan Yardımcısı

·         Sosyal Medya Sorumlusu

·         Mali İşler Sorumlusu

·         Sponsorluk Sorumlusu

·         Akademik Etkinlikler Sorumlusu

·         Sosyal Etkinlikler Sorumlusu

 

1)      Genel Kurul Görev ve Yetkileri:

·         Kulüpte aktif olarak rol oynayan her üye Genel Kurul üyesidir.

·         İki haftada bir Yönetim Kurulu’nun kararlaştırdığı yer ve zamanda toplantı yapılır.

·         Genel Kurul kulübün yürütme işlerinden sorumludur.

·         Faaliyet programını hazırlar.

·         Her dönem sonu dönem değerlendirme ve geri bildirim toplantısı yapar.

 

 

2)      Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:

·         Toplantıları yönetir

·         Üyelerin aktif katılımını takip eder ve performans değerlendirir.

·         Etkinliklerde görev alacak kulüp üyelerini kapalı oylama ile belirler.

·         Birimler ve üyeler arası koordinasyonu ve dayanışmayı sağlar.

2.1. Başkan

 

MINDSU’nun en üst düzeyindeki kişidir. Başkan, her iki yılda bir YK’den seçimle belirlenir.

Görev ve Yetkileri:

·         Asli görevi, SU tüzükte belirlenmiş işleyiş düzenini sağlamaktır.

·         Yönetim Kurulu’na ve toplantılara başkanlık eder.

·         Gündem maddelerini belirler.

·         Kulüp faaliyetlerini, eğitimlerini ve program akışını kontrol eder.

·         MINDSU’nun etkinliklerine başkanlık yapar.

·         Yönetim Kurulu üyelerine görev dağıtımı yapar.

           2.2. Başkan Yardımcısı

           Başkan yardımcısı, her iki yılda bir YK’den seçimle belirlenir.

           Görev ve Yetkileri:

            Başkanın üstlendiği her görevde ona yardımcı olmak ve onun yokluğunda başkan görevi üstlenmektir.

         2.3. Sosyal Medya Sorumlusu

·         Seçimle belirlenir.

·         İki üyeden oluşur.

 

 

·         Kulübün tanıtımı ve etkinliklerin duyurulmasını sosyal medya aracılığıyla sağlamaktan sorumludur.

        2.4. Mali İşler Sorumlusu

·         Seçimle belirlenir.

·         Bir üyeden oluşur.

·         Kulübün muhasebe işleri ile ilgilenir.

·         Bütçeyi hazırlar ve Genel Kurul’un onayına sunar.

·         Üniversitenin kulüp kullanımına sunduğu demirbaş eşyadan sorumludur.

       2.5. Sponsorluk Sorumlusu

·         Seçimle belirlenir.

·         İki üyeden oluşur.

·         Düzenlenecek konferanslar ve seminerler için mali destek bulunmasından sorumludur.

·         En az üç kişiden oluşan bir sponsorluk komitesi kurar ve bu komitenin koordinatörlüğünü yapar.

       2.6. Akademik Etkinlikler Sorumlusu

·         Seçimle belirlenir.

·         Bir üyeden oluşur.

·         Yıl içinde gerçekleşecek olan akademik etkinlikler (seminerler, konuşmacıların belirlenmesi vb.) hakkında araştırma yaparak bu etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol alır.

      2.7. Sosyal Etkinlikler Sorumlusu

·         Seçimle belirlenir.

·         Bir üyeden oluşur.

·         Yıl içinde gerçekleşecek olan sosyal etkinliklerin ( okul dışında yapılacak olan sosyal sorumluluk projeleri, toplantı yemekleri vb.) hakkında araştırma yaparak bu etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol alır.

     5-YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ:

     Seçimler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

·         Seçimler her iki akademik yılın sonunda Genel Kurul üyelerinin katılımı ile yapılır. Sadece 2014-2015 akademik yılına ait seçimler kulübün yeni kurulması sebebiyle üyelerin kararlaştıracağı bir tarihte yapılacaktır.

·         Kulüp üyelerinin seçilmesi hakkına sahip olmaları için 2 yıl Genel Kurul’da aktif bir rol oynamaları gerekmektedir.

·         YK üyeleri yapılacak olan bu seçimler sonucu göreve gelirler.

·         Her üye en çok bir görev için seçilebilir.

·         Oylama şekli (kapalı veya açık oylama) Genel Kurul öncesinde, Genel Kurul tarafından belirlenir.

     5a. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILMA:

·         Yönetim Kurulu üyesinin kulüp tüzüğüne uymaması,

·         YK üyesinin istifa etmesi,

·         YK üyesinin bir dönemde toplantıların yarısına katılmaması,

·         YK üyesinin dönem içinde yapılan etkinliklerin yarısına katılmaması,

·         Bu haller dışında dönem izni/disiplin cezası alan üyelerin üyelikleri dönem izni/disiplin cezası süresince dondurulur.

 

6-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

       Tüzük değişikliği yapma yetkisi Genel Kurul’undur. Genel Kurul gerekli değişikliği gündeme alır. Oy birliği sonunda yapılan değişiklik veya düzeltme üniversitenin ilgili biriminin onayına sunulur.

    7-EVRAK:

Kulüp evrakı aşağıda belirtilenlerden oluşur:

·         Demirbaş eşya listesi,

·         Muhasebe defteri, tahsilat ve ödeme belgeleri,

·         Toplantı tutanakları ve YK karar defteri,

·         Üye kayıt defteri.

 

 

BAĞLAYICILIK:

 

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır