Adinda Maulina
Club Presidents
adinda@sabanciuniv.edu
Sameed Ashfaq
Club Presidents
sameedashfaq@sabanciuniv.edu
Karahan Keskiner
Consultant
kkeskiner@sabanciuniv.edu
Mert Kartal
Board Members
mertkartal@sabanciuniv.edu
Taneera Tajammal
Board Members
taneera@sabanciuniv.edu
Hagar Fadda
Board Members
hagarfadda@sabanciuniv.edu