Tarih Kulübü

Turkish
KULÜP TANIMI

Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlayamayan yarını göremez, yarını inşa edemez.

Bizler de Tarih Kulübü olarak dünü, bugünü ve yarınları daha iyi anlamak için bu kulübün kuruluşunu gerçekleştirdik. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın geniş tarihsel yelpazesinden de ilham alarak etkinliklerimizin çoğunu geziler yaparak gerçekleştireceğiz. Bu sayede Tarih Kulübü, salt seminerler üzerinden yürüyen bir kulüp olmayacak, tarihi okuyarak öğrenmedeki sınırları gerçekleştireceğiz geziler sayesinde ortadan kaldıracak.


Maalesef, toplumumuzun büyük bir kısmı İstanbul'un içinde barındırdığı eşsiz hazinelerden habersiz. Bu çerçevede ilk gezilerimizi milenyum yıllık bir tarihe ev sahipliği yapan İstanbul'da yapacağız. Her dönem, kulüp olarak belirlediğimiz bir tema üzerine araştırmalar gerçekleştireceğiz ve gezilerimizi bu tema doğrultusunda yapacağız. Bu dönemki araştırma konumuz ise "İstanbul ve Mimarisi". Bu konu başlığı altında, Bizans, Osmanlı ve Rum mimarisinin derinliklerine ineceğiz.

 

KULÜP YÖNETİM KURULU JENERİK MAİL
tarih@sabanciuniv.edu

 

Facebook
www.facebook.com/Sabancı-Üniversitesi-Tarih-Kulübü-686582614784195/

 

twitter
https://twitter.com/SU_Tarih

 

KULÜP BAŞKANI
Muhammet Sami Yavuz
muhammetsami@sabanciuniv.edu

 

KULÜP YÖNETİM KURULU
Abdurrahman Demirli
demirli@sabanciuniv.edu
Mikail Yılan
mikail@sabanciuniv.edu
Mücahit Çetinkaya
cmucahit@sabanciuniv.edu

 

KULÜP TÜZÜĞÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 

TARİH ARAŞTIRMALARI KULUBÜ TÜZÜĞÜ 

Önsöz:

Tarih Bilimi; sosyoloji, psikoloji, siyaset ve ekonomi gibi bilimlerle işbirliği yaparak tarih süresince yaşanmış olan  olayları bu bilimlerin de yorumları sayesinde aydınlatır.  Bu işbirliğinin hayatımız üzerinde çeşitli etkileri vardır.Tarih Araştırmaları bu ortak kültürden de yararlanarak geleceğe yönelik öngörülerde bulunmayı konu edinir. 

Klüp Adı ve Merkezi:

Madde 1: Tarih Araştırmaları Kulubü 20 Şubat 2006 tarihinde Sabancı Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Tarih Araştırmaları Kulubü Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sabancı Üniversitesi, Orhanlı 81474 Tuzla-İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür.

İlkelerimiz:

Madde 2: Kulübün yönetimi ve işleyişi sürecinde üyeler arası eşitlik, fikir özgürlüğü ve objektif düşünce her zaman için esas ilkelerdir. Ayrıca kulüp kuruluşu doğrultusunda şu ilkeleri de benimsemiştir.

1-      Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kanunlarına uygunluk

2-      Fikir Özgürlüğü

3-      Demokrasi

Kulüp Amacı:

Madde 3: Tarih Araştırmaları Kulubü, Üniversite bünyesinde akademik eğitim gören öğrencilerin öncelikle tarih ve ardından da sosyal bilimler alanında edindikleri bilgileri ortak bir kültür altında değerlendirmelerine yardımcı olmak aynı zamanda da seviyeli bir tartışma ortamı üretebilmek için kurulmuştur.

