Spor Organizasyon Kulübü

Turkish

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
suso@sabanciuniv.edu

 

FACEBOOK
https://www.facebook.com/spororganizasyon/?fref=ts

 

KULÜP BAŞKANI
Bora Tandırcıoğlu
btandircioglu@sabanciuniv.edu

 

YÖNETİM KURULU
Mete Uncu
Duru Börü
Arda Pekerkan
Emirhan Pocar

 

 

KULÜP TÜZÜĞÜ
 

SPOR ORGANİZASYON KULÜBÜ

I. KULÜP KİMLİĞİ

Madde 1- Kulübün adı:

Kulübün adı, Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü’dür. (Sabancı University Organization Club). Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

a)    Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü’ne bağlı alt gruplar bulunmaktadır.

 

II. KULÜP AMACI:

Madde 2- Kulübün kuruluş amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a)  Sabancı Üniversitesi öğrencilerinde sportif etkinliklerine katılma bilinci oluşturmayı hedefleyen etkinlikler düzenleyip, bu konularda bilgilendirilmelerini sağlamak.

b)    Spora ve sportif organizasyonlarda öğrencilerin görev, sorumluluk alma ve takım halinde çalışma bilincini geliştirmek.

c)    Yapılacak etkinlikler sayesinde Sabancı Üniversitesi’ni bir çok spor dalında ulusal ve uluslararası platformda temsil etmek.

 

III. KULÜP ETKİNLİKLERİ:

Madde 3- Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü amaç ve ilkeleri

doğrultusunda;

a)    Günlük kampüs yaşamında spor faaliyetlerinin amatör turnuvalar düzenlenerek yer alması sağlanır,

b)    Ulusal ve uluslararası müsabakalara düzenlenir,

c)    Sabancı Üniversitesi öğrenci kulüpleriyle ve diğer üniversitelerin spor takımlarıyla iletişim kurularak, ortak etkinlikler gerçekleştirilir,

d)    Okul içinde sporu bir araç niteliğinde kullanıp hem sosyalleşmeye hem de sportif yaşama katkı sağlanır,

e)    Atölye çalışmaları sayesinde öğrencilere çeşitli spor dalları öğretilir.

f)   Sportif etkinlik düzenleme konusunda Spor Merkezi Spor Uzmanlarının koordinasyonu ve yönlendirmesiyle çalışılır. 

IV. KULÜP ÜYELİĞİ:

Madde 4- Üyelik Koşullari:

Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü’ne üye olmak için;

a)   Sabancı Üniversitesi öğrencisi ya da çalışanı olmak,

b)   Kulüp üyelik formunu doldurmak

c)   Kulüp üyelik aidatını ödemek,

d)   Organizasyon düzenlemeye yatkın olmak,

Gereklidir.

Madde 5- Üyelik Çeşitleri:

Asil üye: Madde 6’da belirtilen düzeyde etkinlikte bulunmuş üyeler asıl üyedirler. Seçme ve seçilme hakları vardır. Kulüp kurucuları doğal olarak asil üyedirler.

Fahri üye: Sabancı Üniversitesi mezunları ve çalışanları fahri üye olabilirler. Etkinlik önerisinde bulunabilir ve çalışabilirler ancak bir etkinliğin sorumluluğunu tek başlarına üstlenemezler. Oy hakları yoktur.

Onursal üye: Üyelik koşullarını taşımayan, ancak danışman olarak kulüp etkinliklerine katkıda bulunan kişiler onursal üye olabilir. Kulüp üyelerinin talebi, kulüp üyeleri, kulüp danişmani ve ÖES’nun onayi ile üyelik gerçekleşir. Kulüp yönetimine katılma haklari yoktur.

Madde 6- Asil üyeliğe geçiş ve asil üyeliğin devamı:

Bir sene boyunca her organizasyonda etkin rol oynamış üye adayları yönetim kurulu oylaması sonucunda asil üye olmaya hak kazanacaktır.

Asil üyeliğin devamı için, toplantılara katılım ve aktiflik önemlidir. Asil üyeler dönem boyunca yapılacak toplantıların en az %70’ine katılmak zorundadırlar. Bu şartlara mazeretsiz olarak uymayanların üyeliği genel toplantıda yapılacak bir oylamayla düşürülür.

Madde 7- Üyeliğin dondurulması ve sona ermesi koşulları:

Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/ çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur. Kulüp amaçlarına aykırı ya da kulübe zarar veren davranışları tespit edilen üyelerin üyelikleri, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Bu kişiler Yönetim Kurulu'ndan aksi yönde bir karar çıkmadıkça gelecek dönemlerde kulübe tekrar üye olamazlar.

V. KULÜP İŞLEYİŞİ:

Madde 8- Kulüp işleyiş:

Kulüp işleyiş sistemi asil üyelerin hepsinin aktif olarak görev almasını amaçlamıştır. Kulüp, Yönetim Kurulu tarafindan yönlendirilir.

Yönetim Kurulu: Her dönem sonunda yapılan seçimlerle bir sonraki senenin yönetim kurulu belirlenir. Yönetim Kurulu'na seçilebilmek için en az bir yıllık aktif üye olmak ve Alt Yönetim Kurulu'nda çalışmış olmak gerekmektedir, bu şartlar kurucu üyelerde aranmaz. Başkan, başkan yardımcısı, sekreter, saymandan oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri yetki açısından aynı seviyededir. Yönetim Kurulu üye sayısı 7 kişiden oluşur.

Eş-Başkan: Her alt gruba özgü 1er eş-başkan ve 1 adet genel başkan bulunur. Toplantıları yönetirler. Kulübün Üniversite yönetimi ile olan ilişkilerini yürütürler. Etkinliklerin işlerliğini başkan yardımcısı ile birlikte kontrol ederler.

