Kaykay ve Paten Kulübü (SUKATE)

 

 

OFFICAL CLUB MAIL: 

 

Name SurnameMailPositionJob description / Branch Name
Ekin Marlalıekinmarlali@sabanciuniv.eduPresidentPresident
Sueda Yerçizensueda.yercizen@sabanciuniv.eduBoard MemberPublic Relations
Cemal Ulaş Erdoğanulas.erdogan@sabanciuniv.eduBoard MemberSponsorships
Burak Çimenburak.cimen@sabanciuniv.eduBoard MemberOrganization and Ice Skating
Ceren Kılınçceren.kilinc@sabanciuniv.eduBoard MemberOrganization and Rollerskating
Tuna Büyükakartuna.buyukakar@sabanciuniv.eduBoard MemberPublic Relations and Graffiti

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

KAYKAY VE PATEN KULÜBÜ İÇ TÜZÜĞÜ

Madde 1. Kulüp Kimliği

Kulübün adı Sabancı Üniversitesi Kaykay ve Paten Kulübü’dür ve bundan böyle “Kulüp” olarak anılacaktır. Sabancı Üniversitesi Orhanlı 81474 Tuzla İstanbul adresinde çalışmalarını yürütür. Kulüp’ün kısa adı SUKATE’dir. Kulüp’ün amblemi EK-1’de gösterildiği gibidir.

Madde 2. Amaç ve Faaliyetler

2.1 Amaç:

Kulüp’ün kuruluş amacı, Sabancı Üniversitesi’nde kaykay, tekerlekli paten, buz pateni ve ittirmeli skuter sporlarıyla ilgilenen bireylerin bir araya gelmesini ve birbirlerinin deneyimlerinde faydalanmalarını sağlamak; bu sporlarda uzman kişi ve kuruluşların deneyimlerinden faydalanmak ve bu yolla ortaya çıkan bilgileri Kulüp üyelerine aktarmak; bu sporlara ilgi duyan ya da ilgisini oluşturmak isteyen bireylere sporların tanıtımını yapmak ve ilgilerini devam ettirme taleplerine karşı onlara eğitim alma olanağı sunmak; üyeler arasında dayanışma ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirerek üniversitenin sosyal yaşamına katkıda bulunmaktır. 

2.2 Faaliyetler:

2.2.1 – Kulüp, Madde 2.1’de belirtilen amaçlarına yönelik olarak etkinlik, gezi, yarışma, fuar ve eğitimler düzenler.

2.2.2 – Kulüp faaliyetlerini gerçekleştirirken uzman kişi ve kuruluşlar ve diğer üniversite kulüpleri ile iş birliği yürütebilir.

2.2.3 – Kulüp faaliyetlerini gerçekleştirirken faaliyet öncesinde Kulüp tarafından faaliyet öncesi açıklanan güvenlik kurallarını katılımcılarının uyması zorunludur. Kulüp’ün belirlediği faaliyet kurallarına uymayan üyelerin faaliyete katılmasına izin verilmez.

2.2.4 –Kulüp faaliyetlerini gerçekleştirirken yaşanabilecek herhangi bir kazadan, hasardan ve/veya yaralanmadan Kulüp kesinlikle sorumlu tutulamaz. Faaliyete katılan Kulüp üyesi tamamıyla kendi sorumluluğu ile katılır.

Madde 3. Kulüp Üyeliği:

3.1 – Üyelik Koşulları: Kulüp’e üye olabilmek için, Sabancı Üniversitesi öğrencisi/çalışanı olmak ve kulüp üyelik formunu doldurmak gerekmektedir.

3.2 – Üyelik Çeşitleri: Üyelik, Olağan Üyelik, Aktif Üyelik ve Onursal Üyelik olmak üzere üçe ayrılır. Yeni kaydolan bir üye, Olağan Üye olarak başlar. Bir dönem boyunca etkinliklerin en az %70’ine katılmış veya Kulüp’ün tüzük ve misyonuna yeni bir etkinlik önerisi sunmuş Olağan Üye, Aktif Üye sıfatı kazanır. Olağan Üyelerin seçme ve seçilme hakları yokken, Aktif Üyelerin seçme ve seçilme hakları vardır. Mezun olan üyeler veya üyelik şartını karşılayamamasına karşın üye olmak isteyenler Onursal Üye olabilirler.

Madde 4. Üyeliğin Dondurulması veya Son Verilmesi:

Aşağıdaki durumlarda Kulüp üyelikleri dondurulabilir veya üyeliklere son verilebilir:

  1. Kulüp’ün amacı-ilkeleri dahilinde hareket etmeyenlerin ve kulübü kullanarak maddi çıkar sağlamaya çalışanların üyeliklerine son verilir. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar tekrar üye olamazlar.

  2. Dönem izni alan veya disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılan öğrencilerin/çalışanların kulüp üyelikleri izin/ceza müddetince dondurulur. Duruma göre üyeliklerine son verilebilir.

  3. Aktif olunması gereken toplantılara, Yönetim Kurulundan bir kişiye vekalet vermeden keyfi olarak katılmayan üyelerin, üyeliğine son verilir.

  4. Kulüp demirbaş malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren veya çalan üyenin Kulüp’le ilişkisi kesilir ve herhangi bir şekilde kulübe tekrar üye olamazlar.

  5. Kulüp içerisinde çatışma çıkaran ve nezaket kurallarına uymayan hareketlerde bulunulması durumunda üyeliğe son verilir.

Üyeliğin dondurulma veya son verilmesi durumuna Yönetim Kurulunca yapılacak oylama sonucu karar verir.

Madde 5. Kulüp Organları:

5.1- Genel Kurul: Kulüp’ün tüm Aktif Üyelerinden oluşmaktadır. Kulüp’ün genel karar organıdır. Her akademik dönemin başında ve devamında Yönetim Kurulunun belirlediği günlerde toplanır.

5.2- Yönetim Kurulu: Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. Çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gider ve gelirlerinden üyelere ve okula karşı sorumludur. Kulüp’ün dönemsel ihtiyaçlarına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri değişebilir.

Madde 6. Kulüp İşleyişi:

6.1- Genel kurulda alınmış tüm kararlar kulüp Yönetim Kurulunda yapılan oylama ile farklılaşabilir.

6.2- Bir sonraki yılın Yönetim Kurulu her akademik yılın sonunda belirlenir.

6.3- Kurucu KulüpBaşkanı, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunmaya devam etmesi şartıyla ilk üç sene görevini sürdürme hakkına sahiptir.

6.4- Yönetim Kurulu toplantılarının gün ve saatini kulüp başkanı belirler. Başkan bu belirlemeyi yaparken Yönetim Kurulu Üyelerinin uygunluğunu dikkate almak zorundadır.

Madde 7. Mali hususlar:

Kulüp’ün ana amacı faaliyet alanında üyelere hizmet vermek ve olanak sağlamaktır. Kulüp bu doğrultudaki giderlerini karşılamak amacıyla gelir getiren faaliyetlerde bulunabilir ve faaliyetlerini özel sektör kuruluşlarının sponsorluğuyla gerçekleştirebilir.