A) Üniversitedeki tarih kültürünü panellerle, öğrenci sunumlarıyla ( yeri geldiğinde diğer kulüpler ile de ortak yapılabilecek öğrenci platformları ile ), öğrenci bültenleriyle ve kulüp üyelerinin –bütün öğrencilere açık şekilde- güncel olayları tartışmasıyla geliştirmek.

B) Tarih Araştırmaları Kulubü, objektif tarih anlayışı kavramını öncü olarak alıp, değişik tarih anlayışlarını aynı topluluk içerisinde değerlendirmek üzere kurulmuştur.

C) Bu kulüp işbirliği, etkileşim ve paylaşımın önemini kavramış; ve bunu amaçlarında diğer üniversitelerle işbirliği, etkileşim ve bilgi paylaşımı olarak yansıtmayı amaçlarından biri olarak görmüştür. 

Kulüp Etkinlikleri:

Madde 4Tarih ve Tarih araştırmaları üzerine konferanslar düzenlemek,

Madde 5: Konferans, Seminer, Panel ve Gezilerden Sabancı Üniversitesi öğrencilerini haberdar etmek ve bunlara öğrencilerin katılımını sağlayacak alt yapıyı ve imkânları oluşturmak,

Madde 6:  Sabancı Üniversitesi’ndeki diğer öğrenci kulüpleri ile gerektiği hallerde işbirliği içinde bulunarak ortak çalışmalar yaratmak,

Madde 7:  Diğer üniversitelerin tarih topluluklarıyla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak,

Madde 8: Tarih üzerine okuma ve tartışma grupları oluşturmak,

Madde 9: Tarih üzerine film ve belgesel gösterimi yapmak,

Üyelik:

Madde 10:  Kulübe katılım şartları: Medeni hak kullanımında engel teşkil eden bir durumu olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve dernekler kanunu hükümlülüklerine gore üyelikleri yasaklanmamış her Sabancı Üniversitesi öğrencisi tüzüğü kabul etmek koşuluyla asli üyeliğe kabul edilir. Üyelik ikiye ayrılır:

1)                 Aktif Üye : En  az iki yarı yıl boyunca üyelik şartlarını yerine getirmiş, düzenlenen faaliyetlerde kulüp tarafından kendisine verilmiş görevleri yapmış üyeler aktif üye kabul edilir.

2)                 Pasif üye : Aktif üyelik şartlarnı yerine getirmemiş, oy verme ve seçilme hakkına sahip olmayan üyelerdir.

 

Madde 11:

A) Tüm aktif üyeler oy kullanma ve çeşitli organizasyon düzenleme taleplerini yönetim kuruluna bildirme hakkına sahiptir.

B) Kurucu üyeler de dahil olmak üzere tüm üyeler üyeliklerini yenilemek zorundadırlar.

Madde 12:

A) Kendi arzusu ile kulüpten ayrılmak isteyen üye bunu yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Tekrar üye olmak istemeleri halinde yeni bir kayıt formu doldurmaya tabii olurlar.

B) Eylem ve işlemleri kulüp üyeliğiyle bağdaşmayan üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

C) Mazeret göstermeden dört  toplantıya üst üste katılmayanların üyelikleri yönetim kurulunun kararıyla iptal edilir.

D) Üyelikten çıkarılan kişi itirazını genel kurula yapabilir. Genel kurulun kararı bir dahaki seçimlere kadar kesindir.

 Kulüp Organları:

Madde 13: Kulübün yönetilmesinde iki organ söz sahibidir.

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

Genel Kurul:

Madde 14: Yönetim Kurulu ve tüm asil üyeler birlikte Genel Kurulu oluşturur.

Madde 15: Genel Kurulun görev ve yetkileri:

A)    Gündem maddelerini görüşür.

B)    Yapılması düşünülen etkinlik ve faaliyetler hakkında düşünce ve görüş bildirir.

Madde 16: Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı:

A) Genel Kurul ayda iki kez olağan toplanır.

B) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde Genel Kurulu olağanüstü olarak toplar.