Başkan yardımcısı: Her başkanın yardımcısı olarak 1 adet başkan yardımcısı bulunur. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanın yerine bakar. Etkinliklerin işlerliğini başkan ile birlikte kontrol eder.

Sekreter: Toplantı notlarını tutar. Kulüp evraklarını düzenler. Kulüp yazışmalarını kaleme alır.

Sayman: Kulübün finansal işleri, ve malzeme alım satımı ile ilgilenir. Üniversitenin kulüp kullanımına sundugu tüm demirbaş eşyalardan sorumludur ve kulübün mali kayıtlarını tutar.

Alt Yönetim Kurulu: Her dönem başında bir önceki sene seçilen Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Yönetim Kurulu'nun görevlerinde yardımcı olarak tecrübe edinmeleri sağlanır. Alt Yönetim

Kurulu üye sayısı 15 kişiyi geçmez.

Danışma – Denetleme Kurulu (Supervisor): Yönetim Kurulu'nda en az 1 yıl görev almış üyeler arasından seçilir. Yeterli sayıda aday olmaması durumunda kulupte en az 2 yıl çalışmış üyeler arasından seçilir.

Madde 9- Alt Grupların Yetkileri:

Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü iki adet alt gruptan oluşmaktadır; Sabancı Üniversitesi Kayak ve Snowboard Topluluğu; Sabancı Üniversitesi Okçuluk Topluluğu. Aşağıdaki maddeler Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü alt gruplarının yetkilerini belirlemektedir.

a)    Alt gruplar Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübüne bağlıdır.

b)    Alt grupların yapacağı etkinlik genel başkanın bilgisi dairinde olmalıdır.

c)    Alt grupların bütçesi, sadece kendi yapacakları etkinlikler için kullanılabilir. Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü ve diğer alt grupların bütçeleri ayrıdır ve kendilerine aittir.

d)    Alt gruplar yapacakları her etkinlikte Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyonları adını ve logosunu taşımak zorundadırlar.

e)    Alt grupların kendilerine ait kurumsal kimlikleri olabilir.

f)     Sabancı Üniversitesi Spor Organizasyon Kulübü her zaman alt gruplarına ihtiyaç dairinde yardım etmelidir. Alt gruplar da Spor Organizasyon Kulübü’nü her zaman desteklemek zorundadır.

Madde 10- Genel Toplantılar:

a)    Düzenlenme sıklığı ve zamanı dönem başında yapılacak bir toplantıda belirlenir.

b)    Alt gruplar ve Spor Organizasyon Kulübü’nün çalışma alanları farklıdır. Her alt grup kendi belirlediği toplantı saatinde toplantı yapabilir, toplantılar ortak olmak zorunda değildir.

c)    Toplantılarda üyelerin veya üye adaylarının etkinlik zaman çizelgesine uyup uymadıkları kontrol edilir. Üyelerden gelen yeni etkinlik önerileri tartışılır.

d)    Kararlar, fikir birliğine varılarak alınır, bu yöntem sonuç vermediğinde oylamaya başvurulur.

e)    Ayda bir olacak şekilde eş-başkanlar toplantı yapıp, yaptıkları ve yapacakları konusunda birbirlerine danışmalılardır.

Madde 11- Seçim Esasları:

a)    Genel Kurulda aksine karar verilmedikçe Yönetim Kurulu seçimleri her Akademik yılın sonunda, Nisan ayında bir sonraki dönem için yapılır. Yönetim Kurulu adayları kulüpte en az 1 yıl Alt Yönetim

Kurulu'nda çalışmış aktif üyeler arasından seçilir. Adaylar bütün aktif üyeler tarafından oy çokluğuyla seçilir. Alt Yönetim Kurulu seçimleri her dönem Kasım ayında bir önceki sene seçilen Yönetim Kurulu

tarafından seçilir.

b)    Seçimler oy çokluğu esasına dayanır.

c)    Seçimler, aşamalı ve kapalı oy esasına göre yapılır. Genel başkan,sayman ve sekreter önceki dönem başkanı tarafından seçilir. Her alt grup için ayrı kapalı oylama yapılarak eş-başkanlar seçilir. 

Eğer toplam asil üye sayısının yarıdan fazlası toplantıya katılmamışsa seçimler bir sonraki toplantıya ertelenir. İlk aşamada bir aday, toplam üye sayısının mutlak çoğunluğunu sağlarsa, ikinci aşama yapılmaz. Mutlak çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, en çok oy alan üç üye ikinci aşamada oylanır. Yine toplam üye sayısının mutlak çoğunluğu sağlanamazsa, en çok oy alan iki üye bir sonraki aşamaya kalır. Bu durumda, toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğunun oyunu alan aday göreve seçilir.

d)    Görevdeki üyelerden herhangi birinin istifası, üyeliğinin düşürülmesi veya güvenoyu alamaması durumunda, sadece o görev için aynı esaslarla seçim yapılır.

VI.  DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 12- Kulüple ilgili diğer hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)    Tüzük her sene başinda yeni üyelerin de katilacagi Genel Kurul toplantisinda tekrar gözden geçirilir. Öngörülen degişiklikler kulüp danişmani ve ÖEK’nun onayi alınarak yürürlüğe konur.

b)    Tüm asil üyeler mevki, görev ve üyelik süresi gibi belirleyici koşullardan bağımsız olarak kulüp çinde eşit statüye sahiptirler.

c)    Kulüp içinde tüm kararlar, genel kurul tarafından karar alma yetkisinin verildiği durumlar hariç, sadece genel kurulda yapılan oylama veya genel kurulda konsensüse ulaşma sonucu verilir. Genel kurul, tüm asil üyeleri kapsar.

BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.