C) Kulüp aktif üyelerinin 1/3  imzası ile yönetim kurulu, Genel Kurulun olağanüstü toplanmasına karar verir.

 

Yönetim Kurulu:

Madde 17:

A) Yönetim Kurulu; 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter ve 2 üyeden oluşmak üzere 5 üyeden oluşur.

B) Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi  birisi için yönetim kurulu üyelerinin2/3 den fazlasının kararı ile görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri:

Madde 18: Başkanın Görevleri:

A) Üyeler arasında uyumu sağlamak,

B) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

C) Okul idaresiyle ilişkileri sağlamak,

D) Komisyonların, başkan yardımcısının, genel sekreterin, üyelerin ve Yönetim Kurulunun faaliyetlerini denetlemek,

E) Yönetim Kurulu adına kulübü temsil etmektir.

Madde 19: Genel Sekreterin Görevleri:

A) Üye listesini hazırlayıp üyelerin Genel Kurula devamlarını kontrol etmek,

B) Kulüp arşivini oluşturmak,

C) Karar defterini tutmak

D) Kulüp harcamalarını takip etmek, sponsor firma bulunması için araştırma yapmak,

Madde 20: Saymanın Görevleri:

A) Kulüp harcamalarını belirlemek, gerektiğinde ilgili yerlerden fiyat alarak uygun teklifin seçilmesi için Yönetim Kurulu’na sunmak,

B) Kulüp harcamalarını belgelendirmek ve kayıtlarını tutmak,

C) Sponsor firmaların bulunması için araştırma yapmak,

D) Dönem sonunda Genel Kurula rapor vermek

 

Madde 21:

Yönetim Kurulu Üyeleri başkanın vereceği görevleri üstlenir. Başkan görev verdiği kişilerin çaba ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmak zorundadır.

A) Yönetim Kurulu toplantıları dışarıya açık olarak yapılır. Yönetim Kurulu haricindeki üye katılımcıların oy hakkı yoktur.

B) Yönetim Kuruluna mazeret göstermeksizin iki kez üst üste katılmayan Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliği düşer. Bir dahaki seçimlere kadar karar kesindir.

C) Yönetim Kurulu Seçimleri her akademik dönem başında yapılır. Tüm aktif üyeler oy kullanma hakkına sahiptir.

Denetleme Kurulu:

Madde 22:

A) Denetleme Kurulu klüp defterlerini inceler.

B) Denetleme Kurulu 3 üyeden oluşur.

C) Kurul, başkan dahil tüm organları denetleme yetkisine sahiptir. Denetleme Kurulunun denetleme yetkisi başkanın denetleme yetkisinden üstündür.

Tüzük Değişikliği:

Madde 23: Klübün Tüzüğü; Yönetim Kurulu Üyelerinin veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin teklifi ile Genel Kuruluda , üçte ikisinin oyu ile değiştirilebilir.

Mali Yükümlülükler:

Madde 24: Sponsor gelirleri ile idari destek ve öğrenci desteği ile gelirlerini oluşturur. Tüm mali işlemler; sponsorların tespiti, gelirler ve harcamalar kulüp denetimindedir.

Madde 25: Demirbaş eşyası ve mali işleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmelik gereğince yürütülür.

 BAĞLAYICILIK:

Tüzükte belirtilen hususlar ve kulüp yönetim organları tarafından ileride yapılacak olan tüm değişikliklerin, Üniversitenin tanımlı ve yayınlanmış Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Süreci dahilindeki Yönerge Prosedür ve Talimatları ile uyumlu olması, kulüp yönetiminin sorumluluğundadır. Aykırı olacak biçimde düzenlenmiş maddelerin kulüp üyeleri üzerinde bağlayıcılığı olmayıp anlaşmazlık halinde üniversite tarafından yayınlanmış süreç dokümanlarında tanımlı olan sistematikler ve hükümler uygulanır.